Брой IX - 2016 г.,Книга 12 - Студии

Дата на издаване

11.12.2016 г.

Съдържание

 • Никола Илиев
  ПРЕЦИЗИРАНЕ НА РЕГРЕСИОННАТА ЗНАЧИМОСТ ЧРЕЗ ФИКТИВНИ РЕГРЕСОРИ, ПРОДУКТ НА УИНСОРИЗАЦИЯ НА УСЛОВНИ ПРОМЕНЛИВИ
  Резюме: Регресионната връзка често е изправена пред редица проблеми, сред които липса на статистическа значимост, наличие на висока статистическа грешка и неувереност в резултатите. Преодоляването на въпросните става чрез усложняване на... Регресионната връзка често е изправена пред редица проблеми, сред които липса на статистическа значимост, наличие на висока статистическа грешка и неувереност в резултатите. Преодоляването на въпросните става чрез усложняване на модела или направата на тежки допускания, всяко от които ограничава свободата на действие. Не такава е ситуацията при наличието на екстремни стойности, тъй като същите не позволяват усложняване на модела или направата на допускания. Те изискват използването на алтернативна методология, каквато е уинсоризацията. Разработена за нуждите на предварителния анализ на данните, уинсоризацията е приложима и при извеждане на регресионната връзка. Независимо от същото, уинсоризацията се характеризира с ключов недостатък – използването ѝ върху данни, за които се приема, че са неусловни, макар същите да се включват в регресионна връзка. Необходим се оказва модел, изразяващ регресионната връзка, отчитайки наличието на екстремуми и преодолявайки същите, в случая чрез фиктивни променливи.
 • Габриела Янкова Кръстева
  ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПАЗАРНИЯ РИСК НА БЪЛГАРСКИТЕ ПУБЛИЧНИ НЕФИНАНСОВИ ДРУЖЕСТВА
  Резюме: В периода на Световната финансова криза и последващия посткризисен период финансовите инструменти на производствените компании, котирани на официалния борсов пазар, са обект на инвестиционен интерес, но и на потенциални загуби.... В периода на Световната финансова криза и последващия посткризисен период финансовите инструменти на производствените компании, котирани на официалния борсов пазар, са обект на инвестиционен интерес, но и на потенциални загуби. Комплексното изследване на тези акции с акцент върху връзката между тяхната променливост и възвръщаемост е от особено важно значение за цялостния анализ и оценка на пазарния риск. Управлението на риска в условията на българския капиталов пазар се отличава със собствена специфика.
 • Николай Михайлов Колев
  ИНВЕСТИЦИИ В БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ – ПАЗАРНА ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ
  Резюме: Обект на студията са благородните метали. Предметът на разработката е фокусиран върху инвестиционните характеристики на благородните метали, тяхната пазарна динамика и тенденции. Изследователската теза се формулира, както следва:... Обект на студията са благородните метали. Предметът на разработката е фокусиран върху инвестиционните характеристики на благородните метали, тяхната пазарна динамика и тенденции. Изследователската теза се формулира, както следва: Инвестициите в благородни метали са възможност за постигане на възвръщаемост на база устойчиви възходящи борсови тенденции при отчитане на пазарната динамика и корелационните коефициенти на ценови коти¬ровки на златото, среброто, платината и паладия. Целта на разработката е да се изследват възможностите за отчитане на позитивна инвестиционна възвръщаемост от операции с благородни метали на база оценка на борсовите тенденции при отчитане на пазарната динамика и корелационните коефициенти на ценови котировки на златото, среброто, платината и паладия.
 • Даниел Николаев
  ДЕДЕТЕРМИНАНТИ И ПРОИЗВОДНИ, ДЕФИНИРАЩИ ЛИХВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРЕДИТНИЯ ПОРТФЕЙЛ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2010-2015)
  Резюме: В настоящата разработка са тествани на факторите, влияещи върху лихвени измерители на кредитния портфейл и е оценена на връзката им към подбраната група фактори, към които се очаква, зависимостите да са значими. Оценката на връзката... В настоящата разработка са тествани на факторите, влияещи върху лихвени измерители на кредитния портфейл и е оценена на връзката им към подбраната група фактори, към които се очаква, зависимостите да са значими. Оценката на връзката се извършва както във времева серия, така и между членките на ЕС, а целта е извличане на локални за страните – членки константи (пресечки) при прилагане на кръстосан факторен модел и използване на панелни данни. Получените локални алфа коефициенти разбиват получения модел на генерализиран случай за страна – членка и константна специфика на отделната страна – членка, които са използваеми за сравнителна характеристика. Представени са основните зависимости в доходността на кредитния портфейл.
 • Александрина Борисова Александрова
  ДАНЪЧНА ПРАКТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРИ ОБЛАГАНЕ С ПРЕКИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЦИ – АНАЛИТИЧНИ АСПЕКТИ
  Резюме: Установяването на оптимално равнище на данъчните ставки, което да обезпечи изпълнението на поставените в определен период макроикономически задачи, е основен приоритет в провежданата на национално и европейско равнище данъчна... Установяването на оптимално равнище на данъчните ставки, което да обезпечи изпълнението на поставените в определен период макроикономически задачи, е основен приоритет в провежданата на национално и европейско равнище данъчна политика. Изпълнението на тези задачи е неразривно свързано с основната функция на националната данъчна система – обезпечаването на приходната част на държавния бюджет, което от своя страна се постига посредством данъчните приходи. В качеството си на съществени бюджетни приходоизточници както за националните, така и за европейската фискални системи, както и с оглед протичащия в рамките на ЕС процес на данъчна хармонизация, личният подоходен данък и корпоративният подоходен данък пораждат необходимост от задълбочено проучване и анализ на спецификата в регламентацията им и размера на приложимите в европейските страни данъчни ставки.
 • Стефан Александров Белчев
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНКА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
  JEL: M 41.
  Резюме: Качественият вътрешен одит повишава ефективността на управлението на организациите и допринася за добавянето на стойност и видимото подобряване на дейностите и услугите, на процесите и системите в една организация. Поради тази... Качественият вътрешен одит повишава ефективността на управлението на организациите и допринася за добавянето на стойност и видимото подобряване на дейностите и услугите, на процесите и системите в една организация. Поради тази причина ефективната работа на вътрешния одит би трябвало да e един мощен и полезен инструмент на ръководството за по-добро управление. Доброто взаимодействие между ръководството на организациите от публичния сектор и вътрешния одит допринася за постигане на този баланс, а това взаимодействие следва да бъде доказано чрез изготвянето на професионална оценка. Оценяването и представянето на стойността на вътрешния одит в повечето случаи не са количествено и времево измерими. За може да бъде измерена тази стойност, следва да се изгради ясна концепция за приноса на вътрешния одит, така че да може да се съпостави с установените норми и стандарти. Съществуват различни опции за оптимизиране на функцията по вътрешен одит в публичния сектор в резултат на обективна оценка на неговата ефективност. Ефективността на дейността по вътрешен одит се предопределя от очакванията на заинтересованите страни. В настоящата студия е направен опит за поставяне на критерии за оценка и измерване на резултатите от тази важна функция.
 • Вера Тодорова Петрова
  КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ НА ДОХОДА В СЪВРЕМЕННОТО СЧЕТОВОДСТВО
  JEL: M41.
  Резюме: Финансовите резултати са един от основните обекти на счетоводството и предмет на задълбочени теоретични изследвания от науката по света. В настоящата разработка вниманието е насочено към изясняване на понятията, свързани с тяхното... Финансовите резултати са един от основните обекти на счетоводството и предмет на задълбочени теоретични изследвания от науката по света. В настоящата разработка вниманието е насочено към изясняване на понятията, свързани с тяхното измерване, отчитане и представяне. Направен е опит за формулиране на основните теории за същността, характера и природата на дохода. Анализирана е връзката му с капитала, която има ключово значение за разбиране на финансовата концепция за неговото поддържане.
 • Ради Димитров
  МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  JEL: M41.
  Резюме: Настоящата разработка представлява интерпретация на счетоводния анализ като методика за рационално управление на определен стопански субект посредством наличната информация от текущото и периодичното счетоводно отчитане.... Настоящата разработка представлява интерпретация на счетоводния анализ като методика за рационално управление на определен стопански субект посредством наличната информация от текущото и периодичното счетоводно отчитане. Актуалността на научното изследване може да се обоснове с наложените ограничения при прилагането на технологията за анализ на счетоводни данни в публичния сектор. Обстоятелствата, които налагат последното твърдение, са пряко свързани с методологията на отчетността в бюджетните организации. Научноизследователската цел на разработката е: да се очертаят адекватни практико-приложни възможности за използване на счетоводния анализ при управлението на средствата от Европейския съюз в организациите от публичния сектор.
 • Стелиана Мирославова Василева
  КОНЦЕПТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕТО НА ЦЕННОСТТА НА БРАНДА
  JEL: M30, M31.
  Резюме: Редица учени правят разлика между понятията „стойност на бранда“ и „ценност на бранда“, но съществуват и такива (Simon & Sullivan, 1993, p. 29; Krishnan, 1996, p. 390; Rust, Lemon, & Zeithaml, p. 118.), които не правят това... Редица учени правят разлика между понятията „стойност на бранда“ и „ценност на бранда“, но съществуват и такива (Simon & Sullivan, 1993, p. 29; Krishnan, 1996, p. 390; Rust, Lemon, & Zeithaml, p. 118.), които не правят това разграничение. Според тях има разлика единствено между перспективи, независимо дали от гледна точка на потребителя или компанията, както и между маркетингова или финансова/счетоводна гледна точка. Освен липсата на теоретичен консенсус съществува и разминаване в използваната терминология за стойност и ценност на бранда. Целта на разработката е, чрез контент анализ да докаже, че различните перспективи за ценността на бранда не са несъвместими, а по-скоро представляват различни гледни точки, описващи идеята за стойността на бранда.
 • Атанаска Решеткова
  ПЛАЦЕБО ЕФЕКТИТЕ В МАРКЕТИНГА И ПОТРЕБИТЕЛСКАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ
  JEL: M31.
  Резюме: Основна цел на настоящата студия е да се представи методология за изследване влиянието на маркетинговите плацебо ефекти върху потребителската удовлетвореност. В синтезиран вид е представена същността на плацебо ефектите от... Основна цел на настоящата студия е да се представи методология за изследване влиянието на маркетинговите плацебо ефекти върху потребителската удовлетвореност. В синтезиран вид е представена същността на плацебо ефектите от маркетингови стимули и са дискутирани подходите за тяхното установяване и измерване. Предложен е концептуален модел, обвързващ феномена с потребителската удовлетвореност, и са анализирани възможностите за емпирично му тестване, като са предложени индикаторни променливи на основните конструкти в модела.
 • Светла Николаева Атанасова
  РЕШЕНИЯ ЗА ФОРМИРАНЕТО НА ОПТИМАЛЕН ТЪРГОВСКИ АСОРТИМЕНТ
  JEL: F13, F14.
  Резюме: В настоящата разработка като основна цел се поставя изучаването нa теоретичните аспекти на същността на формирането на оптимален търговски асортимент и върху тази основа извеждане на методологични постановки, частично проверени... В настоящата разработка като основна цел се поставя изучаването нa теоретичните аспекти на същността на формирането на оптимален търговски асортимент и върху тази основа извеждане на методологични постановки, частично проверени посредством емпирично изследване в реално функциониращи търговски предприятия. За постигане на така поставената изследователска цел в последователност се изясняват теоретичните аспекти на оптималния търговски асортимент; прецизират се теоретичните постановки за същността на формирането на оптимален търговски асортимент и се детерминират етапите в процеса на формиране на оптимален търговски асортимент; осъществява се частично емпирично изследване на формирания оптимален търговски асортимент на реално функциониращи търговски предприятия.
 • Орлин Радославов Пенков
  КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА ВЪВ ФИРМЕНАТА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖДУНАРОДНОТО ПРОИЗВОДСТВЕНО КООПЕРИРАНЕ
  Резюме: Еволюирайки в своето развитие и използвайки своята креативност при осъществяване на целите си, свързани с устойчивата си интернационализация, фирмите откриват и прилагат различни форми на сътрудничество, които допринасят за... Еволюирайки в своето развитие и използвайки своята креативност при осъществяване на целите си, свързани с устойчивата си интернационализация, фирмите откриват и прилагат различни форми на сътрудничество, които допринасят за оптимизиране на разходите им за производство и спомагат за по-конкурентното им позициониране на международната икономическа сцена. Настоящата разработка разглежда именно същността и формите на международното производствено коопериране, в т.ч. съвместно производство при пълна свобода на партньорите, преработка на чужди ресурси, международно субконтракторство, аутсорсинг, лицензиране, франчайзинг, „Joint-Venture”, консорциум и др. Отделя се специално внимание на конкретните ключови предимства за партньорите, характерни за всяка от разгледаните форми.
 • Маргарита Михайлова
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИ АСПЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА КОНКУРЕНТНОТО ПРЕДИМСТВО НА РАННОИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРАЩИТЕ СЕ МСП
  JEL: F23.
  Резюме: На базата на критичен анализ на ключови категории и теоретични постановки, настоящата разработка представя алгоритъм за емпирично изследване на устойчивостта на конкурентното предимство на фирмата към момента на основаване. Тя също... На базата на критичен анализ на ключови категории и теоретични постановки, настоящата разработка представя алгоритъм за емпирично изследване на устойчивостта на конкурентното предимство на фирмата към момента на основаване. Тя също така предлага класификация на ресурсите на ранноинтернационализиращите се МСП и анализ на техния потенциал като източник на конкурентно предимство.