ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СТРАНИТЕ‒ЧЛЕНКИ НА ЕВРОЗОНАТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ПРИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДИСБАЛАНСИ

Автори

Ключови думи
евроинтеграция, процедура при макроикономически дисбаланси, еврозона, икономически и паричен съюз, държавен дълг.

Резюме
Настоящата студия изследва основните фискални предизвикателствата, пред които са изправени настоящите и бъдещите страни-членки на еврозоната. Значимостта на разработката се основава на факта, че проследяването на мащабите и бъдещите тенденции на основни макроикономически показателите имат превантивно действие за запазване стабилността на еврозоната. Изследването защитава тезата, че за предотвратяване на потенциални нарушения във финансовата стабилност на еврозоната в условията на икономическа несигурност важно значение пред всяка държава;членка или кандидатка за еврозоната има мониторингът на показатели, взаимодействащи с паричната, фискалната, финансовата и икономическата стабилност като цяло, в лицето на макроикономическите дисбаланси. Въз основа на това изследването си поставя за цел да покаже проблемните области в макроикономическото и бюджетното поведение на държавите в еврозоната и това на България като страна с амбиции за присъединяване към икономическия и паричен съюз. В резултат на извършения анализ става ясно, че присъединяването на България в еврозоната би създало риск за страната по отношение на ключови показатели като: реален ефективен валутен курс, дефлираните цени на жилищата и салдото по текущата сметка.

JEL Класификатор: E61, F45, H63.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 30
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯЕ ЛИ ЛОЯЛНОСТТА ВЪРХУ ПАЗАРНИЯ ДЯЛ И ПЕЧАЛБИТЕ НА КОМПАНИИТЕ?

    Преоценката на стратегиите на фирмите във връзка с лоялността и инкорпорирането на явлението в моделите за оценка на пазарните позиции на компаниите се превръща в критично важен аспект за техния дългосрочен успех. Предвид това основният фокус в разработката е насочен към изследване потенциала на клиентската лоялност, който да носи позитиви по ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ИНФЛАЦИЯТА ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА

    В условията на пазарно стопанство инфлацията оказва влияние върху поведението на индивидите при вземане на финансови решения. В настоящата разработка се изследва промяната на Хармонизирания индекс на потребителските цени, до-ходите и потреблението на индивидите през периода 2007‒2017 г. Методологията за осъществяване емпиричните изследвания ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СЕКТОРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ

    Възобновяемите енергоизточници са устойчивият съвременен отговор на предизвикателствата пред развитието на технологиите в енергийния отрасъл. Нововъведенията играят важна роля както за състоянието на икономиката, така и за опазването на околната среда. Новите технологии в сектора на енергетиката имат потенциал да допринесат съществено за ...