Брой VIII - 2015 г.,Книга 10 - Студии и статии

Дата на издаване

13.12.2015 г.

Съдържание

 • Нели Любчева Стънгачева
  МОДЕЛИРАНЕ НА ФАКТОРНИТЕ ВЛИЯНИЯ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИИТЕ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД
  Резюме: В условията на пазарна икономика, чиято вродена черта е „неравенството на индивидите с оглед на богатството и приходите” , са очертани контурите на цялостна система от възможности и механизми за моделиране на адекватно поведение на... В условията на пазарна икономика, чиято вродена черта е „неравенството на индивидите с оглед на богатството и приходите” , са очертани контурите на цялостна система от възможности и механизми за моделиране на адекватно поведение на инвестиционната дейност на единственото предприятие в Република България, използващо ядрената енергия в технологичния процес по производството на електрическа енергия. В тази насока настоящата разработката е посветена на изследване зависимостта между корпоративен данък, вноски към държавните фондове и дивиденти, и инвестициите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
 • Мария Светлинова Ковачева
  РЕЗЕРВНИТЕ ВАЛУТИ КАТО СТАБИЛИЗАТОРИ НА СПЕКУЛАТИВНИТЕ КРИЗИ И ОСНОВА ЗА РАСТЕЖ
  Резюме: Настоящото изследване поставя във фокус възможността на резервните валути да стабилизират спекулативните кризи и да създават реална основа за стабилен икономически растеж, при изследване на ефектите и проблемите, възникващи при... Настоящото изследване поставя във фокус възможността на резервните валути да стабилизират спекулативните кризи и да създават реална основа за стабилен икономически растеж, при изследване на ефектите и проблемите, възникващи при различните режими на използването им. Целта на изследването е да се провери възможността на резервните валути да стабилизират спекулативните кризи и да създават реална основа за стабилен икономически растеж. Обект на изследване са резервните валути и финансовите режими, чрез които се реализира употребата им. Предмет на изследване са ефектите и проблемите, създадени от използването на резервните валути, като основа и средство за стабилизиране на спекулативните кризи и натрупването на буфери от резервни активи.
 • Наталия Пламенова Алексиева
  КОНЦЕПЦИИ ЗА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА
  Резюме: Фискалната политика е механизъм на държавата за постигане на социалноикономически цели и стимулиране на икономиката към повишаване на производствения й потенциал. Рационалното използване на инструментариума на фискалната политика е... Фискалната политика е механизъм на държавата за постигане на социалноикономически цели и стимулиране на икономиката към повишаване на производствения й потенциал. Рационалното използване на инструментариума на фискалната политика е предпоставка за постигане на краткосрочна макроикономическа стабилизация и устойчив икономически растеж. Теоретичните основи на фискалната политика са обосновани от редица икономисти , които обаче имат разнопосочни твърдения по повод ефективността й. Към този момент няма единно мнение по анализираните въпроси.
 • Павел Валериев Димитров
  ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ – РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМИ
  JEL: G22.
  Резюме: Непрекъснатото нарастване броя на автомобилите през последните години доведе до чувствително повишаване на пътно- транспортните произшествия в страната. Затова застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите става все... Непрекъснатото нарастване броя на автомобилите през последните години доведе до чувствително повишаване на пътно- транспортните произшествия в страната. Затова застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите става все по-значима. От друга страна, вследствие на икономическата криза се забелязва сериозен отлив от доброволното застраховане и концентриране усилията на застрахователните дружества върху задължителните застраховки. От 2010 година „Гражданската отговорност“ на автомобилистите е водещата застраховка на българския застрахователен пазар, по отношение на реализирания премиен приход. В настоящата студия са разгледани въпроси, свързани с икономическата същност и особеностите на застраховането „Гражданска отговорност“ на автомо¬билистите. Очертани са състоянието, тенденциите прогнозите и перспективите за развитие на този вид застраховане както за цялата страна, така и за отделните региони на България. Периодът на изследване е 2007-2014 година, тоест годините след приемане на България като пълноправен член на Европейския съюз.
 • Валентина Николаева Нинова
  СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗДРАВНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ КАТО ВТОРИ СТЪЛБ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯ МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: През 2012 година бе извършен поредният етап от здравната реформа, свързан с промяна в дейността на здравноосигурителните дружества. Основна причина за тази трансформация е необходимостта от унифициране на българското застрахователно... През 2012 година бе извършен поредният етап от здравната реформа, свързан с промяна в дейността на здравноосигурителните дружества. Основна причина за тази трансформация е необходимостта от унифициране на българското застрахователно и осигурително законодателство с европейското. Дискусиите, породени в хода на нейното осъществяване, се водят и до днес. В настоящата разработка се прави опит за отговор на въпросите: доколко бе необходима реформата; доколко се припокриват като философия, съдържание и изпълнение двата вида дейности – по доброволното здравно осигуряване и здравното застраховане; в какво се изразяват потенциалът и социално-икономическите характеристики на здравното застраховане като втори стълб на здравноосигурителния модел у нас.
 • София Борисова Вергилова
  SWOT АНАЛИЗ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ФИРМИТЕ ОТ ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Специфичните географски и климатични характеристики, както и хилядолетните традиции в лозарството и винарството в страната ни са безспорни предпоставки за производство на висококонкурентни продукти и тяхната търговия в България и по... Специфичните географски и климатични характеристики, както и хилядолетните традиции в лозарството и винарството в страната ни са безспорни предпоставки за производство на висококонкурентни продукти и тяхната търговия в България и по света. Интернационализацията на фирмите от винарската промишленост се дължи на умението на предприемачите да се възползват от появилите се възможности и да използват силните си страни и опитите да се преодолеят трудностите и заплахите, възпрепятстващи международната дейност.
 • Цветанка Янчева Палазова
  РОЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ ПРИ ФОРМИРАНЕ ОБЩИТЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА МОРСКОТО ДЕЛО
  Резюме: Всички политики на Европейския съюз преминават през раз¬лични етапи на развитие, чиято скорост на протичане зависи не само от националните или наднационалните административни структури, но и от интересите на различните видове... Всички политики на Европейския съюз преминават през раз¬лични етапи на развитие, чиято скорост на протичане зависи не само от националните или наднационалните административни структури, но и от интересите на различните видове неправителствени и бизнес организации. Интегрираната мор¬ска политика (ИМП) е по своята същност всеобхватна и включва всички сектори на икономиката, ангажирани с управлението на морските територии. Това означава голямо разнообразие на въвлечените заинтересовани страни. Настоящата разработка разглежда „точките на взаимодействие “ между Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и ИМП, а именно „рибарството“, „опазването на морската околна среда“ и неправителственият сектор. В нея се анализират историческите етапи, довели до създаването на съответните нормативни рамки, моделите на управление и начините на спускане на правилата, с оглед на това да се открие тяхната зависимост от организациите на дребномащабното рибарство (ОДР). Разглеждат се съществуващите дефиниции и определения за подобни структури. Анализират се възможните варианти, които съществуват на ниво ЕС, за въздействие върху общите политики в областта на морското дело от страна на организациите на дребномащабния риболов.
 • Тодор Тодоров
  ВЪНШНОТЪРГОВСКА ОРИЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ
  JEL: F15, F45.
  Резюме: Стратегическото географско разположение на България е решаваща предпоставка за участие в протичащите в световен мащаб политически, икономически, социални и културни процеси. Една от формите за интегриране на страните в световната... Стратегическото географско разположение на България е решаваща предпоставка за участие в протичащите в световен мащаб политически, икономически, социални и културни процеси. Една от формите за интегриране на страните в световната икономика е развитието на международната търговия. Външнотърговската ориентация на всяка държава се превръща в ключов въпрос за нейното бъдеще и просперитет поради изостряне на международната конкуренция в резултат от протичащия процес на глобализация. Най-близкият до България високоразвит, ефективен, платежоспособен и стабилен пазар е този на ЕС. Евросъюзът е основният ни търговски партньор, тъй като поне половината от осъществената външна търговия е с направление от и към страните от ЕС. Останалите възможни направления на търговско-икономическите връзки – балканско, руско, арабско, близкоизточно, американско, азиатско и прочие не са задържащ фактор, а обективно необходимо условие за просперитет.
 • Галя Живкова Статева
  СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И „ГОЛЕМИТЕ ДАННИ“: ДОПЪЛВАЩИ СЕ ИЗТОЧНИЦИ ИЛИ КОНКУРЕНТИ
  Резюме: Настоящата студия е посветена на проблемите, свързани с използването на т.нар. големи данни (Big Data) като източник на информация с многостранно значение и приложение. Изяснено е фундаменталното значение на „големите данни“ и са... Настоящата студия е посветена на проблемите, свързани с използването на т.нар. големи данни (Big Data) като източник на информация с многостранно значение и приложение. Изяснено е фундаменталното значение на „големите данни“ и са очертани възможностите за изследване и анализ чрез тяхното използване. Посочени са етапите на обработката на Big Data и са изведени техните характерни черти и особености. Направен е обзор на решени казуси от световната практика на работа с „големи данни“ в различни сфери на социално-икономическия живот на обществото. Изяснени са основни проблеми при работата с Big Data и възможностите за количествено установяване на общата грешка. Чрез извеждане на предимствата и недостатъците на източниците на официална статистическа информация и на „големите данни“ са очертани общите черти и различията, които са база за избор на данни в динамично променящата се информационна среда.
 • Стефан Александров Белчев
  МЯСТОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
  JEL: M 41.
  Резюме: Функцията по вътрешен одит в публичния сектор у нас е сравнително нова и все още недостатъчно изследвана в един по-широк времеви хоризонт. Качественият вътрешен одит повишава ефективността на управлението на организациите и... Функцията по вътрешен одит в публичния сектор у нас е сравнително нова и все още недостатъчно изследвана в един по-широк времеви хоризонт. Качественият вътрешен одит повишава ефективността на управлението на организациите и допринася за добавянето на стойност и видимото подобряване на дейностите и услугите, на процесите и системите в една организация. Поради тази причина ефектната работа по вътрешен одит би трябвало да e един мощен и полезен инструмент на ръководството за едно по-добро управление.
 • Жельо Желев
  КОНТРОЛ ВЪРХУ АГРЕСИВНОТО ДАНЪЧНО ПЛАНИРАНЕ
  JEL: H20, H26.
  Резюме: Настоящата разработка има за цел да представи агресивното данъчно планиране като практика на юридическите лица, която влияе неблагоприятно върху държавния бюджет. За целта е разгледана същността на агресивното данъчно планиране и са... Настоящата разработка има за цел да представи агресивното данъчно планиране като практика на юридическите лица, която влияе неблагоприятно върху държавния бюджет. За целта е разгледана същността на агресивното данъчно планиране и са посочени някои от възможностите за използване му от юридическите лица. Те са на основата на прехвърлянето на данъчната загуба към друга юрисдикция и/или пренасянето на данъчна загуба за следваща година. За ограничаването на тези нелоялни практики е предложен стандарт за автоматичен обмен на информация, чрез който органите по приходите да разполагат с навременна информация за последващи контролни действия.
 • Ярослав Петров Петров
  МЯСТО И РОЛЯ НА СЛУЖБИТЕ ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ ФИНАНСОВИ СИСТЕМИ
  Резюме: В настоящата разработка се разглежда ролята на финансово-ра¬зузнавателните служби за гарантиране сигурността на финансовата система. Представена е ролята и структурата на финансово-разузнавателните служби на страните от Европейския... В настоящата разработка се разглежда ролята на финансово-ра¬зузнавателните служби за гарантиране сигурността на финансовата система. Представена е ролята и структурата на финансово-разузнавателните служби на страните от Европейския съюз. Въз основа на извършения анализ е посочена по¬зицията, от която финансово-разузнавателната агенция може да изпълнява функциите си най-ефективно, като е направено и предложение за реформиране на службите, осигуряващи сигурността на финансовата система на Република България.
 • Елена Гришева Димитрова
  НАВОДНЕНИЯТА В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 г. И ФУНКЦИИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ОНЛАЙН МРЕЖИ
  JEL: L82.
  Резюме: В студията се разглеждат функциите на социалните онлайн мрежи, като във фокуса е поставен фейсбук. Предлага се поглед през призмата на публикациите в мрежата и отзвука от тях в печатните медии. Набелязват се основни характеристики... В студията се разглеждат функциите на социалните онлайн мрежи, като във фокуса е поставен фейсбук. Предлага се поглед през призмата на публикациите в мрежата и отзвука от тях в печатните медии. Набелязват се основни характеристики на социалните онлайн мрежи посредством изводи, напра¬вени от медиен анализ по темата.
 • Несрин Узун
  СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ В ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО
  Резюме: Строителството е един от ключовите отрасли на съвременната икономика и като особено важен потребител на различни видове ресурси (материални, човешки и финансови), и като доставчик на готова продукция за почти всички останали... Строителството е един от ключовите отрасли на съвременната икономика и като особено важен потребител на различни видове ресурси (материални, човешки и финансови), и като доставчик на готова продукция за почти всички останали икономически отрасли. Актуалността на изследването се обуславя именно от тази негова особена роля в икономиката, както и от необходимостта от изясняването на различни аспекти, свързани с финансовото управление на отрасъла на фирмено ниво. Настоящото изследване си поставя за цел да открои специфичните особености и аспекти на финансовото управление на строителните фирми, в област¬та на жилищното строителство, включително и особеностите на инвестиционния процес в строителството, като ключова предпоставка за тяхното устойчиво развитие и стабилност.
 • Красимира Костадинова Найденова
  ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ ЛИКВИДНОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОНДОВ ПАЗАР
  JEL: G100.
  Резюме: Фондовият пазар е изключително регулирана част от националната икономика, поради което търпи влиянието на важните институции в съответната държава. Ликвидността определя пазара качествено, а зависимостта й от действията на... Фондовият пазар е изключително регулирана част от националната икономика, поради което търпи влиянието на важните институции в съответната държава. Ликвидността определя пазара качествено, а зависимостта й от действията на правителството и правната система е фактор за общото пазарно представяне. Количественият ефект на институционалните политики и мероприятия върху ликвидността на българския фондов пазар е висок, поради което пови¬шаването на институционалната ефективност е критично важно.
 • Радослав Петков Къновски
  ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА КАТЕГОРИЯТА „СПЕСТЯВАНИЯ НА ДОМАКИНСТВАТА“
  JEL: G.
  Резюме: Категорията „спестявания“ присъства в трудовете по икономика от древността до наши дни, което доказва важността на спестяванията за формиране богатството на домакинствата и развитието на икономиката. Темата за спестяванията е още... Категорията „спестявания“ присъства в трудовете по икономика от древността до наши дни, което доказва важността на спестяванията за формиране богатството на домакинствата и развитието на икономиката. Темата за спестяванията е още по-актуална днес, тъй като стимулирането на инвестициите и икономическият растеж на България са немислими без спестяванията на домакинствата, без тяхното продължително и стабилно нарастване. Във връзка с това банките в България имат решаваща роля за акумулирането на спестяванията на домакинствата и трансформирането им в инвестиции.
 • Владимир Валентинов Вълчев
  ПОЛОЖИТЕЛНИ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ЗА ИКОНОМИКИТЕ НА САЩ И ЕС ОТ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО ТЪРГОВСКО И ИНВЕСТИЦИОННО ПАРТНЬОРСТВО
  JEL: F34.
  Резюме: В настоящата разработка е представена същността на трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство (ТТИП). Целта и е да докаже, че ТТИП носи повече позитиви отколкото негативи за икономиките на САЩ и ЕС. По време на... В настоящата разработка е представена същността на трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство (ТТИП). Целта и е да докаже, че ТТИП носи повече позитиви отколкото негативи за икономиките на САЩ и ЕС. По време на преговорите, в резултат на различия в законодателната уредба на САЩ и ЕС, са поставени множество спорни въпроси, касаещи опазването на околната среда, здравето и безопасността на населението, уреждане на съдебните спорове, правила за защита на инвеститорите и др. За изясняване на спорните мо¬менти в настоящата разработка е направен анализ на позитивите и негативите ефекти за икономиките на ЕС и САЩ от евентуалното подписване на ТТИП. На ба¬за анализа, може да се изведе заключението, че подписването на ТТИП трябва да се осъществи. Това ще се отрази позитивно на икономиките на САЩ и ЕС и ще до-принесе за по-лесно преодоляване на икономическата криза, в която се намират те.
 • Мария Младенова
  КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ – РЕГУЛАТОРНИ СТАНДАРТИ И ЕМПИРИЧНИ СВИДЕТЕЛСТВА
  JEL: G23.
  Резюме: Инвестиционните посредници, като специфичен участник на пазара, подлежат на особено отчитане на дейността си. Това се регламентира с раз¬лични нормативни документи и международни стандарти, което цели интегриране на националните... Инвестиционните посредници, като специфичен участник на пазара, подлежат на особено отчитане на дейността си. Това се регламентира с раз¬лични нормативни документи и международни стандарти, което цели интегриране на националните изисквания с международните практики. България е част от Европейския съюз, което налага уеднаквяване на качеството на извършваните услуги от инвестиционните посредници. Дейностите, които те извършват, изискват отделни критерии за размера на основния им капитал и отделни бланки за годишното им финансово отчитане. Това улеснява четенето на представената от тях счетоводна и финансова информация и гарантира вземане на по-добри управленски решения. Правилно управляваният инвестиционен посредник увеличава предлаганите услуги и буди доверие у клиентите си.
 • Габриела Янкова Кръстева
  СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ФИНАНСОВ РИСК
  Резюме: Финансовият риск е сложна и многопластова съвкупност от определени видове рискове, свързани с различни елементи от цялостната дейност, структура и управление на фирмата, както и засягащи субективните интереси на инвеститорите, които... Финансовият риск е сложна и многопластова съвкупност от определени видове рискове, свързани с различни елементи от цялостната дейност, структура и управление на фирмата, както и засягащи субективните интереси на инвеститорите, които участват в борсовата търговия. На финансовите пазари се търгува с разнообразни финансови инструменти с различен характер, доходност, възвръщаемост и падеж. Тези техни особености са пряко обвързани с различните категории финансов риск. В текущото изследване ще бъдат разгледани същността на видовете финансови рискове и финансовите инструменти, обвързани с тях.
 • Димитрина Иванова Георгиева
  ХАРМОНИЗАЦИЯ НА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  JEL: H25.
  Резюме: В развиващия се свят вече няма пречки за движението както на хора, така и на капитали. Движението на капиталите към страни с „по-добри” данъчни закони може да създаде нелоялна конкуренция. В борбата с това явление ЕС се опитва да... В развиващия се свят вече няма пречки за движението както на хора, така и на капитали. Движението на капиталите към страни с „по-добри” данъчни закони може да създаде нелоялна конкуренция. В борбата с това явление ЕС се опитва да хармонизира правилата, по които да се облагат приходите на фирмите. В тази връзка са направени предложения, приети са директиви и регламенти, като в статията е акцентирано върху най-важните. Хармонизация в размера на данъчната ставка, с която се облагат корпоративните доходи, обаче липсва. За постигане на пълна хармонизация не може да се говори поради наличието на много неизяснени проблеми, свързани с данъчно-правната рамка и недобре функционираща администрация.
 • Александрина Борисова Александрова
  ЕВОЛЮЦИЯ НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Данъчната система на Република България представлява сложна и многокомпонентна съвкупност от различни по вид и предназначение данъци, данъчно законодателство, което ги регламентира, и данъчна администрация. Тази система се формира и... Данъчната система на Република България представлява сложна и многокомпонентна съвкупност от различни по вид и предназначение данъци, данъчно законодателство, което ги регламентира, и данъчна администрация. Тази система се формира и еволюира с темповете на развитието на държавата и под въздействието на редица социално-икономически фактори, оказващи своето влияние през различните периоди от българската история
 • Мариела Вакинова Петрова
  ФРАНЧАЙЗИНГЪТ В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ
  Резюме: В настоящата разработка се проследява разпространението на франчайз бизнеса, съпътстващите го изменения и развитието на франчайзинга в България. Чрез направения SWOT анализ се дава оценка на състоянието на франчайз пазара у нас и се... В настоящата разработка се проследява разпространението на франчайз бизнеса, съпътстващите го изменения и развитието на франчайзинга в България. Чрез направения SWOT анализ се дава оценка на състоянието на франчайз пазара у нас и се подчертават основните пречки, които стоят пред бъдещото му разрастване.
 • Георги Русенов
  ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЕТАПИТЕ НА СЪЗДАВАНЕ НА БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ И СИСТЕМАТА ОТ ЦЕЛИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
  Резюме: Целта на статията е да изследва процеса по създаване на бизнес стратегия в настоящия етап от развитие на пазарните взаимоотношения. Основната област на изследването е развитието на сравнителни конкурентни предимства чрез бизнес... Целта на статията е да изследва процеса по създаване на бизнес стратегия в настоящия етап от развитие на пазарните взаимоотношения. Основната област на изследването е развитието на сравнителни конкурентни предимства чрез бизнес стратегия във фирма от сектора на производството и търговията. Задачите, които са залегнали в разработката, са: разкриване на мотивите и изискванията при формулиране на фирмената мисия; определяне на значимостта на организационните цели и интегрирането им в бизнес стратегията; анализ на условията и базовите етапи при създаване на определена бизнес стратегия. Теза: Процесът по създаване на всяка бизнес стратегия следва определен цикъл.
 • Иван Миланов Шопов
  ЕКЛЕКТИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ФИРМЕНАТА КУЛТУРА И МЕНИДЖЪРСКОТО ПОВЕДЕНИЕ
  Резюме: На съвременния етап актуалността на разглежданата проблематика се обуславя главно от потребностите на реалната управленска практика във фирмите и от необходимостта да се предложи тя с теоретично и приложно познание, което да й... На съвременния етап актуалността на разглежданата проблематика се обуславя главно от потребностите на реалната управленска практика във фирмите и от необходимостта да се предложи тя с теоретично и приложно познание, което да й позволи, методологически правилно и методично точно да осъществява съответните промени във фирмената култура и мениджърското поведение на конкретната организация. Статията е посветена на един аспект в сферата на мениджмънта – взаимната връзка и взаимодействие на фирмената култура и мениджърското поведение. Обект на анализ и оценка са някои еклектични възгледи на формулировки за тях, като за целта е използван съответен инструментариум. Обобщени са характерните черти на съвременния профил на фирмената култура и свързаното с нея мениджърско поведение. Разгледани са атрибутивната специфика на мениджърското поведение, основните бизнес проблеми на практикуващите мениджъри, както и факторите, влияещи върху фирмената култура, и то през призмата на мениджърския опит на автора. Разбира се, такъв подход не е нов, тъй като това е един от основните моменти, свързан с изследването на процесите по развитието на мениджмънта. Новото е, че са определени резултатите от лансираната идея за необходимостта от структурна и логическа последователност при изследването на процесите в триадата „теория – практика – бизнес правила“. Накрая са направени съответните изводи за използваните фирмена култура и мениджърско поведение при определяне ефективността на мениджмънта от гледна точка просперитета на българските организации като цяло.
 • Илка Стоянова Йоновска
  СЕРТИФИКАЦИЯТА – ИНСТРУМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГОРСКИЯ СЕКТОР
  JEL: L73.
  Резюме: Идеята за устойчиво икономическо развитие първоначално бе разработена единствено на теоретично равнище, но на по-късен етап заинтересуваните страни започнаха да търсят механизми за неговото реално осъществяване. Сертифицирането на... Идеята за устойчиво икономическо развитие първоначално бе разработена единствено на теоретично равнище, но на по-късен етап заинтересуваните страни започнаха да търсят механизми за неговото реално осъществяване. Сертифицирането на горите, дървесината и продуктите от нея са механизъм за подпомагане трансформирането на горския сектор на принципите на устойчивото развитие. Чрез сертифицирането потребителите придобиват увереност, че стоката, която купуват, не е резултат от прекомерно експлоатиращо природните ресурси производство, а резултат от социално и екологично ориентирано производство и отговаря на всички законови изисквания. По този начин се постига баланс на изискванията на всички стопански субекти по веригата от гората до магазина. Сертификацията е в унисон с изискванията на Регламент (ЕС) №995/2010 (ЕUTR) за дървения материал и изделия от дървен материал, които се пускат на пазара в ЕС за първи път, тъй като регламентът противодейства на търговията с незаконно добит дървен материал и изделия от него.
 • Пламен Панталеев
  НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ НА БИЗНЕС СРЕДАТА И ВИДОВЕТЕ РИСК В НЕЯ
  Резюме: Всяка организация се намира в определена бизнес среда, която от своя страна си взаимодейства с различни фактори, които й оказват както негативно, така и позитивно въздействие. Бизнес средата преминава през етапи на формиране,... Всяка организация се намира в определена бизнес среда, която от своя страна си взаимодейства с различни фактори, които й оказват както негативно, така и позитивно въздействие. Бизнес средата преминава през етапи на формиране, изгражда се от различни фактори, които я обуславят. Тя трябва да бъде правилно анализирана от специалистите, за да се изяснят основните й предимства и недостатъци. Неопределеността е неделима част от бизнес средата, главно се свързва с неяснота в бъдещето. В процеса на функциониране на бизнес средата могат да възникнат различни рискове, които от своя страна не могат да бъдат премахнати, те могат да се намалят, управляват или прехвърлят. В настоящата статия ще бъде разгледана бизнес средата, неопределеността и рисковете, свързани с нея, различните становища на изследователите в тези области.
 • Даниела Тинкова Трифонова
  АНАЛИЗ НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ НА СТРАНИТЕ − БИВШИ ЧЛЕНКИ НА СИВ И НАСТОЯЩИ ЧЛЕНКИ НА ЕС
  JEL: F2.
  Резюме: Статията разглежда външноикономическите връзки на няколко държави-членки на Европейския съюз. Анализират се външнотърговските отношения на Литва, Латвия, Естония, България, Румъния, Словакия, Полша, Чехия и Унгария с част от... Статията разглежда външноикономическите връзки на няколко държави-членки на Европейския съюз. Анализират се външнотърговските отношения на Литва, Латвия, Естония, България, Румъния, Словакия, Полша, Чехия и Унгария с част от страните‒членки на Г-20. Дискутирана е зависимостта на избраните страни спрямо търговията с Русия. Изведена е взаимовръзката между създадените външноикономически връзки и протичащите в регионалното интеграционно обединение процеси на диференциация.
 • Илиян Ангелов
  ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЯВАНЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
  JEL: O31, O32.
  Резюме: В статията се разглеждат стопански субекти, произвеждащи машини и оборудване с общо и специално предназначение от сектор „преработващата промишленост“. Акцентира се върху връзката между технико-технологичното обновяване и... В статията се разглеждат стопански субекти, произвеждащи машини и оборудване с общо и специално предназначение от сектор „преработващата промишленост“. Акцентира се върху връзката между технико-технологичното обновяване и конкурентоспособността, анализирайки ги въз основа на показателите: цена на продукта, качество на продукта, равнище на квалификация на персонала, износ на продукция, възраст на машините и оборудването и обновяване на технологиите. Установява се съществуването на силна статистически значима връзка между технико-технологичното обновяване и конкурентоспособността и се дават препоръки, насочени към мениджърите на машиностроителните предприятия.
 • Нели Иванова Килиджийска
  ИНОВАТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА – СЪЩНОСТНИ АСПЕКТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ И МОТИВИРАНЕ
  JEL: M50, О15.
  Резюме: В статията са изяснени някои същностни аспекти, свързани с иновативното поведение на персонала, и са представени възможни решения за неговото стимулиране и мотивиране като предпоставка за постигане на дългосрочни фирмени ползи и... В статията са изяснени някои същностни аспекти, свързани с иновативното поведение на персонала, и са представени възможни решения за неговото стимулиране и мотивиране като предпоставка за постигане на дългосрочни фирмени ползи и източник за ускорено иновативно развитие на предприятието.
 • Кирил Валентинов Попов
  КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ КАТО ПРЕПЯТСТВИЕ ПО ПЪТЯ КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
  JEL: Q54.
  Резюме: Изменението на климата води до неестествени метеорологични условия, чести и сериозни природни бедствия, деградация на почвите, продоволствени кризи, както и по-труден достъп до питейна вода. Тези явления оказват отрицателно... Изменението на климата води до неестествени метеорологични условия, чести и сериозни природни бедствия, деградация на почвите, продоволствени кризи, както и по-труден достъп до питейна вода. Тези явления оказват отрицателно отражение върху глобалните усилия за постигане на целите за устойчиво развитие и имат драматични последици за по-бедните и уязвими групи. Затоплянето на климатичната система е доказано, а човешките дейности са основната причина за изменението на климата. Това явление се наблюдава от средата на 20-ти век насам. Изменението на климата е основен проблем за постигането на целите за устойчиво развитие. Целта на статията е да покаже влиянието на климатичните промени върху устойчивото развитие и предприетите мерки за борба с тях.
 • Цветан Николаев Марков
  ПРОУЧВАНЕ НА ЗАЯВИТЕЛСКАТА АКТИВНОСТ В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
  JEL: M21.
  Резюме: Статията представя резултатите от изследване, имащо за задача да оцени състоянието на обектите на индустриална собственост в България и свързаната с тях заявителска активност. Направен е анализ на институционалната рамка (структури... Статията представя резултатите от изследване, имащо за задача да оцени състоянието на обектите на индустриална собственост в България и свързаната с тях заявителска активност. Направен е анализ на институционалната рамка (структури и нормативна база) за развитие на индустриалната собственост и заявителската активност. Извършен е преглед на юридическите и икономическите аспекти, свързани със защитата на интелектуалната собственост.
 • Ивайло Огнянов Костов
  ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ В МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (ПО ПРИМЕРА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ)
  Резюме: В настоящата разработка се разглежда съвместната предприемаческа дейност и по-конкретно формите, чрез които тя се осъществява в мебелната промишленост. Изследването обхваща мебелни предприятия от област Ловеч, сред които е направено... В настоящата разработка се разглежда съвместната предприемаческа дейност и по-конкретно формите, чрез които тя се осъществява в мебелната промишленост. Изследването обхваща мебелни предприятия от област Ловеч, сред които е направено анкетно проучване, с цел анализ и оценка разпространението на клъстерите като форма за сътрудничество в областта. На тази основа е изготвен SWOT – анализ на мебелната промишленост, чрез който се дават насоки и препоръки за бъдещ период.
 • Александрина Пламенова Алексиева
  УЧАСТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩЕСТВЕНО - ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (МЕТОДИЧЕСКИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ)
  Резюме: В настоящата разработка се извършва подробен анализ на различните видове малки и средни предприятия, които участват най-активно в обществено-икономическите отношения в Република България. През последните няколко години малките и... В настоящата разработка се извършва подробен анализ на различните видове малки и средни предприятия, които участват най-активно в обществено-икономическите отношения в Република България. През последните няколко години малките и средните предприятия са участник със стратегически характер в цялостното развитие на икономиката на България. Малките и средните предприятия имат стратегическо значение за развитието и на Европейския съюз (ЕС). В съвременните условия на глобализация на икономиката се търсят възможности за адаптация на малките и средните предприятия и засилване на динамичното им участие в нея като участници с основно значение.
 • Лидия Георгиева Живкова
  СЧЕТОВОДНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ В ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
  JEL: M41.
  Резюме: В статията се изследват счетоводно-организационните особености на собствения капитал и пасивите в юридическите лица с нестопанска цел. Целта на разработката е да се анализират особеностите в организацията и счетоводното отчитане на... В статията се изследват счетоводно-организационните особености на собствения капитал и пасивите в юридическите лица с нестопанска цел. Целта на разработката е да се анализират особеностите в организацията и счетоводното отчитане на капитала, резервите, резултата от дейността и финансиранията и получените заеми в предприятията с нестопанска цел. За изпълнението на тази цел са формулирани следните задачи: да се анализира съществуващата практика и нормативната уредба по темата на изложени¬ето; да се предложат варианти за оптимизиране на отчетния процес в предприятията с нестопанска дейност. В работата се обосновава тезата, че съществуват възможности за оптимизиране на организацията и счетоводното отчитане на собствения капитал и пасивите в изследваните предприятия. В заключение се обобщава, че големият обществен интерес към присъщите функции на тези организации предполага и обоснования стремеж към разкриване и извеждане на възможностите за счетоводно отчитане на имуществото и дейността им. Всичко това предопределя по безспорен начин важната роля и необходимостта от оптимизация на възможностите за счетоводното отчитане на собствения капитал и на пасивите като елементи от имуществото на юридическите лица с нестопанска цел.
 • Петя Гутева
  СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  JEL: M41.
  Резюме: Настоящата разработка има за цел да изследва счетоводните аспекти на специфичните разходи за персонала в бюджетните организации. За постигането ѝ се решават последователно следните задачи: изяснява се същността на специфичните... Настоящата разработка има за цел да изследва счетоводните аспекти на специфичните разходи за персонала в бюджетните организации. За постигането ѝ се решават последователно следните задачи: изяснява се същността на специфичните разходи за персонала в бюджетните организации и се представя счетоводното им отчитане, както и възможностите за неговото усъвършенстване. Защитава се тезата, че съществуват възможности за усъвършенстване счетоводното отчитане на специфичните разходи за персонала в бюджетните организации. Резултатите от проведеното изследване могат да се обособят в следните нап¬равления: изяснена е същността на специфичните разходи за персонала; предложени са насоки за усъвършенстване счетоводното отчитане на разходите за социално-би¬тово и културно обслужване (СБКО); представени са възможности за подобряване счетоводното отчитане на задължителните специфични разходи за персонала.
 • Мариета Цекова Михайлова
  ПО ВЪПРОСА ЗА СЪЩНОСТТА И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
  JEL: М41.
  Резюме: В статията се изследват същността и счетоводното отчитане на собствения капитал само в капиталовите дружества . Целта е да се представи счетоводното му отчитане, а получената от него информация да се представи вярно и честно във... В статията се изследват същността и счетоводното отчитане на собствения капитал само в капиталовите дружества . Целта е да се представи счетоводното му отчитане, а получената от него информация да се представи вярно и честно във финансовите отчети на дружеството и техните ползватели. Задачите на изследването са да се изясни същността на собствения капитал и на неговите елементи, както и представянето на тяхното счетоводно отчитане. Счетоводното отчитане на собствения капитал се осъществява по счетоводните сметки, предвидени в Раздел І Сметки за капитали на Примерния индивидуален сметкоплан на дружествата. При вярното и честното счетоводно отразяване на стопанските операции, свързани с имуществото на дружеството, в края на отчетния период се получава информация за постигнатото и реалното финансово състояние на дружеството.
 • Любомир Росенов Терзиев
  РЕГУЛАТОРНИ МЕХАНИЗМИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
  Резюме: Настоящата разработка представя законодателните възможности за участие на специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания в обществени поръчки по специален ред. Достъпът им до специалните обществени поръчки е въз... Настоящата разработка представя законодателните възможности за участие на специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания в обществени поръчки по специален ред. Достъпът им до специалните обществени поръчки е въз основа на решение на Министерскиq съвет, в случай че обектите на обществената поръчка са включени в утвърден списък. Целта е да се създадат условия за постигане на максимални резултати при минимална загуба на финансов, икономически, времеви ресурс и ефектът от облекчения в Закона за обществени поръчки (ЗОП) да е пряко насочен към насърчаване на заетостта на хората с увреждания. Във връзка с това са разгледани етапите по възлагането на поръчките по специален ред и регулаторните механизми за ограничаване на злоупотребите.
 • Евгени Яшков Овчинников
  СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДИНАМИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ – ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
  Резюме: Настоящата статия е посветена на основни аспекти при анализа на динамични зависимости в контекста на взаимовръзката между доходите и потреблението на домакинствата в България. След изясняване на природата на динамичните зависимости... Настоящата статия е посветена на основни аспекти при анализа на динамични зависимости в контекста на взаимовръзката между доходите и потреблението на домакинствата в България. След изясняване на природата на динамичните зависимости са идентифицирани различията между тях и статичните зависимости в съдържателен и познавателен аспект. Изведени са методологичните особености при приложението на статистическите методи за анализ на динамични зависимости и е направен опит да се изяснят проблемите при неговото информационно осигуряване. Въз основа на проведения статистически анализ на зависимостта между реалните парични доходи и разходи на лице от домакинство са оценени средната и пределната склонност към потребление.
 • Петя Миланова
  ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ОБЩИЯ РАЗПОЛАГАЕМ ДОХОД ВЪРХУ ДОМАКИНСКОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: E21, E25.
  Резюме: Между потреблението и доходите на домакинствата съществува устойчива зависимост. Потреблението зависи от много обективни и субективни фактори като: доходите, данъците, натрупаното богатство, очакванията за бъдещето, инфлацията,... Между потреблението и доходите на домакинствата съществува устойчива зависимост. Потреблението зависи от много обективни и субективни фактори като: доходите, данъците, натрупаното богатство, очакванията за бъдещето, инфлацията, лихвения процент, задлъжнялостта и др. Теоретично и емпирично е доказано обаче, че доходите са основен източник на средства, от който се финансира потреблението. Прогнозирането на потреблението и доходите на домакинствата има важно значение както за държавната политика по отношение на доходите, така и за стремежа към повишаване на жизненото равнище на населението, намаляването на бедността и увеличаването на социалната защита.
 • Нина Николаева Йосифова
  ОРГАНИЗАЦИОННИ И ОТЧЕТНИ АСПЕКТИ НА ДОСТАВКИТЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
  JEL: M41.
  Резюме: В теоретичен план изследването има за обект отчитането и установяването на доставната стойност на материалните запаси (МЗ), предмет на доставките от трети страни при използване на условията „Инкотермс”. Предмет на изследването и... В теоретичен план изследването има за обект отчитането и установяването на доставната стойност на материалните запаси (МЗ), предмет на доставките от трети страни при използване на условията „Инкотермс”. Предмет на изследването и разработката са аспекти, свързани с отчитане на разходите по доставката, с оглед създаване на обхватна по вид и актуална по съдържание информация за доставките от трети страни. Основната цел, заложена в разработката, е, чрез изследване на счетовoдното отчитане на разходите по доставката и установяване на стойността на МЗ да се систематизират данните в теоретично-методологичен характер. На база теоретичната основа е извършена проверка на практиката по емпиричен път, като са разкрити проблеми и посочени възможности за усъвършенстване на счетоводното отчитане на сделките по внос. За изпълнението на основната цел са поставени следните задачи: да се дефинира вносът като доставен процес или операция; да се анализират условията за доставка „Инкотермс” и тяхното влияние върху отчетността на сделката внос; да бъде разгърнато осчетоводяването на вноса по примери от практиката неизменно със съпътстващите ги проблеми.
 • Елеонора Минева – Димитрова
  ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ – ЗАКОНОДАТЕЛНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ И СТРУКТУРА
  Резюме: Настоящата разработка има за цел детайлно представяне на структурата на образователната система в България чрез хронологично проследяване на нейното законодателно регламентиране и извършените законодателни реформи след нейното... Настоящата разработка има за цел детайлно представяне на структурата на образователната система в България чрез хронологично проследяване на нейното законодателно регламентиране и извършените законодателни реформи след нейното създаване. Разгледани са новите моменти по отношение на степените на образование, заложени в Международната стандартна класификация на образованието - ревизия 2011 г. (МСКО 2011), и е проследена нейната директна обвързаност с провежданите от Националния статистически институт ежегодни изчерпателни изследвания.
 • Йордан Атанасов Моллов
  ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ – ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО
  JEL: C00, C81, Q42.
  Резюме: Статията има за цел с помощта на статистически методи да установи и представи тенденциите и закономерностите в производството на електроенергия от възобновяеми източници и вчастност от вятърна енергия. Разгледани са някои теоретични... Статията има за цел с помощта на статистически методи да установи и представи тенденциите и закономерностите в производството на електроенергия от възобновяеми източници и вчастност от вятърна енергия. Разгледани са някои теоретични концепции и технологични особености на извличането на вятърна енергия от големи височини и възможностите за приложение на тази технология в България. Извършен е статистически анализ на тенденциите и закономерностите в производството на електроенергия от възобновяеми източници (общо и от вятърни турбини) в България за периода 2004‒2013 г.
 • Венцислав Георгиев Халаджов
  АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА МИТНИЧЕСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ
  JEL: М49.
  Резюме: С оглед на динамично променящата се среда, в която се налага да функционира митническата администрация, се утвърждава необходимостта от разбирането на изискванията за развитие на разузнавателната дейност и възможните пречки за това... С оглед на динамично променящата се среда, в която се налага да функционира митническата администрация, се утвърждава необходимостта от разбирането на изискванията за развитие на разузнавателната дейност и възможните пречки за това развитие. В статията е подчертано значението на съвременните международни стандарти, които изискват митническите администрации да преминат към осъществяването на контрол, който се базира само и изключително на разузнавателни данни, получени чрез събиране и анализ на информация. Вследствие на това възниква и необходимост от разработване на минимални стандарти за управление на разузнавателната дейност с цел достигане до максимална ефективност.