Брой XI - 2018 г.,Книга 14 - Студии и статии

Дата на издаване

16.12.2018 г.

Съдържание

 • Венета Любенова
  КОНЦЕПТУАЛИЗИРАНЕ ЦЕННОСТТА НА БРАНДА
  JEL: M31.
  Резюме: Настоящата студия разглежда епистемологичните проблеми, свързани с ценността на бранда като латентен потребителски конструкт. Основните цели са определяне мястото на ценността на бранда, базирайки се на съществуващото знание, както... Настоящата студия разглежда епистемологичните проблеми, свързани с ценността на бранда като латентен потребителски конструкт. Основните цели са определяне мястото на ценността на бранда, базирайки се на съществуващото знание, както и извеждането на концептуална дефиниция, отчитаща източниците и ползите от нея за крайния потребител. В подкрепа на концептуализацията са проведени анализ на съвместните честоти, клъстерен и кореспондентен анализ на водещите дефиниции за ценност на бранда с помощта на софтуерен продукт Hamlet II 3.0.
 • Силвия Сашева Заркова
  ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СТРАНИТЕ‒ЧЛЕНКИ НА ЕВРОЗОНАТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ПРИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДИСБАЛАНСИ
  Резюме: Настоящата студия изследва основните фискални предизвикателствата, пред които са изправени настоящите и бъдещите страни-членки на еврозоната. Значимостта на разработката се основава на факта, че проследяването на мащабите и бъдещите... Настоящата студия изследва основните фискални предизвикателствата, пред които са изправени настоящите и бъдещите страни-членки на еврозоната. Значимостта на разработката се основава на факта, че проследяването на мащабите и бъдещите тенденции на основни макроикономически показателите имат превантивно действие за запазване стабилността на еврозоната. Изследването защитава тезата, че за предотвратяване на потенциални нарушения във финансовата стабилност на еврозоната в условията на икономическа несигурност важно значение пред всяка държава;членка или кандидатка за еврозоната има мониторингът на показатели, взаимодействащи с паричната, фискалната, финансовата и икономическата стабилност като цяло, в лицето на макроикономическите дисбаланси. Въз основа на това изследването си поставя за цел да покаже проблемните области в макроикономическото и бюджетното поведение на държавите в еврозоната и това на България като страна с амбиции за присъединяване към икономическия и паричен съюз. В резултат на извършения анализ става ясно, че присъединяването на България в еврозоната би създало риск за страната по отношение на ключови показатели като: реален ефективен валутен курс, дефлираните цени на жилищата и салдото по текущата сметка.
 • Петя Валентинова Йорданова
  РИСК МЕНИДЖМЪНТ В ДЕЙНОСТТА НА ФРАНЧАЙЗОДАТЕЛЯ
  Резюме: В настоящото изследване се поставя акцент върху изграждането на алгоритъм за оценка на риска в бизнеса на франчайзодателя. Основна цел на разработката е, на базата на детерминиране на функциите и ролята на концепцията „риск... В настоящото изследване се поставя акцент върху изграждането на алгоритъм за оценка на риска в бизнеса на франчайзодателя. Основна цел на разработката е, на базата на детерминиране на функциите и ролята на концепцията „риск мениджмънт“ да се адаптира алгоритъм за оценка риска на франчайзодателя, основаващ се на сравнителен анализ. Разработването на методологията за осъществяване на емпиричното изследване се основава на количествен и съпоставителен подход за оценка на риска на примера на българските куриерски компании „Еконт“ и „Спиди“. Чрез регресионен анализ за двете компании се потвърждава зависимостта на приложените рискови фактори, което допринася за имплементиране на модел за мениджмънт на риска.
 • Димчо Ивелинов Шопов
  ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЪЩНОСТ, РЕФОРМИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА БОРБА С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ДЪЛГОВА КРИЗА
  Резюме: Изследването представя същността на фискалната политика като неизменна част от съвременното икономическо ежедневие на управляващите Европейския съюз институции, както и на правителствата на страните-членки. Потребността от подобна... Изследването представя същността на фискалната политика като неизменна част от съвременното икономическо ежедневие на управляващите Европейския съюз институции, както и на правителствата на страните-членки. Потребността от подобна държавна и наднационална политика се изостря още повече и от разразилите се дългови сътресения в края на 2009 г. Изложени са в детайли реформите, проведени срещу отрицателните последици, предизвикани от Европейската дългова криза. Разгледани са инструментите за подпомагане на страните-членки (като EFSF, EFSM и др.), изпаднали в сериозни затруднения, резултат от кризата, но и от неправилна управленска политика през годините. Акцентира се върху нуждата от подходяща фискална политика, която да осигурява нормалното функциониране на ЕС като самостоятелна организация и като обединение на европейските икономики и правителства.
 • Теодор Тодоров
  ТЕСТВАНЕ ОБЕКТИВНОСТТА НА ПРЕЦИЗИРАЩИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ВАЛУТНИТЕ ОПЦИИ
  JEL: G13, G15.
  Резюме: В настоящата студия изследваме чувствителността на всеки фактор, въздействащ върху стойността на опционната премия. Промяната на ценообразуващите компоненти води след себе си до променливост на стойността на цената на валутната... В настоящата студия изследваме чувствителността на всеки фактор, въздействащ върху стойността на опционната премия. Промяната на ценообразуващите компоненти води след себе си до променливост на стойността на цената на валутната опция. Използваната методика за дефинирането на рисковата атрибуция на опционните контракти се базира на емпиричното прилагане на известните в специализиранaта литература гръцки коефициенти (делта, гама, вега, тита, вана, ламбда и ро), които изразяват степента на изменение на опционната цена в зависимост от различен фактор.
 • Криста Първанова
  ВЛИЯЕ ЛИ ЛОЯЛНОСТТА ВЪРХУ ПАЗАРНИЯ ДЯЛ И ПЕЧАЛБИТЕ НА КОМПАНИИТЕ?
  JEL: М31.
  Резюме: Преоценката на стратегиите на фирмите във връзка с лоялността и инкорпорирането на явлението в моделите за оценка на пазарните позиции на компаниите се превръща в критично важен аспект за техния дългосрочен успех. Предвид това... Преоценката на стратегиите на фирмите във връзка с лоялността и инкорпорирането на явлението в моделите за оценка на пазарните позиции на компаниите се превръща в критично важен аспект за техния дългосрочен успех. Предвид това основният фокус в разработката е насочен към изследване потенциала на клиентската лоялност, който да носи позитиви по основни направления за оценка на пазарното и финансовото представяне на организациите. Теоретичният характер на разработката спомага за систематизиране и извеждане на фундаментално знание във връзка с разглеждания проблем. В основната си част статията дискутира научни разработки, посветени на изследване на влиянието на клиентската лоялност върху пазарния дял и печалбите на компаниите. В заключение са обсъдени последиците от лоялността върху просперитета на бизнес организациите.
 • Даниел Николаев
  ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ ФРАНЧИЗНАТА СТОЙНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ БАНКИ В ЕВРОПА СЛЕД БАЗЕЛ III
  Резюме: В настоящата разработка се изследват измененията в допълнителната стойност на банковия бизнес, като се фокусираме върху измененията след настъпването на кризата и след въвеждането на регулаторната рамка Базел III. Използваният... В настоящата разработка се изследват измененията в допълнителната стойност на банковия бизнес, като се фокусираме върху измененията след настъпването на кризата и след въвеждането на регулаторната рамка Базел III. Използваният подход за ефекта на фундаменталните изменения и промените в стойността на банковия капитал е базиран на франчизната стойност, като се изследват международни банки (с международна значимост), върху които влияе и макропруденциалният елемент от Базел III, с който допълнително се завишават техническите изисквания. Открива се значително свиване във франчизната и терминалната стойност на банковите институции, като се запазва трендът на редукция на франчизната стойност, съпроводено с нарастване на общия капитал. Такива промени ни навеждат на мисълта, че банките изпитват силен рисков глад.
 • Димитър Георгиев Тричков
  ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ПАЗАРНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДИГИТАЛНИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ В СУБСАХАРНА АФРИКА
  JEL: M31.
  Резюме: Африка е континентът, в който концентрацията на беднитете е най-високата в света. Това поражда дисбаланс между континентите и различните държави, водейки до висока миграция и големи диспропорции в икономическата активност на... Африка е континентът, в който концентрацията на беднитете е най-високата в света. Това поражда дисбаланс между континентите и различните държави, водейки до висока миграция и големи диспропорции в икономическата активност на хората. Един от основните проблеми в развиващите се страни е достъпът до финансови услуги. Тази особеност поражда възможност за Fintech компаниите да навлязат на Африканския пазар с иновативните си услуги и алтернативен модел, основани на анализ на кредитния риск на база алтернативни данни. Тропическа Африка е регион с огромен пазарен потенциал за дигитални финансови услуги, който очаква да бъде разработен. Тропическа Африка с най-високия отосителен дял на младите и бързо нарастващата урбанизация, с един от най-ниските БВП на глава от населението, е твърде рисковано място за стандартно банкиране, но е отлична възможност за Fintechs стартъпи да оптимизират финансовия бизнес чрез съкращаване разходите за придобиване и времето за пускане на пазара, предоставяйки масови дигитални финансови услуги, базирани на оценка на кредитния риск на база поведенчески данни за клиентите. В настоящата статия разглеждаме сегмента на индивидите без достъп до формално банкиране в Тропическа Африка, основните причини и пречки за постигане на по-висок дял на финансово включване и разглежда предимствата на Fintech подхода - като средство за реализиране на устойчив бизнес в региона.
 • Димитър Пламенов Попов
  ДЕФИЦИТНО БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ЧЛЕНСТВОТО В ЕС
  Резюме: Основен приоритет при управлението на държавните финанси на Република България е запазването на стабилността на фиска. Своевременното обслужване на държавния дълг на страната заема централно място при реализацията на тази цел и е... Основен приоритет при управлението на държавните финанси на Република България е запазването на стабилността на фиска. Своевременното обслужване на държавния дълг на страната заема централно място при реализацията на тази цел и е един от основните фактори, допринасящи за макроикономическата стабилност на Република България. Възникването и регистрирането на дефицити по бюджетното салдо е навременно адресирано, като са предприети необходимите мерки за поетапно намаление на дефицитите, даващи резултат и в реализирането на излишъци в последните години.
 • Росица Атанасова Проданова
  ЕВРОПЕЙСКИЯТ МЕХАНИЗЪМ ЗА СТАБИЛНОСТ И ГРЪЦКАТА ДЪЛГОВА КРИЗА
  Резюме: В настоящото изследване се разглежда европейският механизъм за стабилност (ЕМС) като постоянна институция подкрепена от Европейската централна банка (ЕЦБ), изиграл основна роля в икономическата устойчивост и финансова стабилност на... В настоящото изследване се разглежда европейският механизъм за стабилност (ЕМС) като постоянна институция подкрепена от Европейската централна банка (ЕЦБ), изиграл основна роля в икономическата устойчивост и финансова стабилност на Гърция след засегналата я дългова криза. Създаден на основата на взаимна подкрепа между страните-членки в ЕС при решаване на кризисни проблеми, той се превръща в институция от съществено значение за еволюцията на Европейския икономически и паричен съюз.
 • Борислав Красимиров Киров
  ИНВЕСТИЦИИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРСКИ ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ ‒ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РИСКОВЕ
  Резюме: В европейската директива Платежоспособност II централно място заема защитата на потребителите на застрахователни продукти, управлението на инвестиционния риск и платежоспособността на застрахователните компании, за да имат финансова... В европейската директива Платежоспособност II централно място заема защитата на потребителите на застрахователни продукти, управлението на инвестиционния риск и платежоспособността на застрахователните компании, за да имат финансова устойчивост и възможност да се справят с непредвидени шокове на застрахователния пазар. Това определя като обект на изследване в разработката – българските застрахователни компании, а предмет на изследване са предизвикателствата и рисковете при инвестирането в различни финансови активи, каквито са и българските ипотечни облигации. Положителните резултати от въвеждането на новата регулаторна рамка за европейския застрахователен пазар ще зависят от ефективното използване механизмите на външния и вътрешния одит, като постави за приоритет пред финансовия надзор в България контролът върху структурата на инвестициите и сферите на инвестиране на застрахователните дружества.
 • Ирина Орлинова Пъшева
  СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА СУАПА ЗА ОБЩА ДОХОДНОСТ
  JEL: M41.
  Резюме: Един от начините да се постигне ефективен мениджмънт на експозицията към кредитен риск е чрез употребата на кредитни деривативи , които са създадени с цел да прехвърлят кредитния риск от едната страна по договора към другата. Обект... Един от начините да се постигне ефективен мениджмънт на експозицията към кредитен риск е чрез употребата на кредитни деривативи , които са създадени с цел да прехвърлят кредитния риск от едната страна по договора към другата. Обект на настоящата разработка е суапът за обща доходност. Предмет на изследване са същността и счетоводните аспекти на сделките с тази категория отчетни обекти. Целта на статията е да се очертаят основните характеристики на суапа за обща доходност и да се анализират счетоводните последствия, възникващи от транзакциите с тях. Използвани са предимно методи на теоретично изследване и общи комбинирани методи. В резултат от направеното изследване е изтъкнато, че подходящи базови активи за суапа за обща доходност са такива, които може да са или не борсово търгувани на активен пазар. Позовавайки се на постановките на МСФО 9 Финансови инструменти и счетоводните принципи, базовият актив не може да бъде прехвърлян при сключване на договора.
 • Таня Стайкова Йорданова
  ВЛИЯНИЕ НА ИНФЛАЦИЯТА ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА
  Резюме: В условията на пазарно стопанство инфлацията оказва влияние върху поведението на индивидите при вземане на финансови решения. В настоящата разработка се изследва промяната на Хармонизирания индекс на потребителските цени, до-ходите... В условията на пазарно стопанство инфлацията оказва влияние върху поведението на индивидите при вземане на финансови решения. В настоящата разработка се изследва промяната на Хармонизирания индекс на потребителските цени, до-ходите и потреблението на индивидите през периода 2007‒2017 г. Методологията за осъществяване емпиричните изследвания на финансовото поведение на домакинствата по децилни групи се базира на прилагане на аналитични функции, приложими за модели с финансови данни. Представят се резултатите, постигнати при използване на подход, основаващ се на стандартното отклонение, които потвърждават значимостта на размера на дохода при вземане на решение за потребление в условията на промяна на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Авторът подчертава ролята на държавата за повишаване финансовата грамотност на индивидите с цел избор на рационално финансово поведение спрямо посоката и динамиката на макроикономическите процеси.
 • Юлиян Сашков Бенов
  СПЕЦИФИКА И КАТАЛИЗАТОРИ НА КОНСОЛИДАЦИЯТА В БАНКОВИЯ СЕКТОР
  JEL: G21.
  Резюме: Консолидацията на банковия сектор се оценява като обещаващо решение на някои от настоящите секторни проблеми. Те са свързани преди всичко с ниското лихвено равнище, загубата на пазарни дялове от банките за сметка на FinTech фирми,... Консолидацията на банковия сектор се оценява като обещаващо решение на някои от настоящите секторни проблеми. Те са свързани преди всичко с ниското лихвено равнище, загубата на пазарни дялове от банките за сметка на FinTech фирми, както и адекватното съкращаване броя на кредитните институти, отговарящо на темпа на глобалното развитие на икономиката. Правилният анализ на спецификата на банковия сектор в сравнение с фирми от други браншове, съпроводен с умелия подбор и приложение на катализаторите на банковата консолидация, повишават вероятността за краен положителен ефект от нея. Решението за осъществяване на дадена банкова консолидация трябва да се отличава със своята обективност и безпристрастност. Постигането на рационално решение допуска отхвърляне на всяка консолидация с негативен ефект.
 • Кристи Маринова
  БАЛАНСОВИТЕ ПОЗИЦИИ И КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОРИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ БАНКОВА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
  Резюме: Обект на изследването е банковата система. Предметът на разработката фокусира върху теоретичните аспекти и емпиричните проблеми при структурирането на балансовите позиции и провеждането на кредитната политика на търговските банки с... Обект на изследването е банковата система. Предметът на разработката фокусира върху теоретичните аспекти и емпиричните проблеми при структурирането на балансовите позиции и провеждането на кредитната политика на търговските банки с оглед превенция срещу банкова несъстоятелност. Изследователската теза, която се тества в настоящия изследователски труд, се формулира, както следва: балансовите позиции и кредитната политика за ключови фактори за превенция срещу банкова несъстоятелност. Целта на разработката е да се изследват в теоретико-приложен план балансовите позиции и регулаторните детерминанти като ключови фактори за защита срещу банкова несъстоятелност. Изследването доказва, че рисковете в банковото дело се отстраняват обичайно частично, но никога изцяло. Те могат да се редуцират, хеджират или трансферират. Класическо е правилото, че при по-голяма маса от клиенти в па-сива и в актива е статистически много малко вероятно да се генерира ликвидна криза поради предсрочно падежиране на доставки на ресурси в пасива или мащабни просрочия на пласменти в актива. Всички тези действия водят до ефектив-на превенция срещу най-големия риск – банковата несъстоятелност и ефектната защита на акционерното богатство, измервано и групирано по елементи чрез балансовите позиции на банката.
 • Пламен Василев Георгиев
  МАКРОФИНАНСОВАТА РАМКА КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ КЛОНОВАТА МРЕЖА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
  Резюме: Целта на статията е да представи в дълбочина теоретичните проучвания по проблема за връзката между макрофинансовата рамка и решенията за развитие на клоновата мрежа на ТБ. Изследването аргументира позитивния ефект на технологичните... Целта на статията е да представи в дълбочина теоретичните проучвания по проблема за връзката между макрофинансовата рамка и решенията за развитие на клоновата мрежа на ТБ. Изследването аргументира позитивния ефект на технологичните иновации върху банковия бизнес чрез осигуряване на териториално проникване на предлагането на банкови услуги и достъп до разпореждане с наличности по банкови сметки. Тази подкрепа на растежа допълнително се стимулира от капиталовото акумулиране, чиято маса расте, с нарастването на нормите на печалба във високотехнологичните бизнес проекти. Капиталообразуването от своя страна се оценява като основен фактор за икономическия растеж, който може да намери подкрепа в банкови операции не само на национална, но и в задгранична територия чрез механизма на банкова експанзия, изразен в придобиване на банкови активи в друга държава, осигуряващо нови печалби и растеж. Ето защо макрофинансовата рамка е определяща за банковия бизнес и за мащаба на разрастване на банковата клонова мрежа – както в страната на първоначално регулаторно лицензиране, така и зад граница.
 • Николай Тодоров Здравков
  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ФИРМЕНАТА СТОЙНОСТ ПРИ МЕНИДЖМЪНТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРСКИ ФИРМИ
  JEL: G22, G32.
  Резюме: Оценяването на фирмената стойност е важен контролен механизъм при управлението на застрахователните брокерски фирми, както и при тяхната продажба, сливане или разделяне на бизнеса. Сред множеството подходи за оценка се открояват... Оценяването на фирмената стойност е важен контролен механизъм при управлението на застрахователните брокерски фирми, както и при тяхната продажба, сливане или разделяне на бизнеса. Сред множеството подходи за оценка се открояват три групи: (1) методи, основани на активите; (2) сравнителни/пазарни методи; (3) доходно базирани методи. Най-широко използваните похвати от всяка група са съответно: (1) нетна стойност на активите; (2) множители на брутната печалба (EBITDA); (3) дисконтирани парични потоци. Резултатите от изследването сочат, че най-подходящи са методите от втора и трета категория. Своеобразен „лидер“ сред методите е този на дисконтираните парични потоци поради своята прецизност, особено когато се прави оценка от вътрешни субекти при дружества от затворен тип. На свой ред от групата от модели на дисконтираните парични потоци се препоръчва използването на дивидентно-дисконтния модел или моделът на свободните парични потоци към капитала (FCFE).
 • Муса Мустафа Сръкьов
  ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА – СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ
  Резюме: Настоящата разработка има за обект особеностите на управлението и разпределението на училищните финанси в образователната система. По-конкретно предмет на изследване са процесите на прехвърляне на правомощия от централната към... Настоящата разработка има за обект особеностите на управлението и разпределението на училищните финанси в образователната система. По-конкретно предмет на изследване са процесите на прехвърляне на правомощия от централната към местната власт и респективно към училището и обвързването на неговото финансиране с броя на учениците, единните разходни стандарти, разпределението на средствата на общинско и училищно ниво. Целта на разработката е да се отличат особеностите в досегашния начин на финансиране чрез делегирани бюджети и в паралел с новия модел за разпределяне на средствата. Ползвани са класическите аналитични методи – индукция, дедукция, критичен анализ и синтез. В процеса на изследването се открояват предимствата на финансирането чрез делегираните бюджети. На основата на критичния анализ на състоянието и проблемите, свързани с финансирането на училищното образование, се представя оптимизиран модел за разпределение на бюджетните ресурси.
 • Ралица Христова
  ФИНАНСОВИ МОТИВИ ЗА МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (по примера на България и Румъния)
  JEL: G15.
  Резюме: Водещата цел в настоящата статия е да представи в аналитично-дискусионен аспект предизвикателствата пред финансовото мотивиране и обезпечаване с човешки ресурси на външнотърговските представителства на български компании в Румъния... Водещата цел в настоящата статия е да представи в аналитично-дискусионен аспект предизвикателствата пред финансовото мотивиране и обезпечаване с човешки ресурси на външнотърговските представителства на български компании в Румъния с оглед нарастващия обем на български експорт за северната ни съседка и вече очевидния разрив с конвергенцията на двете страни спрямо средните нива за ЕС28. В резултат на изследването се установява, че от позиция на 2018 г. е налице разрив в основни показатели между икономиките на Българи и Румъния. Северната ни съседка вече достига нивото от 2/3 БВП per capita (in PPPs) спрямо средното за ЕС28, докато България остава на ниво от 49% БВП per capita. Допълнително се установява, че поради наличието на максимален осигурителен праг в България, за разлика от премахването на такъв в Румъния, се явява по-изгодно да се командирова български персонал (до 6 месеца) за осигуряване с човешки ресурси на български търговски представителства в Румъния, от-колкото да се наема местен такъв. При базисни нива на брутно трудово възнаграждение се доказват финансови мотиви и предимства за международна трудова мобилност от България в Румъния.
 • Георги Димитров
  ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ В ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ*
  JEL: Q13.
  Резюме: В настоящата статия са разгледани особеностите при реализацията на селскостопански продукти, описани в специализираната научна литература. Чрез експлоративно изследване и анкетно проучване са изведени основните проблеми, които... В настоящата статия са разгледани особеностите при реализацията на селскостопански продукти, описани в специализираната научна литература. Чрез експлоративно изследване и анкетно проучване са изведени основните проблеми, които съпътстват реализацията на пресни полски и оранжерийни зеленчуци. При сравнителния анализ между оценката на производителите за потребителските нагласи и предпочитания и мнението на крайните потребители се установява, че производителите подценяват част от проблемите, срещани от крайните потребители.
 • Пресиян Илианов Василев
  РАЗВИТИЕ НА ОДИТА В КОНТЕКСТА НА „ИНДУСТРИЯ 4.0“
  Резюме: Динамичните промени в резултат на дигитализацията и цифровизацията и непрекъснатото оптимизиране на процесите пораждат множество рискове и предизвикателства както при управлението на организациите, така и при тяхното одитиране. В... Динамичните промени в резултат на дигитализацията и цифровизацията и непрекъснатото оптимизиране на процесите пораждат множество рискове и предизвикателства както при управлението на организациите, така и при тяхното одитиране. В дружествата се акумулират все по-големи бази от данни и обем от информация, които налагат, от една страна, мониторинг в реално време, а от друга – по-комплексна одиторска оценка. Целта на разработка е да представи етапите в развитието на одита и приложението на иновативни техники в контекста на „Индустрия 4.0“. На тази основа се определят основните рискове и предизвикателства, стоящи пред организациите, като се извеждат основните характеристики на одита в контекста на Четвъртата индустриална революция.
 • Росен Илиянов Колев
  СИСТЕМАТА „STANDARD COSTING“ – СРЕДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
  JEL: M 41.
  Резюме: Настоящата научна разработка представя системата за отчитане на разходите и калкулиране на себестойността „Standard costing“. Тя се характеризира със създаването на стандарти за използваните разходи в производството и себестойността... Настоящата научна разработка представя системата за отчитане на разходите и калкулиране на себестойността „Standard costing“. Тя се характеризира със създаването на стандарти за използваните разходи в производството и себестойността на промишлената продукция и анализиране на отклоненията от предварително заложените стандарти. Като основен инструмент за управление на отклоненията на вложените разходи и себестойността на продукцията от заложените стандарти, системата „Standard costing“ позволява на предприятията от промишлеността да анализират своята производствена дейност. Основната цел на настоящата студия е изследване теоретичните основи на системата за отчитане на разходи и калкулиране себестойността „Standard costing“ в промишлените предприятия и основни модели за нейното прилагане с оглед очертаване на практикоприложни възможности за използването й. В резултат от научната разработка са представени основните предимства и възможности за прилагане на системата за калкулиране на себестойността „Standard costing“.
 • Боряна Румянова Георгиева
  ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИЯ БИЗНЕС
  Резюме: Необходимостта от дефиниране на малките и средните предприятия е особено важнa както за определяне параметрите на малкия бизнес, така и за осъществяване на ефективни мерки и програми в подкрепа развитието на малките предприятия. В... Необходимостта от дефиниране на малките и средните предприятия е особено важнa както за определяне параметрите на малкия бизнес, така и за осъществяване на ефективни мерки и програми в подкрепа развитието на малките предприятия. В настоящата разработка са характеризирани количествените и качествените показатели за определяне на малките и средните предприятия. Направен е анализ на малкия бизнес в РБългария и в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, като са очертани тенденциите за развитие и насоките за неговото укрепване.
 • Кристина Георгиева
  НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ*
  Резюме: Целта на настоящото изследване е, въз основа на съществуващите основни фактори и специфични предпоставки да се изследва и обоснове необходимостта от препозициониране на туристическа дестинация България. Изведени са някои същностни... Целта на настоящото изследване е, въз основа на съществуващите основни фактори и специфични предпоставки да се изследва и обоснове необходимостта от препозициониране на туристическа дестинация България. Изведени са някои същностни характеристики на препозиционирането в сферата на туризма. Очертани са основни аспекти на настоящата и на очакваната бъдеща позиция на дестинация България както на националния, така и на международния туристически пазар.
 • Борислав Бойчев Боев
  СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: В статията е изяснено състоянието на българската електроенергийна система, отчетени са нейните ключови елементи и е изтъкната важността на атомната енергетика като ключов елемент от енергийния микс на България. Атомната енергетика е... В статията е изяснено състоянието на българската електроенергийна система, отчетени са нейните ключови елементи и е изтъкната важността на атомната енергетика като ключов елемент от енергийния микс на България. Атомната енергетика е от стратегическо значение за енергийната сигурност на България. Под-дръжката, модернизацията и разширяването на ядрените мощности е важен и сложен процес, тясно свързан и с енергийната сигурност на страната. На тази основа е очертано състоянието на електроенергийния микс на България, посочена е важността на атомната енергия като негов ключов елемент и са изведени перспективите пред развитието на сектора.
 • Мирослав Стефанов Костадинов
  ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СЕКТОРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Възобновяемите енергоизточници са устойчивият съвременен отговор на предизвикателствата пред развитието на технологиите в енергийния отрасъл. Нововъведенията играят важна роля както за състоянието на икономиката, така и за... Възобновяемите енергоизточници са устойчивият съвременен отговор на предизвикателствата пред развитието на технологиите в енергийния отрасъл. Нововъведенията играят важна роля както за състоянието на икономиката, така и за опазването на околната среда. Новите технологии в сектора на енергетиката имат потенциал да допринесат съществено за икономическата стабилност и независимост на държавата. Производството на екологично чист продукт от възобновяеми енергийни източници би влияло дългосрочно по благоприятен начин на редица аспекти на общественото развитие и държавното управление по страни, региони, както и глобално. Ползите от внедряването и употребата на тези технологии биха ни предоставили редица предимства на международните пазари, което би ни спомогнало да сме конкурентоспособен и независим производител.
 • Иван Василев Иванов
  РОЛЯТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ КАТО ДВИГАТЕЛ НА СЪВРЕМЕННАТА ЕНЕРГИЙНА РЕВОЛЮЦИЯ
  Резюме: Настоящата разработка разглежда енергията от възобновяеми енергоизточници като основен двигател на съвременната енергийна революция. Отделя се особено внимание на факторите, които определят преходa от изкопаеми горива към... Настоящата разработка разглежда енергията от възобновяеми енергоизточници като основен двигател на съвременната енергийна революция. Отделя се особено внимание на факторите, които определят преходa от изкопаеми горива към възобновяеми енергоизточници. Разглежда се енергията от слънцето и вятърa, като основен конкурент на ядрената енергия и енергията от изкопаеми горива както от екологична, така и от ценова перспектива. Изследването обобщава, че съвременната енергийна революция вече е започнала и ускореното преминаване към изцяло възобновяема енергия е от ключово значение за бъдещето на човечеството.
 • Нина Костадинова
  ИЗТОЧНИЦИ НА СТРЕС НА РАБОТНОТО МЯСТО И ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО МУ ВЪРХУ ЕКИПИТЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА
  Резюме: В статията са изяснени основните източници за възникване на стрес на работното място, оказващи влияние върху производителността на отделните членове и представянето на екипа като цяло. Отделено е специално внимание на последствията... В статията са изяснени основните източници за възникване на стрес на работното място, оказващи влияние върху производителността на отделните членове и представянето на екипа като цяло. Отделено е специално внимание на последствията от влиянието на стреса и въздействието, което оказва не само върху здравето на служителите, но и върху конкурентоспособността на предприятието, обществото и икономиката като цяло.
 • Димитрина Любенова Проданова
  ПОДХОДЪТ „ЛИДЕР“ КАТО ЕФЕКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
  Резюме: Настоящата статия има за цел за представи подхода ЛИДЕР като ефективен инструмент на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за осигуряване на устойчиво развитие на селските райони. Разгледани са състоянието и проблемите в... Настоящата статия има за цел за представи подхода ЛИДЕР като ефективен инструмент на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за осигуряване на устойчиво развитие на селските райони. Разгледани са състоянието и проблемите в развитието на селските райони на България в контекста на ОСП на ЕС. Представени са същността, характеристиките и основният инструментариум на подхода „ЛИДЕР“ и са посочени възможностите от комбинираното им въздействие на местно ниво с цел изграждане на устойчив локален капацитет с помощта на местни инициативни групи (МИГ) и подобряване качеството на живот в селските райони чрез изпълнение на стратегии за местно развитие.
 • Борислава Славова
  ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПОЛИТИКИ
  JEL: Н50.
  Резюме: Настоящата разработка има за цел да представи наложилите се тенденции в развитието на социалните потребности и политиките, които се разработват на национално ниво за удовлетворяване на тези потребности. В статията се разглеждат... Настоящата разработка има за цел да представи наложилите се тенденции в развитието на социалните потребности и политиките, които се разработват на национално ниво за удовлетворяване на тези потребности. В статията се разглеждат видовете социални потребности. Направено е изследване на динамиката на приходите и разходите за социална защита и са изведени ключови тенденции в политиките за социална защита.
 • Пенчо Малинов Малинов
  МОДЕЛИ И СТРАТЕГИИ НА УСТОЙЧИВОСТТА
  Резюме: Статията разглежда актуални проблеми, свързани с концепцията за устойчиво развитие. В годините около световната икономическа криза нараства загрижеността към проблемите на околната среда. Цел на статията е представяне на съвременни... Статията разглежда актуални проблеми, свързани с концепцията за устойчиво развитие. В годините около световната икономическа криза нараства загрижеността към проблемите на околната среда. Цел на статията е представяне на съвременни подходи за постигането на устойчиво развитие. Изследването поставя акцент върху визията „Cradle to Cradle“ с трайни ползи за обществото. Представени са различни стратегии и логически модели, които осигуряват устойчив и сигурен живот на бъдещите поколения.
 • Зорница Венелинова Крумова
  ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЧРЕЗ ИНОВАЦИИТЕ
  JEL: М2, O35.
  Резюме: В настоящата разработка се прави научен обзор на понятията конкурентоспособност и иновации. Представят се различните иновационни стратегии и се посочва метод за изчисление на конкурентоспособността. Разгледана е значимостта на... В настоящата разработка се прави научен обзор на понятията конкурентоспособност и иновации. Представят се различните иновационни стратегии и се посочва метод за изчисление на конкурентоспособността. Разгледана е значимостта на контрола и важността му за справяне с проблемите с персонала, настъпили вследствие на иновационните промени.
 • Цветелина Красимирова Иванова
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
  Резюме: В настоящата разработка се представя научният поглед на редица автори за понятието "организационна култура", нейната същност и съдържание, както и най-често срещаните типове култура. Във втората част са разгледани изследвания,... В настоящата разработка се представя научният поглед на редица автори за понятието "организационна култура", нейната същност и съдържание, както и най-често срещаните типове култура. Във втората част са разгледани изследвания, направени в нашата страна, и е проведено изследване на организационната култура чрез методиката на Камерън и Куин (OCAI) в опит да се установят при-ликите и разликите между организационната култура в държавни и частни организации.
 • Ивайло Христосков Илиев
  ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕФЕКТИВНА РЕСУРСНА ПОЛИТИКА
  Резюме: В представената разработка са проследени същността и особеностите на съвременните концепции за природоползването и природоопазването. Вниманието е акцентирано върху природните ресурси и тяхната ефективна експлоатация. Разгледани са... В представената разработка са проследени същността и особеностите на съвременните концепции за природоползването и природоопазването. Вниманието е акцентирано върху природните ресурси и тяхната ефективна експлоатация. Разгледани са стратегиите на екологизация на индустриалното производство, осигуряващо качество и конкурентоспособност на готовата продукция. Отделено е и внимание на безотпадните и малкоотпадните технологии като залог за едно бъдещо устойчиво развитие на обществото и подобряване качеството на околната среда.