Брой X - 2017 г.,Книга 13 - Студии и статии

Дата на издаване

19.12.2017 г.

Съдържание

 • Даниел Николаев
  СТОЙНОСТ ПОД РИСК, КОХЕРЕНТНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ CVAR И EVAR – ПОЛЗИ И ПРИЛОЖИМОСТ
  Резюме: В изследването се разискват част от проблемите обвързани с рисковите измерители, като приоритет е концепцията VaR (стойност под риск). Представени са различни техники при определяне на стойността и алтернативите на VaR, като се... В изследването се разискват част от проблемите обвързани с рисковите измерители, като приоритет е концепцията VaR (стойност под риск). Представени са различни техники при определяне на стойността и алтернативите на VaR, като се изследват стойностите и връзката между класическия VaR и неговите g-ентропични варианти – CVaR и EVaR. Достига се до заключение, че параметричното определяне на стойностите може да доведе до значими отклонения и излиза извън реалната структура на честотното разпределение в извадката. Представят се наблюдения за допълнителна информация, характеризираща разпределението на стойностите, до която може да се достигне посредством лесни за формулиране графически измерители базирани върху VaR, CVaR и EVaR като предва¬рителен анализ. Представят се резултатите, постигнати при използване на EVaR спрямо класическите модели, като база за портфейлна оптимизация в стресови моменти, демонстрирайки преимуществата на ентропичната стойност под риск при създаването на ниско-рискови портфейли.
 • Петя Валентинова Йорданова
  АПРОБИРАНЕ НА МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ РИСКА НА ФРАНЧАЙЗОДАТЕЛЯ НА БАЗА КОЛИЧЕСТВЕН ПОДХОД
  Резюме: Изследователското внимание в настоящата студия се насочва към управлението на риска в бизнес дейността на франчайзодателя. Основна цел на научната разработка е върху базата на теоретична интерпретация на риска и де-терминиране на... Изследователското внимание в настоящата студия се насочва към управлението на риска в бизнес дейността на франчайзодателя. Основна цел на научната разработка е върху базата на теоретична интерпретация на риска и де-терминиране на конкретните рискове за франчайзодателя да се адаптира модел за управлението им. Разработването на методологията за осъществяване на емпиричното изследване се основава на количествен подход за оценка на риска на примера на световно известната франчайзингова компания “McDonald’s”. Чрез регресионен анализ се потвърждава значимостта на приложените рискови фактори, което допринася за апробиране на ефективен модел за мениджмънт на риска.
 • Георги Русенов
  ФИРМЕНА УСТОЙЧИВОСТ ЧРЕЗ БАЛАНСИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ЦЕЛИ
  Резюме: Източниците на устойчиво конкурентно предимство се превърнаха в основна област на изследване в мениджмънта на организацията. Промените в стопанската дейност и характеристиката на протичащите процеси във външен план изискват... Източниците на устойчиво конкурентно предимство се превърнаха в основна област на изследване в мениджмънта на организацията. Промените в стопанската дейност и характеристиката на протичащите процеси във външен план изискват стабилност във взаимовръзките между заинтересованите от дейността страни. Тази статия разглежда мениджмънта като ключов фактор за устойчиво управление. Представена е добра управленска практика, където е поставен акцент върху ефективността при използване на фирмените ресурси. Предложени са индикатори за устойчивост при сравнение на динамиката на промените в основните финансови показатели – печалба и приходи от продажби. Статията подчертава значението на фирмената репутация като устойчиво конкурентно предимство.
 • Росица Радоева
  ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ОТ ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
  Резюме: Интегрирането с европейската администрация изисква глобални промени, които ще дадат възможност за ново кариерно развитие и усъвършенстване във финансовото управление на човешките ресурси в публичната администрация. Повишаването на... Интегрирането с европейската администрация изисква глобални промени, които ще дадат възможност за ново кариерно развитие и усъвършенстване във финансовото управление на човешките ресурси в публичната администрация. Повишаването на административния капацитет и формирането на съвкупност от нови експертни знания се явява важен аспект от многостранната роля на областните администрации, която трябва да включва и подпомагането на големи обществени и икономически значими проекти с европейско финансиране, тяхното управление и коректно оценяване на разходите и ползите от тяхното реализиране. Такъв важен проект, който те ефективно могат да подпомагат, е развитието на биологичното земеделие и опазването на околната среда у нас.
 • Нора Иванова Николаева
  СЪЩНОСТ, ОСОБЕНОСТИ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО В БЪЛГАРИЯ
  JEL: G22.
  Резюме: В настоящата студия са изследвани състоянието и насоките на развитие на дейностите по профилактика на заболяванията и промоцията на здравето в България в периода 2012–2017 г. Значимостта на разработката се основава на факта, че... В настоящата студия са изследвани състоянието и насоките на развитие на дейностите по профилактика на заболяванията и промоцията на здравето в България в периода 2012–2017 г. Значимостта на разработката се основава на факта, че превантивните дейности представляват модерен начин за преоценка и усъвършенстване процесите на опазване и повишаване здравето на населението. През анализирания период се разглеждат множеството фактори, свързани с ефективността и включително разширяването на техния обем и обхват като индика-тори за реална приоритетност. В резултат на извършения документален и финансов анализ се достига до изводи относно пропуски в нормативната база, ограниченост на капацитета на функциониране и незадоволителен размер на публичното финансиране (здравноосигурително) на изследваните дейности.
 • Цветомира Валериева Трифонова
  ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗМЕРВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МАРКЕТИНГОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ
  JEL: М3.
  Резюме: Ролята на комуникациите в съвременните фирми става все по-значима и отговорна, тъй като насочва и обединява всички аспекти на изграждане на корпоративния имидж. Ето защо комуникациите са средство, чрез което организацията се... Ролята на комуникациите в съвременните фирми става все по-значима и отговорна, тъй като насочва и обединява всички аспекти на изграждане на корпоративния имидж. Ето защо комуникациите са средство, чрез което организацията се диференцира от останалите в бранша както на корпоративно, така и на равнището на отделните марки. Целта на изследването е да представи особеностите на маркетинговите комуникации от гледна точка на тяхното измерване. Обръща се внимание на обвързването на целите с резултатите, както и на разликите при измерването на резултатите от интернет комуникации. Разглеждат се измерителите, с оглед на спецификата на отделните комуникационни инструменти. Тезата на изследването е, че за провеждане на релевантен анализ на маркетинговите комуникации трябва предварително да са зададени SMART цели. Набляга се на изискванията за измеримост, уместност и времевото проявление на резултатите.
 • Теодор Тодоров
  ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИНДИКАТОРИ – ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПУЛСА НА “FOREX” ПАЗАРА
  Резюме: Ценовата динамиката на „FOREX” пазара изисква вземането на точни, прецизни и адекватни инвестиционни решения от страна на икономическите агенти. Това налага да се използва набор от индикатори, с чиято помощ трейдърите да уловят... Ценовата динамиката на „FOREX” пазара изисква вземането на точни, прецизни и адекватни инвестиционни решения от страна на икономическите агенти. Това налага да се използва набор от индикатори, с чиято помощ трейдърите да уловят ценовото движение на валутните пазари. В настоящото изследване основният движещ мотив е прилагането на индикаторите на техническия анализ, който сигнализира на търговците на пазара, кога да открият позиция и съответно кога да излязат от пазара и същевременно дават необходимата информация за посоката на тренда. Възможността за 24-часова валутна търговия на „FOREX” пазара в делничните борсови дни изисква от пазарните участници да се съобразяват с променливостта на валутните курсове. За постигането на тази нелека задача те трябва да съумеят освен да предвидят посокатa на пазарния тренд и да прогнозират величината на валутния риск.
 • Ивайло Николаев Маринов
  СЕКТОР „БЪРЗИ КРЕДИТИ“ В РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ: РАЗВИТИЕ И РЕГУЛАТОРНИ СПЕЦИФИКИ
  JEL: F36, G29.
  Резюме: С икономическото развитие на Румъния и България с вече 10-годишното членство в ЕС търпят експанзия и секторите за небанково финансиране. Техният темп на завладяване на пазарни територии изпреварва темпа на развитие на класическите... С икономическото развитие на Румъния и България с вече 10-годишното членство в ЕС търпят експанзия и секторите за небанково финансиране. Техният темп на завладяване на пазарни територии изпреварва темпа на развитие на класическите банкови институции. Подкрепяйки потребителското търсене обаче, опериращите в сектора дружества предлагат необичайно високи размери на годишни проценти на разходите. Така клиентите на дружествата за „бързи кредити“ често погасяват освен главницата и една приблизително еквивалента сума, явяваща се „разходи по кредита“, изразени в лихви, комисиони, такси и др. подобни. За обект на изследване се определят секторите „бързи кредити“, а за предмет – тяхното развитие в България и Румъния. Целта на статията е да представи в аналитичен план развитието на сектори „бързи кредити“ в двете страни, като направи съпоставка на тенденциите и профилите на кредитиране на база селектирани дружества. В резултат от анализа се установява, че до „бързи кредити” прибягват клиенти, които иначе биха били отхвърлени от класическите търговски банки, било поради лошо кредитно миналo или ниски доходи (или липсващи такива). Опитът на България сочи, че отпускане на „бързи кредити” води до развитие на паралелен бизнес подотрасъл – този на „колекторските“ фирми.
 • Силвия Сашева Заркова
  ДЪРЖАВНА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ И БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОЗОНАТА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА МААСТРИХТСКИТЕ КРИТЕРИИ
  Резюме: Основно предизвикателство и приоритет в управлението на финансите в развития свят, в т.ч. и държавите от еврозоната, е запазването на макроикономическа стабилност и постигане на фискална устойчивост. Придържането към съществуващите... Основно предизвикателство и приоритет в управлението на финансите в развития свят, в т.ч. и държавите от еврозоната, е запазването на макроикономическа стабилност и постигане на фискална устойчивост. Придържането към съществуващите Маастрихтски изисквания за нормите на държавния дълг и бюджетния дефицит поставя основни критерии за един финансово стабилен икономически и паричен съюз. С проследяване динамиката на основните дългови показатели – консолидиран държавен дълг/БВП и дефицит/БВП за държавите от еврозоната – се обособяват три групи. Това показва необходимостта от по-задълбочено анализиране на тенденциите в дълговото управление заедно с неговата връзка с икономическия растеж
 • Димитър Георгиев Ценов
  ОБЩ АНАЛИЗ НА ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА
  JEL: H, H3.
  Резюме: Настоящата статията е обзорна по своя характер и цели да представи състоянието и тенденциите по отношение на видовете и групите данъчнозадължени лица съобразно различните подходи за изследване на данъчното несъответствие. Чрез... Настоящата статията е обзорна по своя характер и цели да представи състоянието и тенденциите по отношение на видовете и групите данъчнозадължени лица съобразно различните подходи за изследване на данъчното несъответствие. Чрез метод, стъпващ на систематичен подход, е направен анализ на видо-вете данъкоплатци (задължени лица) – като вид и като поведение, целящ да представи както особеностите на всяка една от обособените групи, така и склонността към неплащане или укриване на данъци. Направено е и изследване под формата на систематизиране на предимствата и недостатъците относно подхода за определяне на данъчното несъответствие, базиран на видовете данъкоплатци.
 • Ярослав Петров Петров
  ПРИНОС НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ МИСИИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ НА РЕПУБЛИКА КОСОВО
  Резюме: В настоящата разработка са разгледани основните предизвикателства, пред които са изправени мисиите на ООН и на ЕС при изграждането на финансово-разузнавателна администрация на Косово. Анализирани са постигнатите резултати за периода... В настоящата разработка са разгледани основните предизвикателства, пред които са изправени мисиите на ООН и на ЕС при изграждането на финансово-разузнавателна администрация на Косово. Анализирани са постигнатите резултати за периода от 2005 г. до 2016 г., който обхваща дейността на Центъра за финансова информация на UNMIK (FIC-UNMIK), Звеното за финансово разузнаване на EULEX (FIU-EULEX), както и самостоятелното Звено за финансово разузнаване на Република Косово (FIU-Kosovo). В резултат на извършения анализ се установява, че изградената с международни усилия финансово-разузнавателна администрация на Косово успява да се справи с повечето от поставените предизвикателства. Съвместните усилия на международните мисии, действащи на територията на Косово, водят до засилване на сътрудничеството в областта на превенцията на прането на пари и финансирането на тероризма както в национален, така и в международен аспект. Въпреки това към момента сътрудничес¬твото с администрациите на някои от държавите в непосредствена близост до новосъздадената балканска държава, между които и България, все още остава на сравнително ниско ниво. Разгледаният в настоящата разработка конкретен пример налага извода, че една добре действаща система за финансово разузнаване стои в основата на превенцията на финансовите престъпления, сивата икономика, корупцията и съпътстващата ги организирана престъпност.
 • Таня Стайкова Йорданова
  ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИЯ ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
  JEL: D14.
  Резюме: В настоящата разработка се акцентира върху особеностите на персоналния финансов мениджмънт като индивидуална дейност при вземане на финансови решения за управление на персоналните парични потоци. Откроени са специфичните особености... В настоящата разработка се акцентира върху особеностите на персоналния финансов мениджмънт като индивидуална дейност при вземане на финансови решения за управление на персоналните парични потоци. Откроени са специфичните особености на поведение, факторите, оказващи въздействие върху индивида при вземането на персонални финансови решения, и са анализирани елементите на системата на персоналния финансов мениджмънт. Характеризирано е понятието “персонален финансов мениджмънт” и е изведена необходимостта от взаимодействие и логична последователност при прилагане на специфични финансови методи като гаранция за повишаване ефективното управление на персоналните входящи и изходящи парични потоци.
 • Людмила Петрова Тодорова
  ИНФЛАЦИОННИ И ДЕФЛАЦИОННИ ТЕНДЕНЦИИ В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА. РАЗПРОСТРАНЯВА ЛИ СЕ ЯПОНСКАТА БОЛЕСТ ?
  JEL: F.
  Резюме: Дефлацията и рискът от нейното задълбочаване са често срещани явления в съвременните икономики. Анализаторите цитират японската икономика, която страда от дефлация през последните две-три десетилетия, въпреки огромните инвестиции и... Дефлацията и рискът от нейното задълбочаване са често срещани явления в съвременните икономики. Анализаторите цитират японската икономика, която страда от дефлация през последните две-три десетилетия, въпреки огромните инвестиции и усилията на правителството за увеличаване на инфлацията. По същия начин, независимо от трилионите долари, евро, паунди и йени, инвестирани в икономиките през последните няколко години, инфлацията в западните държави все още остава ниска. Като цяло има основания да се твърди, че европейските държави страдат от т.н. „японска болест” и това може да прогресира и дори да стане хронично. Макар и в по-малка степен, в САЩ също има признаци на болестта. В резултат на това финансовите инжекции могат да станат постоянни, както се случва в Япония. Настоящата статия има за цел да определи причините и да изясни въпроса за инфлационните и дефлационните процеси в света, както и да предложи някои прогнози.
 • Десислава Димитрова Митева
  ОБЗОРЕН АНАЛИЗ НА ГЛОБАЛНИТЕ ТЪРГОВСКИ ПОТОЦИ ПО ГРУПИ СТОКИ
  Резюме: Международната търговия през годините бележи развитие, което е формирало днешния й облик. За това разработката цели да представи кратък глобален анализ на съвременните тенденции в развитието на международната търговия със стоки през... Международната търговия през годините бележи развитие, което е формирало днешния й облик. За това разработката цели да представи кратък глобален анализ на съвременните тенденции в развитието на международната търговия със стоки през периода от 2006 г. до 2016 г. Поставя се акцент върху осъществяване на търговски обмен в условия на регионално сътрудничество, както и върху търговията по стокови групи. Като важен момент за осъществяване на международната търговия се посочва сътрудничеството между страни за осъществяване на търговска либерализация. Постигната търговска либерализация дава основание да изследваме тенденциите в развитието на световния стокообмен.
 • Теодора Спасова
  ОБЛАЧНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
  JEL: L86, 033.
  Резюме: Големите български предприятия и организации имат характерни особености, които в много случаи ги спират да предприемат стъпки по миграция на части от тяхната ИТ инфраструктура в публичния облак. Можем да открием редица сходства в... Големите български предприятия и организации имат характерни особености, които в много случаи ги спират да предприемат стъпки по миграция на части от тяхната ИТ инфраструктура в публичния облак. Можем да открием редица сходства в ръководната политика на тези организации: от една страна, мениджърите се страхуват за данните на предприятието, но от друга, по различни причини, не предприемат обновяване на информационната инфраструктура, което крие потенциална опасност от загуба на данни. Облачните технологии са съвременно технологично и организационно решение, което предоставя условия за ефективно управление на ИТ инфраструктурата на голямото предприятие и в същото време позволява да бъдат решени голяма част от проблемите с нея.
 • Ирина Орлинова Пъшева
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В КОНТЕКСТА НА АКТУАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СЪГЛАСНО МСФО 9 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
  JEL: M41.
  Резюме: Безспорният интерес от страна на икономическата теория и практика превръща финансовите инструменти в актуален обект на дискусия и анализ. Поради това е напълно обосновано, тези отчетни обекти да попадат и във фокуса на счетоводните... Безспорният интерес от страна на икономическата теория и практика превръща финансовите инструменти в актуален обект на дискусия и анализ. Поради това е напълно обосновано, тези отчетни обекти да попадат и във фокуса на счетоводните изследвания. Доказателство за значимостта на финансовите инструменти е и приетият от ЕС МСФО 9 Финансови инструменти. Във връзка с това е важно, ръководството на всяко предприятие да познава регулаторната рамка за отчитане на финансовите инструменти, а също и последиците, които стоят зад всяка една транзакция с финансов инструмент. Целта на изследването е да се очертаят факторите, отнасящи се до оценяването на финансовите активи, които са съществени за предприятията при вземането на инвестиционни решения, да се откроят новите моменти в нормативната уредба, като се обоснове необходимостта от въвеждането и приложението на тези промени.
 • Любомир Терзиев
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗВАДКОВИЯ ПОДХОД ПРИ ОДИТА ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
  Резюме: Настоящата разработка има за цел да анализира извадковия подход при одита върху обществените поръчки, използван от Сметната палата на Република България. Контролните органи определят обществените поръчки, които да бъдат одитирани,... Настоящата разработка има за цел да анализира извадковия подход при одита върху обществените поръчки, използван от Сметната палата на Република България. Контролните органи определят обществените поръчки, които да бъдат одитирани, чрез прилагането му. Извадките оказват влияние върху броя на обществени поръчки, които да се одитират, като се цели изразяването на обективно мнение и адекватно заключение, отнасящо се за всички процедури, които са проведени от възложителя. За целта в разработката са характеризирани статистическите и нестатистическите извадки и са разгледани критериите за подбор, които се използват от одиторите. В резултат на изследването са изведени проблеми при приложението на извадковия подход и са предложени възможности за разширяване обхвата на одиторските процедури.
 • Здравка Костадинова Киричева
  ТРАДИЦИОННАТА И МОДЕРНАТА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО – ДИНАМИКА, ТЕНДЕНЦИИ И СЧЕТОВОДНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ
  JEL: L81, M41.
  Резюме: Традиционният пазар за продажба на стоки на дребно в България включва многобройни малки търговски обекти, специализирани в продажбата на определен продукт или група продукти. След приемането на страната ни в Европейския съюз започна... Традиционният пазар за продажба на стоки на дребно в България включва многобройни малки търговски обекти, специализирани в продажбата на определен продукт или група продукти. След приемането на страната ни в Европейския съюз започна процес на концентрация на капитали и навлизане на големите търговски вериги у нас, което способства за развитието на модерната търговия. Това налага изучаването на процесите на взаимно влияние, на възникването и прилагането на нови правила между субектите в търговията на дребно на бързооборотни стоки. Основната цел на статията е да се характеризират специфичните особености на споменатите два основни модела. Обръща се внимание на предимствата и недостатъците им, на динамиката и тенденциите в развитието им. Акцентира се върху ефектите, които големият корпоративен бизнес в търговската сфера има върху малките търговски обекти, както и организацията на счетоводното отчитане.
 • Марий Весков Стоянов
  СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА РЕЖИМА „КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС” В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТОВАРНИЯ АВТОТРАНСПОРТ
  JEL: M41.
  Резюме: В процеса на осъществяването на стопанската дейност автотранспортните предприятия с товарна дейност формират разчетни взаимоотношения, в т.ч. и данъчни задължения. Най-ярък пример в това отношение е данъкът върху добавената... В процеса на осъществяването на стопанската дейност автотранспортните предприятия с товарна дейност формират разчетни взаимоотношения, в т.ч. и данъчни задължения. Най-ярък пример в това отношение е данъкът върху добавената стойност, с който се облага покупко-продажбата на стоки и услуги. С влезлия в сила от 2014 година режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност се дава възможност на стопанските субекти с товарна автотранспортна дейност да преведат дължимия данък, когато е налице плащане (частично или пълно) по издадени от тях фактури, а не в момента на реализацията на самата сделка. В настоящата разработка ще се обърне внимание на особе¬ностите при организацията на счетоводното отчитане на данъка върху добавената стойност при приложението на режим „Касова отчетност на ДДС” в автотранспортните предприятия с товарна дейност.
 • Росен Илиянов Колев
  ПО ВЪПРОСА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ В ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
  JEL: M 41
  Резюме: Настоящата научна разработка разглежда класифицирането на разходите в промишлените предприятия. Те се характеризират с определено икономическо съдържание и функционално проявление. Систематизираното класифициране на разходите е в... Настоящата научна разработка разглежда класифицирането на разходите в промишлените предприятия. Те се характеризират с определено икономическо съдържание и функционално проявление. Систематизираното класифициране на разходите е в основата на рационално изградената счетоводна система за тяхното отчитане в промишлеността. Основната цел на научната статия е изследване възможностите за групиране на разходите в промишлените предприятия с оглед очертаване на практико-приложни възможности за тяхното счетоводно отчитане, калкулиране и формирането на себестойността на промишлената продукция.
 • Йорданка Миткова Илийкова
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО
  JEL: М41.
  Резюме: Разграничаването на класификациите на разходите и приходите за целите на управлението, ценообразуването и финансовото счетоводство е условно. Класификационните подходи могат да се допълват и синхронизират като обект на отчитане и... Разграничаването на класификациите на разходите и приходите за целите на управлението, ценообразуването и финансовото счетоводство е условно. Класификационните подходи могат да се допълват и синхронизират като обект на отчитане и информационна осигуреност. Управленската вътрешна отчетност има разширен обхват и измерители, но не изключва тези на счетоводната отчетност съгласно съответното приложимо законодателство. Цел на настоящото изследване е да се очертаят възможностите за усъвършенстване на отчетните процеси, свързани с ценообразуването в хотелиерст¬вото. Предмет на научното търсене са анализът и отчетността на основните икономически закономерности, характерни за формирането на цените в хотелиерските предприятия. В резултат на направеното изследване може да се обобщи, че съществу-ват начини за синхронизиране на финансовото счетоводство с вътрешното управленско. Това не изключва резултатите от теоретико-методологичните изследвания на актуалните аспекти, свързани с международната практика на хотелите, опериращи в страни, приели различни принципи и бази за счетоводно отчитане.
 • Вера Тодорова Петрова
  ИЗСЛЕДВАНЕ НАГЛАСИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
  JEL: M41
  Резюме: Настоящата разработка насочва вниманието към практикопри¬ложния аспект на отчитането на финансовите резултати. Представени са резултатите от проведено проучване на нагласите на професионалната счетоводна общност в България в тази... Настоящата разработка насочва вниманието към практикопри¬ложния аспект на отчитането на финансовите резултати. Представени са резултатите от проведено проучване на нагласите на професионалната счетоводна общност в България в тази връзка. Отговорите на респондентите са детайлно анализирани, като резултатите са онагледени с богат графичен материал. Изведени са основните практикоприложни тенденции в областта на отчитането на финансовите резултати.
 • Гергана Божидарова Николова
  ОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
  JEL: H26.
  Резюме: Настоящата разработка има за цел да анализира специфичните особености на данъчния контрол при реализиране на отговорността на регистрирано лице – получател по облагаема доставка, за дължимия и невнесен данък от друго лице, доколкото... Настоящата разработка има за цел да анализира специфичните особености на данъчния контрол при реализиране на отговорността на регистрирано лице – получател по облагаема доставка, за дължимия и невнесен данък от друго лице, доколкото е ползвало право на приспадане на данъчен кредит. Единствено в хипотезата на чл. 177 от Закона за данъка върху добавената стойност законодателят е предвидил кумулативно наличие на обективни и субективни условия за осъществяване на данъчен контрол. Своеобразна по своята същност е и възможността за осъществяване на данъчен контрол по отношение на всеки следващ/предходен получател/доставчик по реда на доставките, поставена в пряка зависимост от събираемостта на дължим данък.
 • Цветозария Димитрова Гатева
  НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРОМЕНИТЕ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
  Резюме: В съвременните условия нарастващите изисквания на потребителите на статистическа информация и навлизането на ИКТ налагат необходимостта от промени в структурата на НСИ на ниво Централно управление и ТСБ. В статията са представени... В съвременните условия нарастващите изисквания на потребителите на статистическа информация и навлизането на ИКТ налагат необходимостта от промени в структурата на НСИ на ниво Централно управление и ТСБ. В статията са представени промените в организационната структура на НСИ, насочени към изпълнение на целите на Националната и Европейската статистическа програма. Aнализирани са ключови показатели за дейността на НСИ, необходимостта от тяхното изследване и приносът им за подобряване на статистическата дейност и за повишаване качеството на статистическата информация.
 • Димитър Борисов Янков
  БЮДЖЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ В ОРИЗОПРОИЗВОДСТВОТО
  JEL: M 41.
  Резюме: В статията се разглеждат теоретични подходи и конкретно емпирично изследване на бюджетния процес. Обект на анализи, коментари и прогнози в теоретичната част са бюджетният процес в стопанствата, видовете бюджети, методите на... В статията се разглеждат теоретични подходи и конкретно емпирично изследване на бюджетния процес. Обект на анализи, коментари и прогнози в теоретичната част са бюджетният процес в стопанствата, видовете бюджети, методите на бюджетиране, подходите на бюджетния процес и методологията на бюджетирането. В емпиричната част на разработката се анализира бюджетирането в оризопроизводството, базирано на възвръщаемостта на производствените разходи, и се прави оценка на възможността за прилагане на процесно ориентирано бюджетиране. Практическото приложение се осигурява посредством подходящо бюджетиране на цялостната дейност чрез разработване на технологични карти за отглеждане на ориза и подходяща организация на системата за аналитично отчитане на разходите.
 • Юрий Кузнецов
  ОСОБЕНОСТИ НА АВТОМАТИЗИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
  JEL: M1.
  Резюме: Изграждането на автоматизирана система за управление изисква добро познаване на процесите и тяхната организация. Наред с класическите уп-равленски процеси, присъщи за организации от други отрасли, системите за управление на... Изграждането на автоматизирана система за управление изисква добро познаване на процесите и тяхната организация. Наред с класическите уп-равленски процеси, присъщи за организации от други отрасли, системите за управление на съвременните висши училища имат специфики, чието пренебрегване би довело до неправилно изграждане на цялостната архитектура на информационната система. Системата се различава от системите в други отрасли не само по отделните процеси, но и по взаимовръзките и участниците в тези процеси. Анализът на спецификите на особеностите на автоматизираната информационна система за управление на висшето училище позволява да се фокусира вниманието на дизайнерите на информационните системи (и различните подсис-теми) върху тези особености.
 • Александър Петров
  ПРОБЛЕМИ НА ВНЕДРЯВАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ИТ СЪРВИС МЕНИДЖМЪНТА
  Резюме: В статията се разглеждат въпросите, свързани с трансформацията на управлението на ИТ обслужването към модел на управление на услуги. Представенo е научно изследване на съвременното състояние на ИТ сървис мениджмънта (ИТСМ).... В статията се разглеждат въпросите, свързани с трансформацията на управлението на ИТ обслужването към модел на управление на услуги. Представенo е научно изследване на съвременното състояние на ИТ сървис мениджмънта (ИТСМ). Анализирани са основните проблеми пред внедряването, използването и развитието на ИТСМ, като са предложени начини за тяхното преодоляване
 • Владислав Владимиров Василев
  ДОБРИ ПРАКТИКИ И МОДЕЛИ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
  JEL: M15.
  Резюме: Заплахите пред информационни системи на бизнес организации постоянно еволюират. Намирането на подходящо решение на тези заплахи става изключително трудно поради много допълнителни фактори. В настоящата статия се обосновава... Заплахите пред информационни системи на бизнес организации постоянно еволюират. Намирането на подходящо решение на тези заплахи става изключително трудно поради много допълнителни фактори. В настоящата статия се обосновава необходимостта от вземане на реше-ние от ръководния състав на бизнес организациите за инвестиции за осигуряване на информационна сигурност. За тази цел са описани и анализирани политики за управление на риска, рамки за неговото оценяване и модели за инвестиции в информационната сигурност. На базата на това са формулирани критерии за избор на модел за инвестиции в системата за информационна сигурност. Отделено е внимание на добрите практики за защита на данните.
 • Диана Лъчезарова Ефтимова
  СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОФИЛИ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ
  JEL: Q40, Q49.
  Резюме: Настоящата статия анализира енергийните профили на България и Румъния и посредством сравнителен анализ съпоставя текущото енергийно представяне на двете страни. Целта на това проучване е да се изследва състояни¬ето на сектор... Настоящата статия анализира енергийните профили на България и Румъния и посредством сравнителен анализ съпоставя текущото енергийно представяне на двете страни. Целта на това проучване е да се изследва състояни¬ето на сектор „Енергетика“ в посочените държави и възможността от бъдещо сътрудничество и установяване на търговски връзки в енергийната сфера. Поради тази причина енергийните профили на България и Румъния са създадени на базата на Четири-аспектен модел за съставяне на енергиен профил на държава, базиран на 4 групи показатели: макроикономически, макроенергийни, индикатори за енер¬гийна ефективност и индикатори за енергийна зависимост. Това позволява очертаване спецификите на енергийните сектори на двете държави. Различията в изс-ледваните профили на България и Румъния създават благоприятна среда за раз-ви¬тието на търговските взаимоотношения между тях в сферата на енергетиката и възможност за взаимопомощ при настъпване на сътресения в сектора.
 • Василиса Вълкова
  СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ТУРОПЕРАТОРСКАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ И СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 2007-2017
  Резюме: Настоящото изследване разглежда състоянието на туроператорската дейност в България и Европейския съюз за периода от 2007 до 2017г. Анализът на дейността е направен въз основа на няколко основни показателя – брой на туроператорите,... Настоящото изследване разглежда състоянието на туроператорската дейност в България и Европейския съюз за периода от 2007 до 2017г. Анализът на дейността е направен въз основа на няколко основни показателя – брой на туроператорите, заетост в сектора, финансови показатели (общ оборот, рентабилност) и производителност на труда. Очертани са основните тенденции в развити¬ето на предприятията в сектора на туроператорската дейност.
 • Иван Василев Иванов
  ИНОВАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ – ГЛОБАЛНИ ПАЗАРНИ ПРОЕКЦИИ
  Резюме: Настоящата разработка разглежда литиево-йонните батерии в контекста на водещите иновативни енергийни технологии за съхранение на елек¬троенергия. Отделя се особено внимание на приложението на батериите в автомобилостроенето, по... Настоящата разработка разглежда литиево-йонните батерии в контекста на водещите иновативни енергийни технологии за съхранение на елек¬троенергия. Отделя се особено внимание на приложението на батериите в автомобилостроенето, по специално в електрическите и хибриднитe автомобили, а също така и тяхната употреба като средство за съхранение на електроенергия както за битови, така и за индустриални нужди. Разглеждат се и пазарните проекции и основните фактори, които влияят върху определянето на цените на литиево-йонните батерии.
 • Михаил Билев Петков
  ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: O13, Q18.
  Резюме: Актуалността на темата се определя от факта, че в България производството на селскостопански продукти не осигурява добра конкурентоспособност на организациите в агробизнеса. Проблемът е свързан с факта, че към момента българските... Актуалността на темата се определя от факта, че в България производството на селскостопански продукти не осигурява добра конкурентоспособност на организациите в агробизнеса. Проблемът е свързан с факта, че към момента българските земеделци и животновъди не могат да припознаят някоя конкретна европейска политика, която да бъде насърчена в новия програмен период, тъй като в българското земеделие има много специфики и реалностите у нас са по-различни от общоевропейските. Обект на изследване са организациите от аграрния сектор в България. Основната цел на публикацията е да се систематизират основните проблеми от развитието на земеделието в България, свързани с производствената земеделска дейност и да се очертаят възможностите за преодоляване на проблемите. Задачите, които сме си поста¬вили, са: - идентифициране на най-важните проблеми при производството и реализацията на селскостопански продукти в България; - извеждане на възможностите за преодоляване на проблемите в българската действителност и минимализиране на рисковете в селскостопанската дейност.
 • Таха Ал Маталах
  ORGANIZATIONAL CONFLICTS AND THE GENERATIONAL DIFFERENCES
  JEL: M14, M19.
  Резюме: Diversity is a reality that is becoming more and more important in modern businesses. One of the factors contributing to this diversity is the age gap between generations. It is hard for the different generations to work with each... Diversity is a reality that is becoming more and more important in modern businesses. One of the factors contributing to this diversity is the age gap between generations. It is hard for the different generations to work with each others, since each of them has its own work-attitudes and characteristics, which may result in various intergenerational conflicts. This paper aims to understand each of the generations operating in the workplace, and the consequences of their interactions. Our research tasks are first, to identify the organizational conflicts between employees, then to briefly expose the different characteristics of the generations X and Y, and finally to elucidate the nature of the relationship between these two generations within the company. We have conducted an exploratory case study by inducting semi-structured interviews with employees of a Moroccan company, belonging to both gen X and gen Y. We analyzed our interviewees’ answers and concluded that the relationship between members of different generations can lead to different types of conflicts, which can have a positive or negative effect on the organizations and the work climate.
 • Асма Еит Бонсиал
  PREVIEW OF THE TRAJECTORY OF MOROCCAN EXECUTIVES
  JEL: M12, M14.
  Резюме: The purpose of this paper is to shed a light on the career paths of women and men executives in the Moroccan context. Through an exploratory quantitative study, we will analyze the perceptions, experiences and the level of... The purpose of this paper is to shed a light on the career paths of women and men executives in the Moroccan context. Through an exploratory quantitative study, we will analyze the perceptions, experiences and the level of satisfaction of women and men executives according to their career paths, to explain the new forms of professional trajectories and to find out if there is a difference or not between Moroccan women and men executives’ professional trajectory. Based on career theories and gender theory, the target population consists of women and men executives from all ages and different industries.
 • Надежда Косева Стефанова
  УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО И МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА В МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС
  JEL: М.
  Резюме: В настоящата разработка са представени същността, нормативната класификация и ролята на МСБ в България. Използван е методът на SWOT-анализа за по-пълното представяне на общото му състояние. Акцентът е поставен върху персонала и... В настоящата разработка са представени същността, нормативната класификация и ролята на МСБ в България. Използван е методът на SWOT-анализа за по-пълното представяне на общото му състояние. Акцентът е поставен върху персонала и най-вече върху неговото ефективно управление, което ще допринесе за повишаване производителността и ефективността на всяка една организация. Направен е анализ на основните проблеми, свързани с качеството на човешките ресурси в МСБ и същевременно с това са дадени основни насоки за тях¬ното усъвършенстване.
 • Анна Кършовска Матева
  АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА
  JEL: F13, F23.
  Резюме: Организациите за насърчаване на експорта (или както по-общо и често срещано се наричат в икономическата литература – организации за насър¬чаване на търговията) са широко разпространени както в развиващите се, така и в развитите... Организациите за насърчаване на експорта (или както по-общо и често срещано се наричат в икономическата литература – организации за насър¬чаване на търговията) са широко разпространени както в развиващите се, така и в развитите държави. Дейностите им включват изграждане на имидж на износителите, юридически консултации, реклама и маркетинг на местните продукти, разп-ространение на информация, подпомагане на предприятията при планиране и подготовка за експорт, стимулиране на интереса за износ на бизнеса, предоста-вяне на организационна помощ чрез различни програми, провеждане на пазарни проучвания и др. Управлението и организацията на националното експортно насърчаване има три ключови измерения. Първото е относно степента на независимост, която водещата агенция за насърчаване има от правителството. Второто е относно координацията на експортно-промоционалните услуги. Третото е свързанo със степента, до която експортното насърчаване (особено неговото доставяне) е децентрализирано. В статията са анализирани организациите за насърчаване на търговията от три различни перспективи: алтернативните организационни конфигурации; взаимодействието с други действащи лица, опериращи в техния икономически, политически и административен контекст; вътрешно-организационните аспекти на тези организации. Разгледани и класифицирани са услугите (програмите), ко-ито предлагат организациите за насърчаване на търговията, както и въпроси, свързани с тяхното предварително таргетиране, ресурсно осигуряване и проблема с реалното оценяване на тяхната ефективност.
 • Божидар Георгиев Бабаджанов
  СЪЩНОСТ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ И ПРИЧИНИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО ИМ
  Резюме: Настоящата статия разглежда проблемите, свързани със спецификата на функционалните стратегии, както и тяхната обусловеност, наложена вследствие развитието на икономическите процеси в страната. Статията акцентира върху водещата роля... Настоящата статия разглежда проблемите, свързани със спецификата на функционалните стратегии, както и тяхната обусловеност, наложена вследствие развитието на икономическите процеси в страната. Статията акцентира върху водещата роля на функционалните стратегии, която генерира в себе си висок потенциал за развитие.
 • Борислав Емилов Боянов
  ЕВОЛЮЦИОННО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА
  JEL: Q56, Q57.
  Резюме: Европейската екологична политика е сред най-актуалните и обсъждани политики на глобално и международно равнище. Темата е актуална, защото проблемите в сферата на околната среда продължават да бъдат сред едни от най-сериозните... Европейската екологична политика е сред най-актуалните и обсъждани политики на глобално и международно равнище. Темата е актуална, защото проблемите в сферата на околната среда продължават да бъдат сред едни от най-сериозните съвременни предизвикателства пред човечеството. След повече от четири десетилетия на съществуване политиката за опазване на околната среда се превърна в основна и съставна част от развитието на Европейския съюз (ЕС). През цялото това време тази политика беше променяна многократно и в резултат на това днес ЕС има едно от най-обширните екологични законодателства в свето-вен мащаб. Въпреки положените усилия на ниво ЕС, той все още е изправен пред множество проблеми в тази област. В настоящата статия, на основата на разнообразни литературни източници, са разгледани основните етапи в развитието на тази политика. Изяснени са следните по-важни моменти, а именно: причините за възниква¬нето на тази политика, развитието й във времето и основните проблеми и предизвикателства, с които ЕС ще трябва да се справи в бъдеще.
 • Таня Николова
  АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ
  JEL: I3.
  Резюме: Последните години един от най-сериозните източници на финансиране в Северозападния район на планиране (СЗРП) в борбата с бедността и социалното включване са европейските фондове. Постигнатият икономически напредък на СЗРП през... Последните години един от най-сериозните източници на финансиране в Северозападния район на планиране (СЗРП) в борбата с бедността и социалното включване са европейските фондове. Постигнатият икономически напредък на СЗРП през анализирания период е силно ограничен, въпреки сериоз¬ния обем финансови европейски средства, които бяха инвестирани. От всички финансирани проекти в СЗРП през предходния референтен период 7,9% са пряко относими към борба с бедността, а 25,8% към проблематиката, свързана със соци¬алното включване. Бедността в СЗРП е разгледана и през призмата на т.нар. Глобални цели за развитие, постановени от Организацията на обединените нациите (ООН) и по-конкретно Цел 1. Изкореняване на бедността повсеместно и във всички нейни форми.
 • Нина Костадинова
  ЕКИПИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА – СЪЩНОСТ И ФОРМИРАНЕ
  Резюме: В статията са изяснени някои същностни аспекти на екипната организация на труда в отговор на нарастващата конкуренция, бързите темпове на технологични промени и новите изисквания към качеството на предлаганите продукти и услуги.... В статията са изяснени някои същностни аспекти на екипната организация на труда в отговор на нарастващата конкуренция, бързите темпове на технологични промени и новите изисквания към качеството на предлаганите продукти и услуги. Изведени са специфичните характеристики и ползите от прилагането на екипната организация на труда в отделните предприятия. На тази основа са очертани въз-можностите за извличане на конкурентни предимства чрез избор на подходящ екип и са описани основните дейности, съпътстващи процеса на формиране на екипната работа.
 • Георги Ангелов
  ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЧЕЛЕН МЕД В БЪЛГАРИЯ
  JEL: Q12, Q13.
  Резюме: Актуалността на темата произтича от потенциала за развитие, които предоставят природните дадености на страната и международният интерес към българския пчелен мед. Проблем е, че много малка част от печалбата остава за производителя,... Актуалността на темата произтича от потенциала за развитие, които предоставят природните дадености на страната и международният интерес към българския пчелен мед. Проблем е, че много малка част от печалбата остава за производителя, което прави сектора недостатъчно атрактивен и това обуславя два пъти по ниското производство от възможностите на страната. Основната цел на статията е да се изведат възможностите и зависимостите на пчеларството, спрямо които да се предложи модел, спомагащ неговото развитие. За постигане на целта са поставени следните задачи:  определяне на предпоставките и факторите, от които зависи производст¬вото на пчелен мед;  анализиране състоянието на пчеларството в България;  предлагане на модели за реализация на продукта.
 • Цветелина Кабакчиева
  ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Й ВЪРХУ ПЕРИФЕРНИЯ РЕГИОНАЛИЗЪМ
  Резюме: Една от трите общи политики в Римския договор за създаването на Европейската икономическа общност е Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Основните цели, стоящи пред ОСП, са увеличаване произво¬дителността на селското... Една от трите общи политики в Римския договор за създаването на Европейската икономическа общност е Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Основните цели, стоящи пред ОСП, са увеличаване произво¬дителността на селското стопанство чрез въвеждане постиженията на научно-тех¬ническия прогрес и оптимално използване на производствените фактори. Освен това чрез ОСП се цели осигуряване на добро равнище на жизнения стандарт на селското население, стабилизиране на пазарите на селскостопански стоки и оси¬гуряване на разумни цели за потребителите на селскостопанските стоки. Присъединяването на България към ЕС й предоставя възможност да бъде не просто обект на въздействие на Общата търговска политика, но и активен фак-тор за формирането й. Това може да бъде резултат от задълбоченото познание на ОСП, както и на тенденциите за развитието й с цел адаптиране на периферните икономики към динамично променящата се среда.