Брой IX - 2016 г.,Книга 11 - Статии

Дата на издаване

12.12.2016 г.

Съдържание

 • Любомир Димитров
  ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПАЗАРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МОДЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗА СЕЛЕКЦИЯ
  Резюме: Разработката разглежда възможността за подобряване на характеристиките риск-възвръщаемост на инвестиционните имоти чрез по-добро познаване на фундаменталните характеристики на пазара на недвижима собственост и въвеждането на... Разработката разглежда възможността за подобряване на характеристиките риск-възвръщаемост на инвестиционните имоти чрез по-добро познаване на фундаменталните характеристики на пазара на недвижима собственост и въвеждането на последователен процес за одобряване на инвестиционни проекти. Първо е обяснена същността на пазара на недвижима собственост, а после са представени два от моделите за обясняване на неговия механизъм: на четирите квадранта и на пазарните цикли. Накрая е предложен процес за селекция на ин-вестиционни имоти, който би могъл да помогне на инвеститорите да избегнат някои от рисковете, характерни за инвестициите в недвижима собственост.
 • Калоян Петков
  ТЕОРИЯ ЗА РЕГИОНАЛНАТА РИСКОВА ПРЕМИЯ. КЛЪСТЕРИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ
  Резюме: Основният проблем при оценяването на компаниите е намиране на цената на собствения капитал и отразяването на асоциираните рискове. Важен компонент от тази цена е коректното отразяване на пазарните рискове. В настоящото изследване се... Основният проблем при оценяването на компаниите е намиране на цената на собствения капитал и отразяването на асоциираните рискове. Важен компонент от тази цена е коректното отразяване на пазарните рискове. В настоящото изследване се доказва наличието на странова/регионална рискова премия, също така се апробира технология за класифициране на пазарите по групи. След клъстеризация на база рисковите характеристики на пазарите се оформят осем групи.
 • Мария Младенова
  АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА НЕБАНКОВИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: G23.
  Резюме: Инвестиционните посредници в България осъществяват дейността си в условията на непълноценно развит пазар (недостатъчно инвеститори и малък брой публични дружества). При определяне на актуалното им състояние трябва да се анализират... Инвестиционните посредници в България осъществяват дейността си в условията на непълноценно развит пазар (недостатъчно инвеститори и малък брой публични дружества). При определяне на актуалното им състояние трябва да се анализират различни страни от тяхната същност и е необходимо провеждане на по-задълбочен анализ на финансовото им състояние. Целта на този анализ е установяване на налични проблеми и очертаване на перспективите, които стоят пред инвестиционните посредници в България. Финансовите показатели разкриват състоянието, в което се намират. Установяването на финансовата стабилност и вероятността от настъпване на банкрут може да се определи като превантивна мярка за избягване на негативните последици.
 • Милен Маргаритов Георгиев
  ПРОСРОЧЕНИ КРЕДИТИ И ПЕЧАЛБА НА БАНКОВИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ – ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ЗАВИСИМОСТИ
  JEL: G21.
  Резюме: В годините след световната финансова криза и внедряването на новите банкови регулации (Базел III) въпросът за просрочените кредити и отражението им върху печалбата започва да става все по-актуален. Контролът от страна на регулатора... В годините след световната финансова криза и внедряването на новите банкови регулации (Базел III) въпросът за просрочените кредити и отражението им върху печалбата започва да става все по-актуален. Контролът от страна на регулатора (Българската народна банка – БНБ) се засилва, като по-детайлно се следят нивата и времето на просрочените кредити. Повишават се и изискванията относно провизирането на просрочените кредити. Всичко това е насочено преди всичко към защита на клиентите и, разбира се, на целия финансов сектор на България. На тази основа в настоящата разработка вниманието се фокусира върху връзката между просрочените кредити и банковата печалба.
 • Радослав Петков Къновски
  ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ДЕПОЗИТИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В БАНКИТЕ (2005 – 2015 г.) – ТЕНДЕНЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ
  JEL: G.
  Резюме: Сектор „Домакинства“ е нетен спестител в икономиката на България. По-голямата част от спестяванията на домакинствата е под формата на депозити в търговските банки. Депозитите на домакинствата имат най-голям дял в депозитната база... Сектор „Домакинства“ е нетен спестител в икономиката на България. По-голямата част от спестяванията на домакинствата е под формата на депозити в търговските банки. Депозитите на домакинствата имат най-голям дял в депозитната база на банките. Домакинствата правят депозити в различни валути: лева, евро и други валути. При депозитите в долари на САЩ, швейцарски франкове и други валути, колебанията на валутния курс носят допълнителна доходност или загуба на вложителя. Има права връзка, значима и силна между промяната на валутния курс USD/BGN и CHF/BGN и колебанията при депозитите на домакинствата в други валути.
 • Галя Павлова Георгиева
  БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ – КЛЮЧОВ КОМПОНЕНТ В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Настоящата разработка се ангажира с изследване ролята на бенефициентите в България при усвояване на европейското финансиране през първия планов период от членството на страната в Европейския съюз (ЕС). Актуалността на изследването... Настоящата разработка се ангажира с изследване ролята на бенефициентите в България при усвояване на европейското финансиране през първия планов период от членството на страната в Европейския съюз (ЕС). Актуалността на изследването се предопределя от ключовото им значение, като преки участници в приложението на европейските финансови средства, предоставени по оперативните програми (ОП) и важността им за икономическото развитие на нашата страна. Ето защо е необходимо да се извърши оценка на цялостния напредък по отношение физическото и финансово изпълнение на програмите, основна роля за който имат самите бенефициенти. Във връзка с това оценката на ефективността на европейските средства в България е необходима, от една страна, за да допринесе за по-качественото управление през настоящия програмен период, а от друга, за да даде ценна информация и насоки на бенефициентите на тези средства.
 • Гергана Костадинова Костова
  КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ
  Резюме: Обществените поръчки в момента са един от основните инструменти за преразпределяне на значителна част от брутния вътрешен продукт чрез бюджетите поради тази причина е необходимо, държавата да управлява ефективно и прозрачно... Обществените поръчки в момента са един от основните инструменти за преразпределяне на значителна част от брутния вътрешен продукт чрез бюджетите поради тази причина е необходимо, държавата да управлява ефективно и прозрачно разходването на публичните средства. Обект на изследване в настоящата статия са обществените поръчки в българските общини. Предметът фокусира вниманието върху корупционните нарушения в процеса на организация и осъществяване на обществените поръчки в българските общини. Основната изследователска цел е да се установят, систематизират и класифицират корупционните практики при организацията и осъществяването на обществени поръчки със заявител български общини, водещи до закупуването на стоки и услуги, предлагани от частния сектор. Очакваният резултат е чрез „осветляване” на тези нарушения да се създаде среда за тяхната превенция и избягване на вредните последствия за публичния сектор и вчастност за общините. Вторичният резултат е по-ефективното управление на средствата в общинските бюджети. Конкретните задачи, които се поставят, са: описване на грешките и нарушенията в процеса на възлaгане на една обществена поръчка; разкриване на корупционните възможности на всеки етап от осъществяването на една обществена поръчка и начините за справяне с корупцията при обществените поръчки на общинско ниво. Използваният метод за постигане на поставените задачи е чрез разглеждане и обобщаване на публикации, свързани с контрола, осъществяван върху обществените поръчки и борбата с корупцията при тях, без гаранции за изчерпателност. Актуалността на темата се определя от факта, че борбата с корупцията продължава да е едно от основните предизвикателства пред развитието на пазарната икономика в България, а предприетите досега мерки се оказват недостатъчно ефективни, за да се справят с нея.
 • Ярослав Петров Петров
  МОДЕЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА С ФИНАНСОВИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
  Резюме: В настоящата разработка са разгледани способностите на държавните институции за сътрудничество и обмен на информация в областта на борбата с финансовите престъпления и данъчните измами. Представени са основните инструменти за... В настоящата разработка са разгледани способностите на държавните институции за сътрудничество и обмен на информация в областта на борбата с финансовите престъпления и данъчните измами. Представени са основните инструменти за взаимопомощ както в национален, така и в международен аспект. Анализирани са текущите тенденции, както и възможностите за бъдещо развитие, като са очертани най-важните области, на които следва да бъде обърнато внимание за подобряване на сътрудничеството между институциите.
 • Наталия Пламенова Алексиева
  ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ В СТРАНИТЕ–ЧЛЕНКИ НА ЕС – СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ
  JEL: H30.
  Резюме: Данъците присъстват в икономическия живот като феномен, който има силата да въздейства върху планирането на дейността на физическите и юридическите лица. Вследствие от подобни връзки и зависимости правителството прилага държавни... Данъците присъстват в икономическия живот като феномен, който има силата да въздейства върху планирането на дейността на физическите и юридическите лица. Вследствие от подобни връзки и зависимости правителството прилага държавни механизми с оглед регулиране стопанската активност и стимулиране на икономическия растеж. Важно значение в анализираното направление има обстоятелството, свързано с трите възможни основи на облагане – доход, потребление или имущество. Предвид зачестили през последното десетилетие икономически и финансови кризи и свързаните с тях рецесии, разработката има за цел да направи анализ на данъчните приходи на държавите от ЕС, да очертае контурите и характерните им особености.
 • Бойко Петев
  ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ С ДДС В ЕС КАТО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ
  Резюме: Изследването разглежда необходимостта от подобряване на събираемостта на данъчните приходи от облагане с ДДС в контекста на хармонизирането на данъчната политика в рамките на ЕС. Голямото несъответствие в приходите от ДДС за... Изследването разглежда необходимостта от подобряване на събираемостта на данъчните приходи от облагане с ДДС в контекста на хармонизирането на данъчната политика в рамките на ЕС. Голямото несъответствие в приходите от ДДС за страните–членки на ЕС показва, че са необходими още реформи в системата на този данък с цел намаляване на измамите и грешките при отчитането. Тясното сътрудничество и обменът на информация между приходните администрации на отделните държави ще направи по-ефективна борбата с нарушенията на данъчната правна уредба за облагане с ДДС и тези, които целят избягване на данъчно облагане да не могат да се възползват от несъответствията и пропуските на националното данъчно законодателство.
 • Н. Гущеров
  ПРОГНОЗИРАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ В БЪЛГАРИЯ ДО 2021 Г.
  JEL: C32, Q48.
  Резюме: Основните консуматори на електроенергия в България са стопанските субекти. Изследването на тяхното потребление би дало отговор на въпроса, дали страната се нуждае от изграждане на допълнителни производствени мощности. Във връзка с... Основните консуматори на електроенергия в България са стопанските субекти. Изследването на тяхното потребление би дало отговор на въпроса, дали страната се нуждае от изграждане на допълнителни производствени мощности. Във връзка с това целта на настоящата статия е да изведе прецизна функция на съвкупното търсене на електроенергия от стопанските субекти в страната, с помощта на която да се направят бъдещи прогнози за потреблението. Определени са основните фактори, влияещи върху търсенето на ел. енергия, а именно БВП, цената на електроенергията и електроенергийната интензивност (ЕИ) на икономиката. Коефициентите на еластичност на търсенето спрямо изследваните променливи показват, че с най-силно въздействие е факторът БВП, следван от ЕИ, а най-слабо влияние оказва цената на ел. енергията. Изведената крайна прогноза за 2021 г. има стойност, близка до тази от 2015 г. В основна степен това се дължи на противоположното действие на разглежданите фактори.
 • Тодор Тодоров
  ОТВОРЕНОСТ НА ИКОНОМИКАТА – ВЪНШЕН ИМПУЛС И/ИЛИ ВЪТРЕШНА НЕОБХОДИМОСТ
  JEL: F10, F41.
  Резюме: Международната търговия е сложна и комплексна дейност, имаща редица допирни точки с останалите дейности от социално-икономическия живот на обществото. Отварянето на икономиката е многопластов и многообразен процес. Той е с различни... Международната търговия е сложна и комплексна дейност, имаща редица допирни точки с останалите дейности от социално-икономическия живот на обществото. Отварянето на икономиката е многопластов и многообразен процес. Той е с различни измерения – икономическо, социално, политическо, правно, културно, екологично и пр. Свободната външна търговия е допълнителен източник на растеж и изгоди за развитите държави, а за по-слабо развитите е възможност за извличане на ползи и догонващо развитие. Българската икономика е органически свързана, функционира и се развива под влияние на три паралелно протичащи процеса. Това са проявите на глобализацията с либерализирането и отварянето на стопанството, европейската интеграция в рамките на ЕС и развитието, динамиката и състоянието на вътрешния икономически живот на обществото.
 • Кристиян Корелов
  ЕВОЛЮЦИОНЕН АСПЕКТ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА ФИРМАТА
  JEL: L10, L20.
  Резюме: Теорията за конкурентните предимства в икономическата литература има нарастваща популярност в САЩ и Западна Европа след 90-те години на миналия век, но за съжаление това не важи в пълна степен и за България. В тази връзка настоящата... Теорията за конкурентните предимства в икономическата литература има нарастваща популярност в САЩ и Западна Европа след 90-те години на миналия век, но за съжаление това не важи в пълна степен и за България. В тази връзка настоящата статия има за цел да представи основни изследователски открития в чуждестранната литература и приносите към структурния и ресурсно-базирания подход на стратегическия икономикс, да се направи опит за тяхното съвместно допълване и да се очертаят насоките за последващо развитие и бъдещи изследвания. Идеята на автора е да покаже необходимостта от осветляване на теорията за конкурентните предимства в контекста на тяхната еволюция през годините.
 • Петя Миланова
  МЕТАМОРФОЗАТА НА ДОМАКИНСКОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ
  JEL: E20, E21.
  Резюме: Икономическото развитие на обществото съществено промени домакинското потребление, неговото съдържание, значение и роля. До неотдавна определението за потребление беше ограничено до процес на задоволяване на човешките потребности,... Икономическото развитие на обществото съществено промени домакинското потребление, неговото съдържание, значение и роля. До неотдавна определението за потребление беше ограничено до процес на задоволяване на човешките потребности, което днес вече не е достатъчно. Съвременната интерпретация на домакинското потребление се разглежда в няколко направления: първо, съвкупност от социални и икономически отношения по повод удовлетворяването на човешките потребности; второ, кръгооборот на доходите и разходите на домакинствата; трето, елемент на съвкупното търсене, обемът на който предопределя темпа на икономическия растеж; четвърто, източник на възпроизводството на човешкия капитал като основен фактор на развитието; пето, количествена и качествена характеристика на равнището и качеството на живот.
 • Василена Стоева
  МЯСТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ
  JEL: G22.
  Резюме: Брутният премиен приход на застрахователните дружества формира част от брутния вътрешен продукт. Прегледът на застрахователния пазар в България показва доминиращата роля на общото застраховане, тъй като делът му превишава... Брутният премиен приход на застрахователните дружества формира част от брутния вътрешен продукт. Прегледът на застрахователния пазар в България показва доминиращата роля на общото застраховане, тъй като делът му превишава значително този на застраховането ,,Живот‘‘. Европейският застрахователен пазар от своя страна се характеризира с водещо значение на животозастраховането спрямо общото застраховане. Положителна тенденция в развитието на застрахователния пазар е изпреварващата динамика на брутния премиен приход спрямо брутния вътрешен продукт. През анализирания период показателите „застрахователно проникване” и „застрахователна плътност” бележат непрекъснат растеж и показват значителния потенциал на застрахователния сектор в България и неговата значимост за икономиката ни. Въпреки тези тенденции застрахователната индустрия в нашата страна чувствително изостава от нивата, характерни за повечето европейски държави.
 • Иван Грозданов Иванов
  СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА НОИ
  JEL: H55.
  Резюме: Дейностите по профилактика и рехабилитация са съществен елемент от социалноосигурителната система на България със значим капацитет за успешна интеграция на превенцията и преодоляването на последиците от риска като израз на... Дейностите по профилактика и рехабилитация са съществен елемент от социалноосигурителната система на България със значим капацитет за успешна интеграция на превенцията и преодоляването на последиците от риска като израз на проактивния подход в мениджмънта на социалноосигурителната дейност. Цел на настоящото изследване е да очертае измеренията на институционалното взаимодействие като основа за идентифициране на проблеми и изследване на възможностите за усъвършенстване организацията на работата по реализация на програмата за профилактика и рехабилитация на Националния осигурителен институт.
 • Йордан Стефанов Йорданов
  СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ОСИГУРЯВАНЕТО В ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
  Резюме: Пенсионната система при старост се намира в основата на системата за социално осигуряване, тъй като преодолява един от значимите социални проблеми, свързан с издръжка на лицата в надтрудоспособна възраст. В настоящата разработка... Пенсионната система при старост се намира в основата на системата за социално осигуряване, тъй като преодолява един от значимите социални проблеми, свързан с издръжка на лицата в надтрудоспособна възраст. В настоящата разработка посредством пример за осигуряване в доброво-лен пенсионен фонд се разкрива социално-икономическият потенциал на трети стълб на многоколонната пенсионноосигурителна защита. Постигането на по-висок коефициент на заместване на дохода, резултат от осигуряване в доброволен пенсионен фонд, повишава жизнения стандарт на лицата в надтрудоспособна възраст и способства за редуциране на състоянието на бедност.
 • Павел Валериев Димитров
  ПРОМЕНИ В МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ СЛЕД ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II
  JEL: G22.
  Резюме: В настоящата статия се разглеждат проблемите, свързани с въвеждането на изцяло нов подход при оценката на размера на техническите резерви, образувани от застрахователите, работещи по общо застраховане. В нея се прави опит да се... В настоящата статия се разглеждат проблемите, свързани с въвеждането на изцяло нов подход при оценката на размера на техническите резерви, образувани от застрахователите, работещи по общо застраховане. В нея се прави опит да се установят различията на методологията за оценка, съобразена с международните счетоводни стандарти, използвана до този момент от българските застрахователи, и методологията за оценка, съобразена с изискванията на Европейската Директива „Платежоспособност ІІ”. Разгледани са детайлно методите при определянето на техническите резерви по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, като е направена съпоставка на получените резултати. Очертани са проблемите и перспективите, които стоят пред българските застрахователи при паралелното определяне на стойностите на застрахователно техническите резерви по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
 • Надежда Димитрова Тодоровска
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА
  JEL: I 13.
  Резюме: Настоящата статия разглежда проблемите, свързани с начините за разходване на средствата, предназначени за здравеопазване в България. Акцент в нея е възможността за чувствително намаляване на разходите чрез въвеждане на интегрирани... Настоящата статия разглежда проблемите, свързани с начините за разходване на средствата, предназначени за здравеопазване в България. Акцент в нея е възможността за чувствително намаляване на разходите чрез въвеждане на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Изводите и заключенията се базират на разглеждане на чуждия опит в това отношение, както и на пилотен проект на Българския червен кръст, приложен в четири общини на област Враца. В статията се разглеждат и алтернативните източници на финансиране на здравеопазването в България, каквото е здравното застраховане.
 • Нора Иванова Николаева
  СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА НА ЗДРАВЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО
  JEL: G22.
  Резюме: В настоящата статия е направено концептуално изследване на същността и значението на дейността по промоция на здравето на работното място и нейното практическо приложение в България. Анализират се основните проблеми в процеса на... В настоящата статия е направено концептуално изследване на същността и значението на дейността по промоция на здравето на работното място и нейното практическо приложение в България. Анализират се основните проблеми в процеса на внедряване на тази дейност у нас в контекста на комплексната дейност по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Обосновава се необходимостта от обществено осъзнаване на социално-икономическите и здравни ефекти от здравнопромотивните мероприятия на работното място у нас. Представено е разбирането на автора за възможността от предприемането на конкретни мерки и подходи за подобряване на промоцията на здравето сред работещите в България.
 • Мартин Емилов Маринов
  СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ТРУДА И ПРОБЛЕМИ НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: Н55.
  Резюме: Спецификата и изискванията на учителската професия, измеренията на икономическата активност и заплащането на труда имат определящо значение за формиране на стандарта и качеството на живот и равнището на пен-сионноосигурителната... Спецификата и изискванията на учителската професия, измеренията на икономическата активност и заплащането на труда имат определящо значение за формиране на стандарта и качеството на живот и равнището на пен-сионноосигурителната защита на учителите. Формирането на нива на заплащане в сферата на образованието около и дори под средните за страната се превръща в традиционно за съвременното българско общество, а механизмът на функциониране на социалното осигуряване трансформира осигурителните права в съответстващи на трудовите доходи на учителите пенсии в неособено високи размери. Цел на настоящата разработка е, в рамките на провокираната дискусия, да предложи механизъм за обвързване и повишаване размерите на учителските пенсии съобразно значимостта и приноса на труда на учителите за развитието и просперитета на българското общество.
 • Йорданка Миткова Илийкова
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ХОТЕЛИЕРСКАТА ДЕЙНОСТ В КОНТЕКСТА НА ОБЛАГАНЕТО Ѝ С ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ
  Резюме: В голяма степен счетоводното отчитане на предоставяните услуги в страната се предопределя от разпоредбите на данъчното законодателство и някои от постановките на международните или националните счетоводни стандарти. Това, което... В голяма степен счетоводното отчитане на предоставяните услуги в страната се предопределя от разпоредбите на данъчното законодателство и някои от постановките на международните или националните счетоводни стандарти. Това, което различава счетоводния процес в туристическите предприятия от този в останалите бизнес единици, е необходимостта от едновременно прилагане на изискванията на специализираното законодателство за туристическия бранш. Цел на настоящата разработка е да се очертаят възможностите за оптимизиране счетоводното отчитане на хотелиерската дейност в контекста на данъчното облагане. Задачи на изследването са: да се разкрият и да се анализират особеностите, свързани с отчитането на туристическите услуги, предоставени от предприятието – хотелиер. Главната теза се потвърждава от резултата, а именно, че рамката за подобряване технологията на счетоводната система в туристическия хотел се намира в причинно-следствена зависимост от нормативно регламентирания обсег за изграждане на индивидуалната счетоводна политика.
 • Марий Весков Стоянов
  СЧЕТОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ОТ КЛИЕНТИ (ПО ПРИМЕРА НА ТОВАРНИТЕ АВТОТРАНСПОРТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ)
  JEL: М41.
  Резюме: Разчетните отношения в товарното автотранспортно предприятие се формират още от момента на неговото учредяване. Голям обем разчетни операции се реализират при неговото функциониране. Разчети възникват и при обявяването на... Разчетните отношения в товарното автотранспортно предприятие се формират още от момента на неговото учредяване. Голям обем разчетни операции се реализират при неговото функциониране. Разчети възникват и при обявяването на автотранспортното предприятие с товарна дейност в ликвидация и несъстоятелност. Основни форми на проявление на разчетите са вземанията и задълженията. Навременното уреждане на вземанията от клиенти е от особена важност за автотранспортното предприятие, извършващо товарна дейност, тъй като са едни от основните източници на финансови средства за предприятието. Настоящото изследване е насочено към разработване на примерни подходи за разграничаването на неплатежоспособните от платежоспособните контрагенти и адаптиране на съществуващите модели за счетоводно отчитане на трудносъбираемите вземания към специфичните особености на товарната автотранспортна дейност.
 • Петя Гутева
  НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА БЮДЖЕТНА ДЕЙНОСТ (ПО ПРИМЕРА НА УЧИЛИЩАТА В СИСТЕМАТА НА МОН)
  JEL: M41.
  Резюме: Настоящата разработка има за цел да представи насоки за счетоводен анализ на разходите за бюджетна дейност, прилагайки инструментариум от методи, техники и показатели към емпирични данни. За постигането ѝ се решават следните... Настоящата разработка има за цел да представи насоки за счетоводен анализ на разходите за бюджетна дейност, прилагайки инструментариум от методи, техники и показатели към емпирични данни. За постигането ѝ се решават следните задачи: изяснява се същността и се представят насоки за осъществяване на счетоводния анализ на разходите за бюджетна дейност; извършва се анализ на база счетоводната информация за разходите за бюджетна дейност в бюджетните организации от системата на МОН; в резултат на анализа се представят изводи и се установяват тенденции. Защитава се тезата, че анализът на база счетоводна информация за разходите за бюджетна дейност е от особено значение за законосъобразното и ефективното използване на бюджетните средства. В резултат на извършения счетоводен анализ се установяват тенденциите в развитието на разходите за бюджетна дейност в изследваните бюджетни организации за периода 2013–2015 г. и се идентифицират области за подобряване на финансовото състояние на бюджетните организации.
 • Мариета Цекова Михайлова
  СОБСТВЕНИЯТ КАПИТАЛ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
  JEL: М41.
  Резюме: Статията е посветена на собствения капитал във финансовите отчети на нефинансовите предприятия. Целта на изследването е да се разкрие как се представя информацията за капитала във финансовите отчети на предприятието и да се... Статията е посветена на собствения капитал във финансовите отчети на нефинансовите предприятия. Целта на изследването е да се разкрие как се представя информацията за капитала във финансовите отчети на предприятието и да се определят изискванията, на които трябва да отговаря информацията. За постигане на целите на изследването следва да се решат няколко задачи, които се отнасят до: изясняване на качествените характеристики, на които трябва да отговаря информацията, представяна във финансовите отчети на предприятието; конкретните изисквания за представяне на капитала в съставните части на финансовите отчети; и връзката между тях. Финансовите отчети се съставят периодично от всяко предприятие. Въз основа на информацията, която се съдържа в тях, потребителите придобиват представа за неговото финансово състояние, финансовите резултати и измененията във финансовото му състояние. Тя служи за вземане на стопански решения от страна на ползвателите на финансова информация – закупуване, продажба или държане на капиталови и дългови инструменти, както и представяне и погасяване на заеми и други форми на кредит.
 • Иван Николаев Събев
  МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
  JEL: M41.
  Резюме: Приходите са основен обект на счетоводно отчитане в предприятието. Те са стойностен показател с обобщаващо значение за осъществяването на икономическата дейност и практически измерват финансовото състояние и стабилност на... Приходите са основен обект на счетоводно отчитане в предприятието. Те са стойностен показател с обобщаващо значение за осъществяването на икономическата дейност и практически измерват финансовото състояние и стабилност на предприятията. Съвременните икономически условия определят необходимостта от оптимизиране, подобряване и ефективно управление на отчетния процес на изследваните обекти. Научната разработка изследва модела за счетоводната политика за признаване, оценяване и отчитане на приходите от дейността на промишлените предприятия и възможностите за неговото практическо апробиране.
 • Любомир Росенов Терзиев
  ОБХВАТ НА ОДИТА В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ВЪРХУ ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
  Резюме: Настоящата разработка анализира разпределението на планираните одитни ангажименти от Сметната палата на Република България, свързани с обществените поръчки. Чрез годишните програми тя определя възложителите, които ще бъдат... Настоящата разработка анализира разпределението на планираните одитни ангажименти от Сметната палата на Република България, свързани с обществените поръчки. Чрез годишните програми тя определя възложителите, които ще бъдат проверени. Адекватността на годишната програма оказва пряко влияние върху обхвата на проверяваните възложители и методическия инструментариум, чрез който ще се въздейства върху поведението им. За целта е характеризирана връзката между изготвянето на годишните програми с политиката и принципите на Сметната палата. Разгледани са факторите, които рефлектират върху тяхното изготвяне и разпределението на видовете одити, свързани с обществените поръчки.
 • Венцислав Георгиев Халаджов
  МИТНИЧЕСКОТО РАЗСЛЕДВАНЕ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
  Резюме: С оглед на динамично променящата се среда, в която се налага да функционира митническата администрация, се утвърждава необходимостта от разбирането за изключителната роля и важност на високо ефективно митническо разследване. Факт е,... С оглед на динамично променящата се среда, в която се налага да функционира митническата администрация, се утвърждава необходимостта от разбирането за изключителната роля и важност на високо ефективно митническо разследване. Факт е, че престъпленията и нарушенията против митническия режим, с които е призвано да се бори митническото разследване, са с извънредно високата степен на обществена опасност. Те засягат не само икономическата и социална безопасност на България и нейните граждани, но и безопасността на Европейския съюз като цяло, както и международните икономически взаимоотношения. В този контекст се изследва състоянието на митническото разследване както в рамките на ЕС, така и у нас, очертава се технологията на приложението му, извеждат се някои от проблемните му зони и се търсят резерви за повишаване на ефективността му.
 • Цветозария Димитрова Гатева
  ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ – СИНТЕЗ МЕЖДУ ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ
  Резюме: Управлението на обществото, икономиката и социалната сфера се базира на достатъчна по обем, обективна, разнообразна и детайлизирана информация. За да отговори на нарасналите потребностите от надеждна, навременна и сравнима... Управлението на обществото, икономиката и социалната сфера се базира на достатъчна по обем, обективна, разнообразна и детайлизирана информация. За да отговори на нарасналите потребностите от надеждна, навременна и сравнима статистическа информация, статистическата институция извършва редица промени както в методологиите на изследванията, така и в организационната си структура. Статията има за цел да представи развитието на статистическата институция от създаването й през 1880 г. до настоящия момент. Акцентира се върху основните проблеми и предизвикателства пред държавния статистически орган през различните периоди, измененията в неговата подчиненост, значимостта на извършваните промени в структурно и организационно отношение и постигнатите резултати.
 • Галя Живкова Статева
  ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА „ГОЛЕМИТЕ ДАННИ“ В ОФИЦИАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРАКТИКА
  Резюме: Настоящата статия обосновава теоретично подходите за оценка на качеството на т.нар. „големи данни“ (Big Data), свързани с тяхното приложение в официалната статистическа практика като източник на данни. Представени са предложения и... Настоящата статия обосновава теоретично подходите за оценка на качеството на т.нар. „големи данни“ (Big Data), свързани с тяхното приложение в официалната статистическа практика като източник на данни. Представени са предложения и възможни решения за повишаване качеството на „големите данни“ при използването им в емпиричните статистически изследвания. Едновременно с това е направен опит за изследване на ефекта от повишаване на тяхното качество в контекста на разширяване обхвата на прилаганата класическа статистическа методология. Посочени са предизвикателствата пред националните статистически служби при въвеждането и използването на „големите данни“ в реалната статистическа среда.
 • Елеонора Минева – Димитрова
  СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
  Резюме: В настоящата разработка се прави опит за детайлно представяне на организационно-икономическите проблеми в образователната система на България чрез критичен анализ на одобрените и действащи в момента стратегии и реформи съобразно... В настоящата разработка се прави опит за детайлно представяне на организационно-икономическите проблеми в образователната система на България чрез критичен анализ на одобрените и действащи в момента стратегии и реформи съобразно изискванията на ЕС. Разгледани са основните моменти по отношение на недостатъците в системата, както и основните цели и план за изпълнение, заложени в „Националната програма за развитие: България 2020“ и „Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014–2020 г.“
 • Александър Александров Екимов
  СЕГМЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ С ДАННИ ОТ ИНДУСТРИАЛНИ ПАНЕЛИ
  JEL: M31.
  Резюме: В зависимост от пазара, на който работят, стопанските организации срещат трудност да съотнасят таргетирания сегмент потребители към оперативно значими характеристики на предлагането. Създава се вътрешно организационен натиск за... В зависимост от пазара, на който работят, стопанските организации срещат трудност да съотнасят таргетирания сегмент потребители към оперативно значими характеристики на предлагането. Създава се вътрешно организационен натиск за използване на априори сегментационен подход, базиран на тези значими характеристики на предлагането. Настоящата статия разглежда възможността, тези проблеми от прилагането на постериори сегментиране да се преодолеят чрез използване на сегментационни показатели, описващи реализираните на пазара стоки и услуги, както и на подход за интегриране на тези показатели към вече съществуваща сегментация на база характеристики на потребителското поведение. Маркетинговите изследвания върху реализираните на пазара продукти като индустриалните панели са потенциален източник на данни за обезпечаване на такива подходи на сегментиране.
 • Даниела Тинкова Трифонова
  АНАЛИЗ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ ВРЪЗКИ НА БИВШИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ДЪРЖАВИ И НАСТОЯЩИ ЧЛЕНКИ НА ЕС
  JEL: F2.
  Резюме: Статията разглежда външнотърговските връзки на няколко държави–членки на Европейския съюз в периода от 2004 г. до 2015 г. Анализирани са външнотърговските отношения на бившите социалистически държави – Литва, Латвия, Естония,... Статията разглежда външнотърговските връзки на няколко държави–членки на Европейския съюз в периода от 2004 г. до 2015 г. Анализирани са външнотърговските отношения на бившите социалистически държави – Литва, Латвия, Естония, България, Румъния, Словакия, Словения, Полша, Чехия, Унгария и Хърватия след присъединяването им към ЕС. Изследвани са техните експортни и импортни потоци, които са насочени към останалите страни–членки и други държави извън ЕС. Изведени са определени тенденции относно експорта и импорта на тези единадесет държави за разглеждания период.
 • Десислава Димитрова Митева
  ЕВОЛЮЦИОНЕН АСПЕКТ НА РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ В ОБХВАТА НА ЕВРОПА И СЕВЕРНА АМЕРИКА
  Резюме: Разработката е посветена на хронологичното проследяване на генезиса и развитието на регионалната икономическа интеграция в контекста на Европа и на Северна Америка. Проследяват се целите, поставени пред двете интеграционни... Разработката е посветена на хронологичното проследяване на генезиса и развитието на регионалната икономическа интеграция в контекста на Европа и на Северна Америка. Проследяват се целите, поставени пред двете интеграционни пространства, и пътят, който са решили да поемат в бъдещото си икономическо развитие. Разгръща се идеята за създаване на общо трансатлантическо търговско пространство.
 • Нели Иванова Килиджийска
  ИНОВАТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И НЕГОВОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ТРУДОВОТО ПРЕДСТАВЯНЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО
  Резюме: В статията са изяснени някои същностни аспекти и основни характеристики, свързани с иновативното поведение на персонала в предприятието. Направена е обвръзка и са дефинирани възможности за изграждане на иновативно поведение на... В статията са изяснени някои същностни аспекти и основни характеристики, свързани с иновативното поведение на персонала в предприятието. Направена е обвръзка и са дефинирани възможности за изграждане на иновативно поведение на персонала като предпоставка за подобряване на резултатите от дейността му.
 • Михаил Билев Петков
  СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: O13, Q18.
  Резюме: Актуалността на темата се определя от факта, че кооперациите са особен вид стопански структури, които в условията на пазарно стопанство и силна конкурентна среда, осъществяват стопанска дейност за задоволяване на икономическите,... Актуалността на темата се определя от факта, че кооперациите са особен вид стопански структури, които в условията на пазарно стопанство и силна конкурентна среда, осъществяват стопанска дейност за задоволяване на икономическите, социалните и културни потребности на своите член-кооператори. Проблемът, свързан с тяхната устойчивост и бъдещото им развитие, е необходимостта, от по-голям брой кооперации да изградят ясна визия за ползите от своето начинание и за възможностите за подпомагане на селскостопанското производство. Основната цел на публикацията е да бъдат изведени тенденциите в развитието на земеделските кооперации и мерките за минимализиране риска от спад в производствeната им дейност. Задачите които сме си поставили, са: анализ на развитието на земеделските кооперации; разкриване ролята на Общата селскостопанска политика /ОСП/ за устойчивото им развитие; идентифициране на възможностите за финансиране; извеждане на тенденциите в развитието и мерките за минимализиране на рисковете в селскостопанската дейност.
 • Милена Тодорова Тодорова
  СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ СТОПАНСТВА
  JEL: Q14, Q18.
  Резюме: Актуалността на темата се определя от възможностите, които предлагат биологичните стопанства. Те се свързват с опазване на околната среда и човешкото здраве, както и с възможността за акумулиране на приходи чрез природощадящи... Актуалността на темата се определя от възможностите, които предлагат биологичните стопанства. Те се свързват с опазване на околната среда и човешкото здраве, както и с възможността за акумулиране на приходи чрез природощадящи практики. Проблемът, свързан с преминаването към стартиране на производство в биостопанства, е необходимостта, по-голям брой производители да осъзнаят нуждата от такъв тип производство. Основната цел на публикацията е да бъдат изведени хипотетични пътища за развитие на биопроизводството в България. Задачите на изследването са: ретроспективен анализ на Общата селскостопанска политика (ОСП); открояване на възможностите за финансиране на биопроизводствата по ОСП; анализ на развитието на биопроизводството в България и извеждане на възможни сценарии.
 • Антоанета Христова Бонева
  КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА РЕИНЖЕНЕРИНГА В ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
  Резюме: В статията се акцентира върху реинженеринга, предпоставките и насоките за неговото внедряване в търговската дейност. В хода на изследването се анализира реинженерингът като управленска концепция, очертават се основни възможности за... В статията се акцентира върху реинженеринга, предпоставките и насоките за неговото внедряване в търговската дейност. В хода на изследването се анализира реинженерингът като управленска концепция, очертават се основни възможности за преструктуриране на търговската дейност.
 • Ивайло Цветанов Петков
  ОСОБЕНОСТИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
  JEL: L83.
  Резюме: Целта на настоящата разработка е да се разгледат особеностите на туристическата дестинация и възможностите да е конкурентоспособна. Дефинирани са понятията конкуренция и конкурентоспособност. Представен е комплексният продукт на... Целта на настоящата разработка е да се разгледат особеностите на туристическата дестинация и възможностите да е конкурентоспособна. Дефинирани са понятията конкуренция и конкурентоспособност. Представен е комплексният продукт на туристическа дестинация с неговите характеристики. Изследвани са основните фактори, определящи конкурентоспособността на туристическата дестинация .
 • Георги Тихомиров Личев
  АНАЛИЗ НА ПАЗАРА И ПРОФИЛЪТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЗАХАРНИТЕ И ШОКОЛАДОВИТЕ ИЗДЕЛИЯ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: M21, L66.
  Резюме: Изследователското внимание в настоящата разработка се насочва към особеностите при пазарното позициониране на категорията „захарни и шоколадови изделия“. Отчита се, че пазарът на захарни и шоколадови изделия в България е част от... Изследователското внимание в настоящата разработка се насочва към особеностите при пазарното позициониране на категорията „захарни и шоколадови изделия“. Отчита се, че пазарът на захарни и шоколадови изделия в България е част от глобалния икономически пазар и състоянието му се влияе от водещи съвременни тенденции при потребителското търсене. Обект на изследва-нето са пазарът на захарните и шоколадовите изделия в България и профилът на потребителите на този пазар. Предмет на изследването е спецификата на този пазар, разкриваща се посредством неговите елементи – цена, внос, потребление. Основната цел, е на базата на анализ на спецификата и състоянието на захарния и шоколадовия пазар у нас да се идентифицират актуални проблеми и възможности за положителни изменения в търговската практика.
 • Милена Христова Борисова
  МЯСТО И РОЛЯ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО В ПОЛИТИКАТА НА ПРОДАЖБИ В ХОТЕЛИЕРСТВOТО
  Резюме: Статията има за цел да анализира процесите на формиране на цената и влиянието им върху увеличаване на приходите в хотелиерската индустрия. Откроени са предпоставките за прилагането на ценови бариери. Дискутирани са основните видове... Статията има за цел да анализира процесите на формиране на цената и влиянието им върху увеличаване на приходите в хотелиерската индустрия. Откроени са предпоставките за прилагането на ценови бариери. Дискутирани са основните видове цени, методите за ценообразуване и тяхното използване за увеличаване на продажбите както на основни, така и на допълнителни туристически услуги. Акцент е поставен върху факторите, оказващи влияние върху потребителите при вземане на решение за резервация. Отделено е място на основните елементи, съставляващи неизменна част от този маркетингов подход. Авторът защитава тезата, че без правилен избор на стратегия за ценообразуване оптимизирането на прихода, което е основна цел на ревеню мениджмънта, не би било ефективно.
 • Пламен Йорданов Панталеев
  ПРОУЧВАНЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА НА БИЗНЕС СРЕДАТА И НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СЪВРЕМЕННИТЕ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТЕН БИЗНЕС
  Резюме: Въвеждането на нови високотехнологични процеси както в производствения, така и в управленския процес налага използването на нови форми за управление. В настоящата статия ще бъдат разгледани някои от съвременните форми за съвместен... Въвеждането на нови високотехнологични процеси както в производствения, така и в управленския процес налага използването на нови форми за управление. В настоящата статия ще бъдат разгледани някои от съвременните форми за съвместен бизнес. Ще се разгледат информационният ресурс и непосредствената му връзка с неопределеността и риска, предимствата и недостатъците на този тип форми за управление.
 • Надежда Косева Стефанова
  КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪЗГЛЕДИ ОТНОСНО МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА
  JEL: M12, M5.
  Резюме: В настоящата разработка е направен анализ на концептуалните възгледи и основните дефиниции, които разкриват в най-пълна степен същността на мотивите и мотивацията през различните периоди от време. Представени са основните... В настоящата разработка е направен анализ на концептуалните възгледи и основните дефиниции, които разкриват в най-пълна степен същността на мотивите и мотивацията през различните периоди от време. Представени са основните мотивационни модели и теории за мотивация, които посочват необходимите методи за стимулиране и мотивиране на работниците и служителите в трудовия процес. За по-задълбоченото анализиране на мотивацията на персонала се прилагат и практически аспекти в това число фактори, средства и подходи, имащи за цел да оказват влияние върху трудовото поведение на работниците и служителите, за да може да се стигне до крайния резултат, а именно тяхното мотивиране и стимулиране.
 • Георги Русенов
  ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ
  Резюме: Целта на статията е да бъде представена фирмената устойчивост като базов елемент на мениджмънта. Основната област на изследването е устойчивостта на организационно ниво, която се постига при разкриване на потенциалите в... Целта на статията е да бъде представена фирмената устойчивост като базов елемент на мениджмънта. Основната област на изследването е устойчивостта на организационно ниво, която се постига при разкриване на потенциалите в организацията от страна на мениджърите. Задачите, които са залегнали в разработката, са: „Да се дефинира понятието организационна устойчивост”; „Да се определи значението на мениджмънта при постигане на устойчивост в организацията”; „Да бъдат изведени основните елементи на устойчивото управление на организацията”. Теза: Поддържането на устойчивост е основна цел на организацията. Изводи: „Под устойчивост в организацията се разбира способността й, в определен период от време да запази ефективността си в допустими граници.”; „Устойчивият мениджмънт е стратегически актив, защото позволява ефикасно да бъдат постигнати организационните цели.” „Устойчивото управление изисква: приспособяване към обкръжаващата фирмата среда при осъществяване на икономическа дейност; единство между цели и стратегии, обект и субект на управление; промени според новите параметри на бизнес средата.”
 • Елена Колева Райкова
  ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
  JEL: L5, M2.
  Резюме: В настоящата статия авторът си поставя за цел да се анализират, оценят и в необходима степен разграничат конкуренцията и конкурентоспособността в бизнес организациите. Разглеждайки основните стратегии, ролята и методите за оценка на... В настоящата статия авторът си поставя за цел да се анализират, оценят и в необходима степен разграничат конкуренцията и конкурентоспособността в бизнес организациите. Разглеждайки основните стратегии, ролята и методите за оценка на конкурентоспособността на фирмите и организациите, да се изведат стратегии за постигане на ефективно управление. За потвърждаване на поставената цел са поставени следните задачи: 1. Анализ, оценка и разграничаване на понятията конкуренция и конкурентоспособност. 2. Изследване ролята на конкурентоспособността и методи за оценка. 3. Да се изведат стратегии за постигане на ефективно управление въз основа на SWOT анализ.
 • Деница Димитрова Иванова
  РАЗВИТИЕ НА ИДЕЯТА ЗА СОЦИАЛНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ НА БИЗНЕСА
  Резюме: В статията се разглежда понятието Корпоративна социална отговорност (КСО), считано за един от най-важните моменти, обвързани с бизнеса. Отразени са моменти, свързани с важността от това, един бизнес да бъде социално отговорен, и... В статията се разглежда понятието Корпоративна социална отговорност (КСО), считано за един от най-важните моменти, обвързани с бизнеса. Отразени са моменти, свързани с важността от това, един бизнес да бъде социално отговорен, и всички положителни за обществото последици. Анализирани са идентифицирането, особеностите и обхватът на КСО, както и положителните, и отрицателните страни на социалната отговорност (СО). Този анализ е проследен още от историческото развитие на идеята за СО на бизнеса. Разгледани са обществените и политическите аспекти на идеята за социалните отговорности на бизнеса.
 • Божидар Георгиев Бабаджанов
  ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА – КОМПОНЕНТ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
  Резюме: Представянето на дадена стратегия е резултат от сбора между потенциала на стратегията и нейното изпълнение. Проблематиката следва посоката на това, до каква степен стратегията е натоварена с градивна перспективност и доколко... Представянето на дадена стратегия е резултат от сбора между потенциала на стратегията и нейното изпълнение. Проблематиката следва посоката на това, до каква степен стратегията е натоварена с градивна перспективност и доколко изпълнението ѝ е точно отражение на същинския замисъл на мениджърите. Изследователското търсене е продиктувано от съвременната динамична икономическа обстановка и постоянните изменения във външната обкръжаваща среда на организацията, които поставят мениджърите в позиция на търсене на нови подходи и управленски техники за адекватно посрещане на предизвикателствата и реалностите, стоящи пред тях.
 • Валентин Андреев Панайотов
  ОСОБЕНОСТИ НА ВЪТРЕШНИТЕ И ВЪНШНИТЕ УПРАВЛЕНСКИ КОНСУЛТАНТИ
  JEL: M10.
  Резюме: В статията се разкрива същността на управленското консултиране. Обръща се внимание на характерните особености на вътрешните и външните управленски консултанти. Акцентира се върху предимствата и недостатъците на тези два вида, като... В статията се разкрива същността на управленското консултиране. Обръща се внимание на характерните особености на вътрешните и външните управленски консултанти. Акцентира се върху предимствата и недостатъците на тези два вида, като едно от условията при избора на управленски консултант.
 • Снежина Захариева Иванова
  ВЛИЯНИЕ НА СИТУАЦИЯТА ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР
  Резюме: Управлението на човешкия фактор е управление на поведението му. В настоящето изследване се разглежда човешкото поведение и неговата еволюционна същност. Изяснени са основните фактори, които го определят, както и тяхната взаимна... Управлението на човешкия фактор е управление на поведението му. В настоящето изследване се разглежда човешкото поведение и неговата еволюционна същност. Изяснени са основните фактори, които го определят, както и тяхната взаимна връзка. В настоящата разработка на основата на анализ на литературни източници са разгледани някои прояви на поведението на човека, повлияни от ситуацията и еволюционната взаимовръзка между факторите, които ги формират.
 • Иван Василев Иванов
  АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ
  Резюме: Настоящата разработка разглежда възможностите за инвестиране на капиталовите пазари посредством един сравнително нов за българския пазар инвестиционен продукт – структурираният депозит. Отделя се специално внимание на същността и... Настоящата разработка разглежда възможностите за инвестиране на капиталовите пазари посредством един сравнително нов за българския пазар инвестиционен продукт – структурираният депозит. Отделя се специално внимание на същността и структурата на този тип продукти, като се създава модел на нов структуриран депозит „Зелена енергия“, носещ допълнителна доходност, обвързана с представянето на индекса ERIX върху акции на европейски компании от ВЕИ сектора и се минава през всички етапи от разработването на продукта.