Брой VIII - 2015 г.,Книга 9 - Студии

Дата на издаване

14.12.2015 г.

Съдържание

 • Никола Илиев
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФАКТОРНИТЕ МОДЕЛИ ПРИ ИЗВЕЖДАНЕ НА АКТИВНА ДОХОДНОСТ, ЗА НУЖДИТЕ НА АКТИВНИЯТ ПОРТФЕЙЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
  Резюме: В основата на управлението на портфейла стоят фундаментални показатели като доходността, рискът и рисковата експозиция. Активният портфейлен мениджмънт (АПМ) извежда иновативния показател активна доходност (алфа). Същата е от... В основата на управлението на портфейла стоят фундаментални показатели като доходността, рискът и рисковата експозиция. Активният портфейлен мениджмънт (АПМ) извежда иновативния показател активна доходност (алфа). Същата е от ключово значение за успешното приложение на активния портфейлен мениджмънт и реализирането на допълнителна печалба. За да я калкулира, инвеститорът може да използва разнообразие от модели, всеки от които има своите предимства и недостатъци. Разработката преминава през етапите на калкулиране на алфата чрез използването на моделите CAPM и APT. Те се използват в класическата им разновидност и в модифицирана за нуждите на АПМ форма, включваща рискова атрибуция, факторна декомпозиция и декомпозиция на доходността.
 • Калоян Петков
  ФУНДАМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ НА ФИРМАТА – СЪЩНОСТ, ХАРАКТЕРИСТИКА И ЕВОЛЮЦИЯ
  Резюме: Методите на фундаменталния анализ са една от най-изследваните области в корпоративните финанси. В настоящата разработка е извършен критичен теоретичен преглед на теориите и моделите за намиране фундаменталната стойност на... Методите на фундаменталния анализ са една от най-изследваните области в корпоративните финанси. В настоящата разработка е извършен критичен теоретичен преглед на теориите и моделите за намиране фундаменталната стойност на компанията. Основен резултат е извеждането на модела на остатъчния доход като най-подходящ подход за фундаментално оценяване в услови-ята на съвременната икономика.
 • Живко Тодоров
  ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ РАЗЛИЧИЯТА В КОНВЕРГЕНТНОТО ПОКРИТИЕ НА МААСТРИХТСКИТЕ КРИТЕРИИ. ПРИЛАГАНЕ НА ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ДЪЛГОВА УСТОЙЧИВОСТ В ЕС
  Резюме: Изследването се фокусира върху проблема за диференцираното покритие на системата от правила и параметри или т.нар. Маастрихтска критериална система . Необходимостта от прилагане на алтернативни подходи за оценка е продиктувана от... Изследването се фокусира върху проблема за диференцираното покритие на системата от правила и параметри или т.нар. Маастрихтска критериална система . Необходимостта от прилагане на алтернативни подходи за оценка е продиктувана от нуждата от по точен измерител на реалния интеграционен процес. Приложението на Сигма- и Бета-конвергентните подходи има за основна цел да оцени дали всички обекти във валутния съюз постигат оптималност по отношение изпълнението на реалните и номиналните критерии. Това дава основание да се оценят реалните параметри за оптималност на валутната зона, използвайки определен инструментариум от показатели. Показатели, като „реален БВП на глава от на¬се¬ле¬ние¬то“ (per capita in PPS) и „сравнителното ценово равнище“ (com¬parative price level - CPL) са в основата на двата подхода за прилагане. Включването на дълговата динамика в модела е необходимо условие за оценка значимостта на резултата.
 • М. Димитров
  КОНВЕРГЕНЦИЯТА В ЗОНАТА НА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕС (КРИТИЧЕН АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ)
  JEL: F36, F43.
  Резюме: Целта на разработката е да анализира дали след финансовата криза от 2008 г. самото членство в ЕС е достатъчно условие за продължаване на конвергенцията на новоприсъединилите се страни със „старите“ членки на Общността. Значението на... Целта на разработката е да анализира дали след финансовата криза от 2008 г. самото членство в ЕС е достатъчно условие за продължаване на конвергенцията на новоприсъединилите се страни със „старите“ членки на Общността. Значението на състоянието на бизнес средата, стабилността на фискалната система, предвидимостта и политическата стабилност в индивидуалните страни членки, придобиват не по-малка значимост от общо-европейските фактори за развитие и растеж. Страните, които предприемат бързи и адекватни корекции за стабилизиране на публичните финанси и заедно с това са постигнали съществен напредък по отношение на пропазарните реформи в годините преди финансовата криза, като Естония и Латвия, успяват да продължат конвергенцията с ЕС след тежък спад на БВП от 2008-2009 г. Част от причините са в общественото доверие и подкрепа за бързи и мащабни корекции в областта на публичните финанси още през 2009 г., което ограничава отлива на инвестиции.
 • Галя Павлова Георгиева
  ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ В БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ
  Резюме: Основните предизвикателства пред нашата страна по пътя към превръщането ѝ в равноправен член на ЕС са свързани както с преодоляване на негативните ефекти от глобалната икономическа криза, така и с оценка ефективността на... Основните предизвикателства пред нашата страна по пътя към превръщането ѝ в равноправен член на ЕС са свързани както с преодоляване на негативните ефекти от глобалната икономическа криза, така и с оценка ефективността на усвоените европейски средства за регионално развитие. На местно, регионално и национално ниво са предприети и осъществени редица мерки, насочени към постигане на целите за структурно приспособяване и развитие по линия на политиката по сближаване в рамките на ЕС. Регионалната политика на България е насочена към преодоляване на проблема за неравенството в развитието на отделните региони на страната и догонване на средното равнище в ЕС. Тя се основава на стратегически цели за преодоляване на предизвикателствата от социално-икономически и инфраструктурен характер, както и към разкриване на местния потенциал и запазване на традициите на българските региони.
 • Детелин Райчев Каражелев
  НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦИКЛИЧНИТЕ ЕФЕКТИ В ИКОНОМИКАТА
  Резюме: Съвременният фискален сектор е динамичен кръстопът на икономическите цели и социалните ползи в обществено-икономическия живот на всяка страна. Динамиката в сектора е естествено следствие от процесите в другите сектори, но и... Съвременният фискален сектор е динамичен кръстопът на икономическите цели и социалните ползи в обществено-икономическия живот на всяка страна. Динамиката в сектора е естествено следствие от процесите в другите сектори, но и необходимо условие за тяхното нормално функциониране. В същото време фискалната политика е традиционно по-консервативна, а резултатите от нея обичайно се проявяват в средносрочен и дългосрочен период. Настоящата студия се концентрира върху прилагането на различни инструменти на фискалната поли¬тика като израз на стремежа за умело и ефективно използване възможностите на държавния бюджет - за управление на eфектите от проявлението на цикличността в икономиката, за осигуряване на стабилност и условия за икономически растеж.
 • Йордан Стефанов Йорданов
  ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ЗАСТАРЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФОНД „ПЕНСИИ” В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Съвременното общество съществува в условия на несигурност. В този смисъл основна негова потребност е изграждане и функциониране на сис¬тема, гарантираща социална сигурност. Съществена част от българската социал-нозащитна система е... Съвременното общество съществува в условия на несигурност. В този смисъл основна негова потребност е изграждане и функциониране на сис¬тема, гарантираща социална сигурност. Съществена част от българската социал-нозащитна система е държавното обществено осигуряване, а в неговата основа се намира фонд „Пенсии”. Процесът по застаряване на българското население, който се наблюдава през последните десетилетия, оказва отрицателно въздействие върху финансовото състояние на фонда. Именно тази взаимозависимост и дефицитът на парични средства, поражда необходимост от извеждане и анализ на възможности, въз ос¬нова на които да се компенсира резултатът от процеса по застаряване на населението върху фонд „Пенсии”, а оттам да се подобри и финансовото му състояние.
 • Маргарита Михайлова
  КОНЦЕПТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕТО НА ГЛОБАЛНО СЪЗДАДЕНИТЕ ФИРМИ
  JEL: F23.
  Резюме: Глобално създадените фирми са предмет на научно изследване вече трето десетилетие, а все още не разполагаме нито с единна дефиниция, нито с общоприета методика за тяхното идентифициране. Като разглежда еквивалентността на обема и... Глобално създадените фирми са предмет на научно изследване вече трето десетилетие, а все още не разполагаме нито с единна дефиниция, нито с общоприета методика за тяхното идентифициране. Като разглежда еквивалентността на обема и съдържанието на понятията „глобално създадени фирми“ и „международни нови предприятия“, настоящата студия концептуализира глобално създадените фирми като: млади малки и средни предприятия, които се създават с цел извършване на международна дейност и извличат значителна част от своите приходи от международни продажби. На базата на обзор на съществуващата литература по отношение на критериите степен на интернационализация, пазарен обхват и скорост на интернационализация, тя подкрепя тезата за необходимост от прилагане на строго ограничителни критерии, които да отсеят онези фирми, които действително отговарят на формулираната теоретична рамка.
 • Стелиана Мирославова Василева
  СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА БРАНДОВЕТЕ В КАТЕГОРИЯТА БУТИЛИРАНИ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: M21, M31.
  Резюме: В студията са разгледани профилът и тенденциите в категорията бутилирани води в страната. По този начин се очертава актуалното състояние на бизнес средата в категорията, обект на анализ в настоящата разработка. Целта на студията е,... В студията са разгледани профилът и тенденциите в категорията бутилирани води в страната. По този начин се очертава актуалното състояние на бизнес средата в категорията, обект на анализ в настоящата разработка. Целта на студията е, чрез ситуационен анализ на категорията бутилирани води в България и направените изводи и констатации, да се повиши ефективността в управлението на бутилиращите компании и да се анализират пазарните дялове на брандовете от продуктовата категория.
 • Милен Петров Сакакушев
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ МАРКИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ
  JEL: M 21.
  Резюме: В разработката се разглеждат основни постановки, свързани с установяване на резултатите от използване на собствени марки в дейността на търговските вериги. Извършва се същностна характеристика и се очертава взаимовръзката на... В разработката се разглеждат основни постановки, свързани с установяване на резултатите от използване на собствени марки в дейността на търговските вериги. Извършва се същностна характеристика и се очертава взаимовръзката на понятията „икономически ефект“ и „икономическа ефективност“ . Опре¬делят се примерни критерии и се открояват основни показатели за изследване на икономическата ефективност. Извършва се фрагментарно емпирично изследване на икономическия ефект и икономическата ефективност от използването на конкретна собствена марка.
 • Евелина Парашкевова Великова
  ПЛАНОВАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
  JEL: L21, M10.
  Резюме: Студията разглежда основните възможности и ограничения, които макросредата поставя пред предприятията и реализирането на тяхната функция по планиране. Целта е да се посочат възможностите и ограниченията пред плановата дейност в... Студията разглежда основните възможности и ограничения, които макросредата поставя пред предприятията и реализирането на тяхната функция по планиране. Целта е да се посочат възможностите и ограниченията пред плановата дейност в българските предприятия, с акцент върху малките и средни предприятия и на тази база да се направят препоръки относно подобряването на средата за планиране и въвеждане на предварителни условия при финансиране на проекти на бизнеса.
 • Хачо Хайк Гарабедян
  ИЗМЕРВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДИСТРИБУЦИОННАТА СИСТЕМА
  Резюме: Глобализацията на бизнеса и изострянето на конкуренцията провокира нарастващия интерес към въпросите за подобряването на ефективността на веригата на разпределение, развитието и активното внедряване на дистрибуционния подход в... Глобализацията на бизнеса и изострянето на конкуренцията провокира нарастващия интерес към въпросите за подобряването на ефективността на веригата на разпределение, развитието и активното внедряване на дистрибуционния подход в практиката на управление на съвременните фирми. Това от своя страна изисква да се разработи аналитичен инструментариум за оценка ефективността на функционирането на дистрибуционните системи и дейността на персонала, обвързан с дистрибуционния мениджмънт на фирмата. В контекста на тези изисквания е и целта на настоящата разработка: да се разгледа същността на категорията „ефективност на дистрибуционната система“ и да се предложи набор от показатели за нейната оценка. Тази цел се конкретизира в следните основни задачи. Първо, извеждане на необходимостта и дефиниране на категорията „дистрибуционна ефективност“. Второ, представяне на възможни показатели за нейната оценка, по фактори, влияещи върху ефективността на дистрибуционната система. Трето, представяне на възможностите на балансираната система от показатели за обвързване на показатели за оценка на дистрибуцията. Споменатите задачи кореспондират с основната теза на автора, че комплексният подход при оценката на дистрибуционната ефективност позволява по-прецизно обвързване на целите, залегнали в дистрибуционната стратегия, с резултатите от функционира¬нето на системата за доставки.
 • Камелия Божинова
  РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА АУТСОРСИНГ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПЕЧАТНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА „Х“ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОДЕЛА „ПОРТ“
  JEL: L24, M55.
  Резюме: Предлагането на печатни услуги от аутсорсинг доставчик представлява цялостен процес, съществена част и пряко свързан с основната му бизнес дейност като търговско предприятие. Целта на настоящото изследване е да се тества... Предлагането на печатни услуги от аутсорсинг доставчик представлява цялостен процес, съществена част и пряко свързан с основната му бизнес дейност като търговско предприятие. Целта на настоящото изследване е да се тества приложимостта в българските условия на разработения от автора модел „ПОРТ“ за реализиране на аутсорсинг на печатни услуги по примера на конкретен икономически субект. Използваните данни за анализа се базират на публично достъпна информация за обявени търгове за консумативи от сайта на Агенцията за обществени поръчки, както и практическо обследване от автора на реалното състояние на печатната инфраструк¬тура на Община „Х“, проведено през месец септември 2014 г.
 • Евгени Тодоров
  ОЦЕНКА НА ФАКТОРИТЕ, ОКАЗВАЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ РАЗКРИВАНЕ НА „ЗЕЛЕНИ” РАБОТНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ
  JEL: R58.
  Резюме: Целта на разработката е да се оцени потенциалът за създаване и развитие на ,,зелени” работни места в България. Поставени са следните конкретни задачи: • Да бъде анализирана националната политика по отношение на „зелените” работни... Целта на разработката е да се оцени потенциалът за създаване и развитие на ,,зелени” работни места в България. Поставени са следните конкретни задачи: • Да бъде анализирана националната политика по отношение на „зелените” работни места и да бъдат посочени добри „зелени” практики в страната, където се реализира „зелена” заетост. • Чрез емпирични изследвания да бъдат изведени и оценени факторите на въздействие при разкриване на „зелени” работни места. • Да бъдат анализирани получените оценки, като резултатите от тях да послужат за извеждането на стратегически насоки относно бъдещата политика за развитие на „зелената” заетост в страната. Теза на разработката е, че е необходимо преразглеждане на действащата национална политика по отношение на „зелената” заетост и налагането на системни мерки за увеличаването й, като фактор за постигането на „устойчив” и „интелигентен” растеж.
 • Н. Гущеров
  БЪЛГАРСКИЯТ ЕНЕРГИЕН ПАЗАР – СТРУКТУРА И ВИДОВЕ ПАЗАРНИ МОДЕЛИ
  JEL: L10, D40.
  Резюме: През последните две десетилетие се извършва съществена преоценка на енергийната политика и в частност на конкретната роля на държавата в осигуряването на енергийните услуги. Настъпилите промени допринесоха за формирането на... През последните две десетилетие се извършва съществена преоценка на енергийната политика и в частност на конкретната роля на държавата в осигуряването на енергийните услуги. Настъпилите промени допринесоха за формирането на настоящата пазарна структура на отрасъла, а именно функционирането на два паралелни пазара на електроенергия (свободен и регулиран). Анализирането на структурата на тези пазари, техните предимства и недостатъци е основна цел на студията. Обект на изследването е електроенергийният пазар в неговата цялост, а предмет са различните пазарни модели – на „единствения купувач“ и на „двустранните договори“ – формирани в българската икономика през последните 20 години. Във връзка с постигането на конкретната цел се реша¬ват следните научни задачи: обща оценка на българския енергиен пазар; анализ на промяната в пазарната структура; оценка на предимствата и недостатъците на съответните пазарни модели.
 • Фатме Шабанова Зюлкярова
  СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА
  Резюме: Настоящата разработка има за цел да насочи вниманието към статистическото изследване на факторите, влияещи върху състоянието и динамиката на работната сила. В студията са разгледани основните понятия, свързани със същността на... Настоящата разработка има за цел да насочи вниманието към статистическото изследване на факторите, влияещи върху състоянието и динамиката на работната сила. В студията са разгледани основните понятия, свързани със същността на изследваното явление. Характеризирани са факторите, които оказват влияние върху състоянието и развитието на пазара на труда. За тази цел по конкретно са проследени: демографските фактори; икономическите фактори; трудовите възнаграждения и производителността на труда; факторите свързани с образованието; институционалните фактори.
 • Ивелина Димитрова Монева
  ЦИВИЛИЗАЦИОННОТО РАЗСЛОЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И МИГРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Цивилизационното разслояване на обществото се определя по признаците възраст, образование, доходи, икономическа активност и други. Вследствие на това се образуват социални групи, които показват различна склонност към трудова... Цивилизационното разслояване на обществото се определя по признаците възраст, образование, доходи, икономическа активност и други. Вследствие на това се образуват социални групи, които показват различна склонност към трудова мобилност. В настоящата разработка е изяснена същността и теоретичните концепции за цивилизационното разслояване на обществото. Пред-ставени са цивилизационните слоеве и е направена съпоставка с вълните на Алвин Тофлър. Изследвана е зависимостта между безработицата по възрастови групи и дела на тези групи в общата миграция на България. Разслояването по образователен признак влияе в голяма степен върху социалното положение на съответната група и линията на бедността при нея. Доказано е, че лицата с по-високо образователно равнище (висше и средно образование) попадат над линията на бедност, а под нея попадат лицата с начално и основно образование.