Брой VII - 2014 г.,Книга 8 - Статии

Дата на издаване

15.12.2014 г.

Съдържание

 • Александрина Борисова Александрова
  ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В ОБХВАТА НА ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА
  JEL: H25, F53
  Резюме: Двойното данъчно облагане е проблем, пред който е изправен всеки ико¬но¬мически агент, осъществяващ международна търговска дейност. То е компонент на данъчната система, който по своята същност е препятствие, чието преодоляване е... Двойното данъчно облагане е проблем, пред който е изправен всеки ико¬но¬мически агент, осъществяващ международна търговска дейност. То е компонент на данъчната система, който по своята същност е препятствие, чието преодоляване е основна задача на данъчната политика. Двойно данъчно облагане възниква в случаите, когато данъчните суверинитети на две държави, предявяващи претенции към облаганe доходите и имуществото на местните физически и юридически лица за идентичен период, реализирани и придобити на тяхна те¬ритория, се сблъскат. Съществуват два метода за преодоляване на този проблем – отстраняване и избягване на двойното данъчно облагане. Избягването представлява процес по сключване на международни споразумения – Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, които представляват документи със специфичен правен характер, чието действие елиминира предпоставките за възникване на това явление.
 • Александрина Пламенова Алексиева
  ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТА НА СЧЕТОВОДНИЯ РАБОТНИК В ИЗНЕСЕНО РАБОТНО МЯСТО В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ
  JEL: N0, G0
  Резюме: Хиляди хора по света работят по електронен път от вкъщи, използвайки интернет като комуникация между работодател и работник. Този вид работна среда е разпространен още от преди много години, но в момента това е един от най-бързо... Хиляди хора по света работят по електронен път от вкъщи, използвайки интернет като комуникация между работодател и работник. Този вид работна среда е разпространен още от преди много години, но в момента това е един от най-бързо прогресиращите методи на предлагана и търсена работа. Електронната работна среда като форма се използва активно както в международните фирми, така и в българските фирми, но важно уточнение е, че тази работна среда се предлага и в счетоводните кантори. Тя се налага на счетоводния работник като една добре организирана сфера, но естествено има и своите особености. Обект на изследването е изнесеното работно място на счетоводния работник извън счетоводната кантора в домашни условия. Предмет на изследването са проблемите, свързани с организиране и особеностите на изнесеното работно място на счетоводния работник извън счетоводната кантора, в домашни условия. Целта на изследването е да се представят насоки за развитие на тази работна среда и база на модел за ефективна работна обстановка.
 • Анна Кършовска Матева
  КРЕДИТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ КАТО МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ПРИ ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ
  JEL: F23, F43
  Резюме: През последните няколко години продължава тенденцията на задържане на развитието на международните пазари, продиктувана от финансовата криза. Макросредата се характеризира със сериозна стагнация на световната икономика,... През последните няколко години продължава тенденцията на задържане на развитието на международните пазари, продиктувана от финансовата криза. Макросредата се характеризира със сериозна стагнация на световната икономика, задълбочаващи се проблеми във финансовото състояние на българските и чуждестранните компании и висока междуфирмена задлъжнялост. Предизвикателствата пред компаниите продължават не само на местния пазар, но и в глобален мащаб, борейки се с резултатите от финансовата криза в почти всички сфери на икономиката. Изучавайки тези процеси и тенденции, в настоящата разработка се разглежда наложилият се в практиката механизъм на кредитиране при външнотърговските сделки, съпътстващите рискове, както и влиянието на отсрочените и забавени плащания върху финансовото състояние и ликвидността на компаниите. Разглежда се и благоприятният ефект на кредитното застраховане както за индивидуалните износители, така и за икономиката като цяло.

 • ФИСКАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ДАНЪЧНОТО ПЛАНИРАНЕ НА ФИРМИТЕ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: G3, H3, H21
  Резюме: Основната цел на управлението на данъчните задължения и плащания на стопанските субекти е постигането на оптимална величина на общата фискална тежест и произтичащото от това максимализиране на остатъчните икономическите... Основната цел на управлението на данъчните задължения и плащания на стопанските субекти е постигането на оптимална величина на общата фискална тежест и произтичащото от това максимализиране на остатъчните икономическите резултати. Данъчното планиране може да бъде разглеждано като съставна част от финансовия мениджмънт на фирмите. Състои се от способи и методи за определяне, анализ, оценка и оптимизация на фискалните плащания, което го превръща в инструмент за избор на успешни управленски решения.
 • Валентина Николаева Нинова
  ЗДРАВНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ В КОНТЕКСТА НА ПРОВЕЖДАНАТА ЗДРАВНА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: През 2012 година на база инициирани от Европейския съюз промени, започна реформа във функциониращия до този момент у нас двустълбов социално – либерален модел за здравно осигуряване. В резултат вторият стълб (доброволно здравно... През 2012 година на база инициирани от Европейския съюз промени, започна реформа във функциониращия до този момент у нас двустълбов социално – либерален модел за здравно осигуряване. В резултат вторият стълб (доброволно здравно осигуряване) отстъпва място на здравното застраховане. Последиците от проведената реформа са свързани с очертаване на нови тенденции и създаване на потенциал за развитие на пазара за здравно застраховане в България.
 • Владимир Валентинов Вълчев
  ЗНАЧИМОСТ НА МИТНИЧЕСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ И МИТНИЧЕСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
  JEL: H00, F53
  Резюме: В настоящата разработка е представен кратък исторически преглед на митническото представителството, включващо годините от Освобождението на България до днес. След това е описана характеристиката на митническите представители, каква... В настоящата разработка е представен кратък исторически преглед на митническото представителството, включващо годините от Освобождението на България до днес. След това е описана характеристиката на митническите представители, каква функция изпълняват при извършването на митническата процедура, защо използването на техните услуги е жизнено необходимо за ико¬но¬мическите агенти. Представена е кратка част от нормативната уредба, уреждаща дейността на митническите представители. Разработката дава информация за критериите за оптималност на митническите представители, които трябва да се спазват стриктно от тях. Разисква се по спецификата и реализацията в организацията на работа на митническите представители, включваща три основни връзки между икономическите агенти, митническите представители и митническата администрация.
 • Габриела Янкова Кръстева
  ЕВОЛЮЦИЯ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИЯ РИСК
  Ключови думи: риск, модел, компания.
  Резюме: В това научно изследване се разсъждава за същността на финансовия риск, неговото влияние и вътрешнофирмено значение. Разгледани са в историческа ретроспекция моделите за управление и оценка на финансовия риск, тяхната същност,... В това научно изследване се разсъждава за същността на финансовия риск, неговото влияние и вътрешнофирмено значение. Разгледани са в историческа ретроспекция моделите за управление и оценка на финансовия риск, тяхната същност, еволюция и недостатъци.
 • Г. Тахов
  EX POST ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА „ЕВРОТУНЕЛ“
  JEL: F34, G32
  Резюме: Статията се базира върху хипотезата, че чрез прилагане на ex post финансов анализ върху параметрите на водещ международен проект могат да се развият адекватни препоръки за ефективно селектиране и финансиране на инфраструктурни... Статията се базира върху хипотезата, че чрез прилагане на ex post финансов анализ върху параметрите на водещ международен проект могат да се развият адекватни препоръки за ефективно селектиране и финансиране на инфраструктурни транспортни проекти, подчинени на прилагането на комплекс от техники за оценка и одобрение на алтернативни инженерни решения и алтернативни схеми за капиталово финансиране. Обект на изследване е финансовата рамка на проекта Евротунел, а негов предмет – разривът между начални прог¬нозни и актуални отчетни финансови показатели за международния проект Евротунел от позицията на последващ (Ex post) финансов анализ и оценка. В изследването се извеждат три ключови извода: а) за трансгранични инфраструктурния проекти, създаващи транспортна свързаност е от ключово значение изборът на ефективно строително решения (най-икономично) в условия на прецизен модел за натоварване на съоръжението и генериране на приходни парични потоци; б) механизмът на публично-частното партньорство създава условия за успешно финализиране на трансгранични инфраструктурни проекти, изискващи значителни финансови ресурси; в) използването на финансовия лийвъридж като концепция за капиталово структуриране на дългосрочното финансиране на трансгранични инфраструктурни проекти по примера на проекта Евротунел улеснява първоначалното събиране на необходимия ресурс, но и създава значителни, неотменими лихвени тежести по обслужване на поетия дълг.
 • Даниел Диманов
  АНАЛИЗ НА РАЗХОДНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
  JEL: D2, H7.
  Резюме: Органите на местната власт (общините), в рамките на тяхната компетенция, генерират услуги, свързани със здравеопазване, образование, култура, благоустрояване и комунални дейности, общинска администрация, туризъм и др. Част от тези... Органите на местната власт (общините), в рамките на тяхната компетенция, генерират услуги, свързани със здравеопазване, образование, култура, благоустрояване и комунални дейности, общинска администрация, туризъм и др. Част от тези услуги могат да се извършват от частни фирми, но някои от тях могат да се предоставят единствено от държавата. Такива са административните услуги, предоставяни от общините, които обслужват гражданите, живеещи на тяхната територия. Тези услуги се предлагат в непазарни условия, което обуславя липсата на икономически стимули за ефективното им предостяване. Това налага постоянно да се търсят възможности за увеличаване на ефективността им.
 • Евгени Тодоров
  ПОТЕНЦИАЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ,,ЗЕЛЕНИ” РАБОТНИ МЕСТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  JEL: R58
  Резюме: За да бъде изследван потенциалът за създаване на ,,зелени” работни места в Република България, е необходимо, да бъдат анализирани световните политики, които приоритетно са обвързани с достигане на балансирана и устойчива икономика.... За да бъде изследван потенциалът за създаване на ,,зелени” работни места в Република България, е необходимо, да бъдат анализирани световните политики, които приоритетно са обвързани с достигане на балансирана и устойчива икономика. Преструктурирането на замърсяващите производства и сектора на услугите налага внедряването на ,,зелени” работни места, чиято основна цел е опазването на околната среда. В разработката е изведена дефиниция за ,,зелените” работни места, като инструмент за постигане на ,,устойчиво” развитие. На основата на действащата национална политика и приетата дефиниция, са посочени положителни и отрицателни фактори, съпътстващи процеса по внедряването им в икономиката на страната. Променливите от вътрешната и външната околна среда, влияещи при разкриването на този нов вид – ,,зелени” работни места, са идентифицирани и анализирани през призмата на публичния и частния сектор.
 • Евгени Яшков Овчинников
  АСПЕКТИ НА СТАТИСТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ДИНАМИЧНАТА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ИНФЛАЦИЯТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ (2000 – 2014 г.)
  Резюме: Макроикономическите показатели за инфлация и безработица са сред основните индикатори за стабилност на икономическите системи. Статистическият анализ на динамичната зависимост между тях, дефинирана като крива на Филипс, е от... Макроикономическите показатели за инфлация и безработица са сред основните индикатори за стабилност на икономическите системи. Статистическият анализ на динамичната зависимост между тях, дефинирана като крива на Филипс, е от съществено значение - както в теоретичен, така и в практико-приложен аспект. В статията са разгледани основните теоретични концепции и иконометрични модели, описващи зависимостта. Очертани са етапите при моделиране с трансферни функции и е извършен статистически анализ въз основа на месечни данни за инфлацията и безработицата в България през периода януари 2000 – юли 2014 г. В рамките на анализа се установи значим сезонен компонент – и при инфлацията, и при безработицата. След елиминиране на сезонността се открои слаба, но статистически значима отрицателна зависимост между инфлацията и безработицата, което е в съответствие с хипотезите, заложени в класическата крива на Филипс. Промените в равнището на безработицата во-дят до промени в противоположна посока на показателя за инфлацията. Ефектът се проявява със закъснение от четири месеца след промяната в нивото на безработица, и се реализира в рамките на четири месеца.
 • Жельо Желев
  РИСКОВИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ КОНТРОЛА ПРИ ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ
  JEL: H20
  Резюме: Настоящата разработка има за цел да представи основни рискови фактори, които оказват влияние на контрола върху използването на корпоративните данъчни облекчения от юридическите лица. Те са групирани в две основни направления:... Настоящата разработка има за цел да представи основни рискови фактори, които оказват влияние на контрола върху използването на корпоративните данъчни облекчения от юридическите лица. Те са групирани в две основни направления: външни, произтичащи от влиянието на явления процеси, намиращи се извън приходната администрация, и вътрешни, които са породени от действията на органите по приходите при осъществяване на контролното въздействие. Представен е контролният процес, чрез който се установява размерът на данъчно задължение въз основа на подадената данъчна декларация. Разгледана е последователността на контролните процедури, свързани с правилното използване на данъчните облекчения. Идентификацията на рисковите фактори и вероятността от тяхното проявление върху контрола са от особено значение за ограничаването им.
 • Ивайло Петров
  БРИКС И РОЛЯТА ИМ ЗА ГЛОБАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
  JEL: F53
  Резюме: Глобалните процеси за вземане на решения, касаещи сфери като търговията, финансите и изменението на климата, са в относителен застой през последното десетилетие поради противопоставянето между развитите страни и нововъзникващите и... Глобалните процеси за вземане на решения, касаещи сфери като търговията, финансите и изменението на климата, са в относителен застой през последното десетилетие поради противопоставянето между развитите страни и нововъзникващите и развиващи се пазари, които потърсиха нови пътища за засилване на влиянието си. Желанието за общи действия и визията за общи цели, от една страна, и стремежът за запазване на автономност и по-ниска ангажираност, от друга, допринесе за възхода на нови, различни формати и групи от страни. Като запазват своята неформалност, те имат мотивацията и инструментите да променят световния баланс на силите в различни области на международното сътрудничество.
 • Иван Ангелов
  АНАЛИЗ НА ВХОДЯЩИТЕ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1989-2013 ГОДИНА
  JEL: F21, F23
  Резюме: С нарастването на тенденцията към трансгранична икономическа интеграция и глобализация, расте и отвореността и взаимозависимостта на отделните страни по света. В резултат от пазарните и икономически реформи в България от последните... С нарастването на тенденцията към трансгранична икономическа интеграция и глобализация, расте и отвореността и взаимозависимостта на отделните страни по света. В резултат от пазарните и икономически реформи в България от последните две десетилетия, както и приемането й в Европейския съюз, икономиката на страната се изменя в унисон с тези събития. Това отваря пътища за транснационални капитали по поска на България. В настоящото изследване са анализирани входящите потоци от преки чуждестранни инвестиции в България за периода 1989-2013 година, като акцентът пада върху значението им за икономиката на страната. Проучването включва и сравнителен анализ, извършен посредством данни по определени показатели, и за други страни, освен България, както и средни стойности за ЕС по съответните показатели.
 • Ивелина Димитрова Монева
  СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Съвременните миграционни потоци са свързани с икономически, културни, социални и други причини и създават многобройни предизвикателства пред отделните региони. Движението на хора от едно място към друго търпи изменение в исторически... Съвременните миграционни потоци са свързани с икономически, културни, социални и други причини и създават многобройни предизвикателства пред отделните региони. Движението на хора от едно място към друго търпи изменение в исторически план: в миналото то е било насочено както от селските райони към градовете (урбанизиране), така и от периферията към центъра. Последното движение се наблюдава в различен мащаб по цял свят, например жители на бивши колонии се насочват към метрополиите в търсене на постоянни доходи и по-добър живот. Българските граждани също участват в миграционни движения като се преместват от провинцията към столицата или напускат страната и се заселват в чужбина.
 • Ивелина Станиславова Станева
  ОБЩИНИТЕ С БЮДЖЕТ ПОД 10 МЛН. ЛВ. КАТО ОБЕКТ НА ФИНАНСОВ ОДИТ ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА
  JEL: M42.
  Резюме: В статията се разглеждат въпроси, свързани с обектите при извършването на финансови одити от Сметната палата. Поставя се акцент върху одитирането на годишните финансови отчети на общините с бюджет под 10 млн. лв. Направено е... В статията се разглеждат въпроси, свързани с обектите при извършването на финансови одити от Сметната палата. Поставя се акцент върху одитирането на годишните финансови отчети на общините с бюджет под 10 млн. лв. Направено е изследване на най-често допусканите грешки и нередности от общините при заверката на финансовите им отчети. Целта е да се подчертае целесъобразността и необходимостта от включването на одита на общините с по-малък бюджет в компетенциите на Сметната палата. По този начин се предоставя цялостна информация и обща оценка за управлението на бюджетните средства, финансовата отчетност и финансовата дисциплина на общините, като се защитават в максимална степен обществените интереси.
 • Илиян Ангелов
  ЛИЗИНГЪТ – АЛТЕРНАТИВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБНОВЯВАНЕ В МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
  JEL: O31, O32
  Резюме: Основната цел на настоящата разработка е да се анализира състоянието на технико-технологичния парк в машино-строителните предприятия в България и характеризира лизинга като алтернативна форма за финансиране, отговаряща на... Основната цел на настоящата разработка е да се анализира състоянието на технико-технологичния парк в машино-строителните предприятия в България и характеризира лизинга като алтернативна форма за финансиране, отговаряща на изискванията на научно-техническия процес с оглед създаване на нови мотивационни стимули за развитието на машино-строителните предприятия. Изложението поставя акцент върху финансовите проблеми на машиностроителните предприятия. Извеждат се основните предимства на лизинга като актуално средство за финансиране и развитие на машиностроителните предприятия в съвременна България.
 • Ирина Ефтимова
  ИНФОРМАЦИОННА ОСИГУРЕНОСТ НА ОДИТА НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  JEL: M42
  Резюме: Съществуването на зависимост между одита на средства от Европейския съюз и информацията, използвана за постигане на неговите цели, може да се разгледа в два аспекта. На първо място - извършването на ефективен вътрешен и външен одит... Съществуването на зависимост между одита на средства от Европейския съюз и информацията, използвана за постигане на неговите цели, може да се разгледа в два аспекта. На първо място - извършването на ефективен вътрешен и външен одит на европейските средства е предпоставка за създаването на качествена контролна информация. На второ място - наличието на качествена информация способства за оптимизиране размера на влаганите ресурси при установяване на съответствието на проверяваните данни с нормативните изисква. Това позволява да се премине от осъществяване на одитна дейност на формално равнище - към извършването й на фактическо ниво. Следователно одитът на средства от ЕС следва да се възприема като инструмент за установяване качеството на проверяваната информация. Същевременно този вид одит е и фактор за повишаване на това качество.
 • Йордан Нейков
  ВЪЗМОЖНИ ВАРИАНТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  JEL: F02, Z00.
  Резюме: Изложената статия се явява продължение и е част от едно по-задълбочено проучване относно бъдещото развитие на интеграционните процеси в Европейския съюз (ЕС). Методологията, използвана в настоящото изследване, почива на познати... Изложената статия се явява продължение и е част от едно по-задълбочено проучване относно бъдещото развитие на интеграционните процеси в Европейския съюз (ЕС). Методологията, използвана в настоящото изследване, почива на познати техники от сценарийното моделиране, които са допълнени, адаптирани и доразвити за целите на разработката. В статията са очертани три варианта за развитие на ЕС, които представляват полето на развитие на Съюза до 2027 г. В разработката е отчетено влиянието както на вътрешните, така и на външните фактори, оказващи ефект върху интеграционните процеси и предизвикващи тяхната трансформация.
 • Красимира Георгиева Данаилова
  ПРОБЛЕМИ НА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПРОМЯНА И РОЛЯТА НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР
  Резюме: В съвременната икономическа среда, където доминират глобализацията, хиперконкуренцията, знанията и информационната революция, информационните технологии (ИТ) са съществена движеща сила за осъществяването на много промени в... В съвременната икономическа среда, където доминират глобализацията, хиперконкуренцията, знанията и информационната революция, информационните технологии (ИТ) са съществена движеща сила за осъществяването на много промени в организациите. Експанзията в използването на ИТ води след себе си и много провали при осъществяване на информационно-технологичните промени (ИТП). Целта на настоящата статия е да покаже какво се крие зад тези неуспехи и какви са проблемите, които съпровождат ИТП. Задачата, която си поставяме, е да представим част от наличната информация за тези проблеми, като ги категоризираме във вид, улесняващ управлението по време на ИТП, както и да разкрием какво подхранва появата на тези проблеми.
 • Лидия Георгиева Живкова
  ОСОБЕНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ В ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
  JEL: M41
  Резюме: Целта на настоящата разработка е да анализира особеностите в организацията и счетоводното отчитане на разходите и приходите като един от актуалните проблеми на текущото и периодичното счетоводно отчитане в предприятията с... Целта на настоящата разработка е да анализира особеностите в организацията и счетоводното отчитане на разходите и приходите като един от актуалните проблеми на текущото и периодичното счетоводно отчитане в предприятията с нестопанска цел. Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са предприятия съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството (чл. 1, ал. 2) и следва да организират счетоводното отчитане на имуществото и дейността си в съответствие с действащото национално счетоводно законодателство. Закон за юридическите лица с нестопанска цел (чл. 3, ал. 3) регламентира, че наред с определената в устава (учредителния акт) нестопанска дейност, юридическите лица с нестопанска цел могат по изключение да осъществяват и допълнителна стопанска дейност, свързана с основната, ако използват получените приходи от нея за постигане на определените в учредителния акт цели.
 • Любомира Тодорова
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕЖДУФИРМЕНАТА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА СТОПАНСКА КРИЗА
  JEL: M21
  Резюме: Нарастващата конкуренция и трудностите пред пласмента на готовата продукция са причини за нарастване значението на търговския кредит за дейността на българските предприятия. Тези обстоятелства са предпоставка за засилване на... Нарастващата конкуренция и трудностите пред пласмента на готовата продукция са причини за нарастване значението на търговския кредит за дейността на българските предприятия. Тези обстоятелства са предпоставка за засилване на междуфирмената задлъжнялост и влошаване на финансовото състояние на стопанските субекти в България. Цел на настоящото изследване е извършването на ретроспективен анализ на междуфирмената задлъжнялост и очертаване на основните причини за високите й нива. На тази основа се предлагат решения за адекватно събиране на вземанията.
 • Маргарита Михайлова
  ВЪЗМОЖНИ РАЗРЕЗИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИНОСА НА глобално създадените фирми ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
  JEL: F 23
  Резюме: Към днешна дата научната общност признава съществуването на бизнес организации, които започват международна дейност от самото си създаване. Поради своята специфика този тип фирми могат да допринесат за икономическо развитие в... Към днешна дата научната общност признава съществуването на бизнес организации, които започват международна дейност от самото си създаване. Поради своята специфика този тип фирми могат да допринесат за икономическо развитие в национален, регионален и глобален мащаб, както и да подпомогнат икономическото възстановяване в следкризисни периоди. Като представя основната теоретична рамка на глобално създадените фирми, настоящата статия дефинира, през призмата на някои техни основни характеристики, възможни разрези за изследване на приноса им за икономическо развитие и в частност за икономическото възстановяване на ЕС от последната глобална икономическа и финансова криза.
 • Мариела Стоянова
  СТИМУЛИ И БАРИEРИ ПРЕД ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ВЪВ ФИРМАТА
  JEL: M21
  Резюме: Въпросите за внедряването на иновации се отличават с нарастваща актуалност. Понятието е многопластово и сложно, поради което много автори в своите изследвания търсят формулировка на характерните черти на иновацията и решения на... Въпросите за внедряването на иновации се отличават с нарастваща актуалност. Понятието е многопластово и сложно, поради което много автори в своите изследвания търсят формулировка на характерните черти на иновацията и решения на нейните проблеми. Създаването и правилното използване на нововъведения гарантира на всяка фирма по-добри конкурентни предимства и постигане на успех. Върху внедряването им обаче оказват влияние различни фактори. Част от тях могат да се характеризират като стимули, а други като ба¬риери пред иновационния процес. Изпъква необходимостта от детайлното им познаване и съобразяване при иновационния мениджмънт.
 • Мартин Емилов Маринов
  ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ КАТО ОСНОВА НА ПРОСПЕРИТЕТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО - ВРЪЗКИ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ С КАЧЕСТВОТО НА ТРУДА И ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ
  JEL: Н55
  Резюме: Човешкият капитал, възприеман като динамичната съвкупност от знанията и уменията на отделните индивиди, има пряко отношение към персоналното трудово участие в производството, качеството и производителността на труда, доходите и... Човешкият капитал, възприеман като динамичната съвкупност от знанията и уменията на отделните индивиди, има пряко отношение към персоналното трудово участие в производството, качеството и производителността на труда, доходите и стандарта на живот. Неговото формиране на практика е перманентен процес на развитие и усъвършенстване на индивидуалните трудови характеристики на личността с трудно определими времеви граници. Цел на настоящата разработка е, съществуващите връзки и взаимозависимости между стабилната заетост, високите доходи, качеството на работната сила и достигнатото равнище на човешкия капитал, да бъдат представени и като фактор на необходимата еволюционна трансформация на социалното осигуряване от средство за гарантиране издръжката на лицата в случаите на неработоспособност - в икономически механизъм за ефективен трансфер на обществено признание и личен просперитет от икономически активния към икономически неактивния етап от човешкия живот.
 • Милен Петров Сакакушев
  ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ МАРКИ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ
  JEL: М21
  Резюме: Настоящата разработка включва проучване на собствените марки на търговските вериги, представени на българския пазар. Извършва се ретроспективен анализ на търговските вериги в България. Проучват се собствените марки на търговските... Настоящата разработка включва проучване на собствените марки на търговските вериги, представени на българския пазар. Извършва се ретроспективен анализ на търговските вериги в България. Проучват се собствените марки на търговските вериги. Разграничават се предимствата и недостатъците за търговските вериги от използването на собствени марки.
 • Младен Ламбев
  КЪМ ВЪПРОСА ЗА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ТРАНСАКЦИИ – НЯКОИ ТЕОРЕТИЧЕСКИ АСПЕКТИ
  JEL: G 28
  Резюме: В статията се разглеждат някои теоретически аспекти на данъчното облагане на финансовите трансакции. Във връзка с разкриването на специфичните особености и предназначение на този данък се акцентира върху неговите основни... В статията се разглеждат някои теоретически аспекти на данъчното облагане на финансовите трансакции. Във връзка с разкриването на специфичните особености и предназначение на този данък се акцентира върху неговите основни теоретически характеристики: елементи, фази на определяне, принципи, цели и функции, възможности за бягство и данъчни злоупотреби и прехвърляемост на данъка. Очертава се мястото на данъка върху финансовите трансакции в съвременните данъчни системи. На тази основа се прави опит за неговата вътрешна класификация. Тя цели да се постигне по-голяма яснота при формулирането на проблемите във връзка с приложението на този данък и намирането на правилен подход за тяхното разрешаване.
 • Орлин Веселинов Цветков
  ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЗАПЛАЩАНЕ НА БОЛНИЦИТЕ В Р. БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДИАГНОСТИЧНО СВЪРЗАНИТЕ ГРУПИ (ДСГ)
  JEL: I1
  Резюме: През последните години се оказа, че въпреки взетите мерки (като налагане на лимити върху дейността на болниците, ежедневно отчитане на приетите болни и др.), показателите в сектора остават незадоволителни а дефицитът на НЗОК... През последните години се оказа, че въпреки взетите мерки (като налагане на лимити върху дейността на болниците, ежедневно отчитане на приетите болни и др.), показателите в сектора остават незадоволителни а дефицитът на НЗОК (основен финансиращ орган) става все по-голям и по голям. Очевидно е, че усилията трябва да се насочат в друга посока. Проучването се концентрира върху няколко момента на необходима промяна в начина на финансиране и въвеждане на ДСГ (диагностично свързани групи).
 • Петър Георгиев Братанов
  ФИНАНСОВИ РЕШЕНИЯ ПРИ АНАЛИЗА И ОЦЕНКАТА НА БАЛАНСОВАТА ПЕЧАЛБА НА ФИРМАТА (ПО ПРИМЕРА НА „ФАЗЕРЛЕС“ АД ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2013 Г.)
  JEL: G32, G34
  Резюме: В сферата на финансовия мениджмънт е известно, че управлението на фирмата е процес по възприемане на конкретна финансова философия, която се характеризира със съвкупност от принципи за поведение, в която техниките за изграждане на... В сферата на финансовия мениджмънт е известно, че управлението на фирмата е процес по възприемане на конкретна финансова философия, която се характеризира със съвкупност от принципи за поведение, в която техниките за изграждане на определено виждане за настоящето и преминаване към бъдещето играят важна роля. Тази философия се базира на съвкупност от икономически разчети, като с особена значимост са разчетите, свързани с определянето на печалбата и на фирмената рентабилност.
 • Петко Ангелов
  ВРЪЗКАТА МЕЖДУ КОНСОЛИДИРАНИЯ ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ И БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ - ИНДИКАТОР ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ
  JEL: H63
  Резюме: Непрекъснато разрастващите се мащаби на държавните разходи изострят проблема с недостига на бюджетни ресурси, което принуждава управляващите да използват друг метод за набавяне на допълнителни приходи – емисия на ДЦК (държавен... Непрекъснато разрастващите се мащаби на държавните разходи изострят проблема с недостига на бюджетни ресурси, което принуждава управляващите да използват друг метод за набавяне на допълнителни приходи – емисия на ДЦК (държавен дълг). Днес използването на заеми от правителствата се превръща не само в технология за събиране на приходи в държавния бюджет, но и в неизбежна предпоставка за нарастване на държавния дълг. Широкодостъпните данни от различни информационни източници за изменението в номиналната стойност на консолидирания държавен дълг на страните членки на ЕС не са достатъчни за извеждането на генерални изводи относно текущото икономическо състояние на страните. Това налага да се изследват определени показатели, характеризиращи финансовото състояние на държавите.
 • Пламен Станиславов Петров
  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕСТНИТЕ ФИНАНСИ В БЪЛГАРИЯ – ТЕНДЕНЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2008 - 2013
  JEL: H70, H77
  Резюме: Осмислянето на местните финанси като инструмент за разпределение и преразпределение на териториалния национален доход формира идеологически хоризонт, в основата на който търсенето на ефективния бюджетен механизъм е залог за... Осмислянето на местните финанси като инструмент за разпределение и преразпределение на териториалния национален доход формира идеологически хоризонт, в основата на който търсенето на ефективния бюджетен механизъм е залог за успешното и авангардно местно самоуправление. Реализацията на процеса на местно самоуправление в реалиите на отделни капиталово-бюджетни процедури, като протооснова, при която държавата делегира свои правомощия, изисква уточняване на представителната визия на органите за общинска политика. В контекста на така резолирани концепционални направления, целта на настоящата статия е да разкрие предизвикателствата пред местните финанси, прилагайки мониторинг върху изпълнението на общинските бюджети за 2013 г., спрямо предходните 2008 – 2012 г.
 • Ралица Христова
  СЪЩНОСТ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕС
  JEL: L20, M10
  Резюме: В статията се изследва същността и реализацията на управленския процес, протичащ в различните стопански организации. Направен е анализ, отразяващ същността на понятието „управленски процес”, като са представени и някои основни... В статията се изследва същността и реализацията на управленския процес, протичащ в различните стопански организации. Направен е анализ, отразяващ същността на понятието „управленски процес”, като са представени и някои основни авторови определения, даващи допълнително разяснение по въпроса. Обособени са основните характеристики на изследвания проблем с цел по-пълно научно представяне. Управленският процес е представен като обратна връзка между субекта на управление и обекта на управление. Реализацията на управленския процес се отнася до осъществяване на първоначалните цели и получаване на краен управленски резултат.
 • Теодор Тачев
  ПРЕДИМСТВА НА КЛАУД-БАЗИРАНОТО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
  Ключови думи: -
  Резюме: Съвременните информационни технологии (ИТ) навлизат ускорено и променят трайно процесите в сферата на обучението. Те все повече се използват, както в класната стая, така и извън нея. Тяхното внедряване и оптимално използване в... Съвременните информационни технологии (ИТ) навлизат ускорено и променят трайно процесите в сферата на обучението. Те все повече се използват, както в класната стая, така и извън нея. Тяхното внедряване и оптимално използване в обучението е от решаващо значение за развитието в тази сфера. За да се извлече полза от ИТ, е важно да се изследват характеристиките, предимствата и недостатъците на съответните ИТ, както и да се намери най-подходящият вариант за конкретната сфера на приложение. Целта на настоящата статия е да представи електронното обучение и предизвикателствата, които стоят пред него, както и предизвикателствата на клауд-базираната среда за реализиране на ефективен и гъвкав процес на ЕО.
 • Фатме Шабанова Зюлкярова
  НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА В БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
  JEL: C10, J21
  Резюме: Работната сила има важно значение за функционирането на националното стопанство, което обуславя нейното изучаване в количествен и качествен аспект. В настоящото изследване са разгледани наблюденията на работната сила от създаването... Работната сила има важно значение за функционирането на националното стопанство, което обуславя нейното изучаване в количествен и качествен аспект. В настоящото изследване са разгледани наблюденията на работната сила от създаването на организираната статистика в България до днес. В статията е представена методология на годишното и месечното наблюдение на заетите лица, средствата за работната заплата и други разходи за труд. Поставя се акцент върху изследване на работната сила на основата на наблюдението на домакинствата, провеждани от Националния статистически институт.
 • Цветан Павлов
  КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ ФИНАНСИ
  Резюме: В настоящата статия се извършва критичен анализ на процесите, свързани с възникването и еволюционното развитие на поведенческите финанси. Отделя се особено внимание на мястото и ролята на поведенческите финанси в развитието на... В настоящата статия се извършва критичен анализ на процесите, свързани с възникването и еволюционното развитие на поведенческите финанси. Отделя се особено внимание на мястото и ролята на поведенческите финанси в развитието на финансовата теория. Синтезирани са основните характеризационни черти и възможни бъдещи посоки за развитие на поведенческите финанси. Водещият извод от извършения анализ е, че поведенческите финанси доразвиват традиционната финансова теория чрез добавянето на по-реалистични допускания относно индивидуалното и колективно поведение на икономическите агенти.
 • Цветана Василева Метаксинова
  ОЦЕНЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
  Ключови думи: -
  Резюме: Статията изследва теоретичните характеристики на платежния баланс и подходите за неговото оценяване. В нейните рамки се изследва състоянието на платежния баланс на Р. България за периода 2007-2014 г. Достига се до извода, че... Статията изследва теоретичните характеристики на платежния баланс и подходите за неговото оценяване. В нейните рамки се изследва състоянието на платежния баланс на Р. България за периода 2007-2014 г. Достига се до извода, че текущата сметка на българския платежен баланс се финансира изцяло от преките чуждестранни инвестиции. Това на свой ред означава, че страната ни трябва да се стреми да бъде достатъчно привлекателна за външните инвеститори чрез редуциране на ограничителните условия пред бизнеса, снижаване на данъчно-осигурителното бреме и осигуряване на политическа стабилност.
 • Цветанка Янчева Палазова
  ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ НА ОБЩАТА РИБАРСКА ПОЛИТИКА
  Резюме: Вглеждайки се в бъдещите предизвикателства по отношение на надвисналата както икономическа, така и екологична криза относно сектор „Рибарство“, Европейският съюз (ЕС) предприе сериозни мерки по реформиране и анализиране на своите... Вглеждайки се в бъдещите предизвикателства по отношение на надвисналата както икономическа, така и екологична криза относно сектор „Рибарство“, Европейският съюз (ЕС) предприе сериозни мерки по реформиране и анализиране на своите бъдещи приоритети и цели, които да бъдат следвани стриктно, съобразявайки се с множеството стратегически концепции и теоретични насоки на международно ниво. В настоящата разработка са проследени основните фактори, оказващи влияние върху Общата политика в областта на рибарството, погледнато през призмата на научно-аналитичните механизми и множеството етапи на усъвършенстване във времето. Окончателното приемане на пакета от нормативни актове в края на 2013 г. и началото на 2014 г. даде ясен сигнал за началото на нова ера на строг контрол в сферата на този толкова чувствителен и зависим от общодостъпните морски територии сектор.
 • Ярослав Петров Петров
  ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОТОЦИ ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ПРАНЕТО НА ПАРИ ВЪРХУ ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА
  Резюме: В настоящата публикация се изследва влиянието, което финансовите потоци от престъпна дейност и прането на пари оказват върху глобалната икономика. Изяснени са понятията „пране на пари” и „финансиране на тероризма”. Представени са... В настоящата публикация се изследва влиянието, което финансовите потоци от престъпна дейност и прането на пари оказват върху глобалната икономика. Изяснени са понятията „пране на пари” и „финансиране на тероризма”. Представени са основните методи, използвани от международните организации, за оценка мащабите на глобалните приходи от престъпна дейност и прането на пари, включително техните положителни и отрицателни аспекти. Изведени са някои от най-важните социално-икономически последици, предизвикани от влиянието на приходите от престъпна дейност. Посочени са необходимите съображения и мерки за подобряване съществуващите способи за оценка и анализ на световните процеси по изпиране на незаконни капитали.