РИСК МЕНИДЖМЪНТ В ДЕЙНОСТТА НА ФРАНЧАЙЗОДАТЕЛЯ

Автори

Ключови думи
риск, франчайзодател, управление на риска, регресионен анализ.

Резюме
В настоящото изследване се поставя акцент върху изграждането на алгоритъм за оценка на риска в бизнеса на франчайзодателя. Основна цел на разработката е, на базата на детерминиране на функциите и ролята на концепцията „риск мениджмънт“ да се адаптира алгоритъм за оценка риска на франчайзодателя, основаващ се на сравнителен анализ. Разработването на методологията за осъществяване на емпиричното изследване се основава на количествен и съпоставителен подход за оценка на риска на примера на българските куриерски компании „Еконт“ и „Спиди“. Чрез регресионен анализ за двете компании се потвърждава зависимостта на приложените рискови фактори, което допринася за имплементиране на модел за мениджмънт на риска.

JEL Класификатор: C32, D81, F1.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ В ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ*

    В настоящата статия са разгледани особеностите при реализацията на селскостопански продукти, описани в специализираната научна литература. Чрез експлоративно изследване и анкетно проучване са изведени основните проблеми, които съпътстват реализацията на пресни полски и оранжерийни зеленчуци. При сравнителния анализ между оценката на ...

  • ЕВРОПЕЙСКИЯТ МЕХАНИЗЪМ ЗА СТАБИЛНОСТ И ГРЪЦКАТА ДЪЛГОВА КРИЗА

    В настоящото изследване се разглежда европейският механизъм за стабилност (ЕМС) като постоянна институция подкрепена от Европейската централна банка (ЕЦБ), изиграл основна роля в икономическата устойчивост и финансова стабилност на Гърция след засегналата я дългова криза. Създаден на основата на взаимна подкрепа между страните-членки в ЕС при ...

  • ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИЯ БИЗНЕС

    Необходимостта от дефиниране на малките и средните предприятия е особено важнa както за определяне параметрите на малкия бизнес, така и за осъществяване на ефективни мерки и програми в подкрепа развитието на малките предприятия. В настоящата разработка са характеризирани количествените и качествените показатели за определяне на малките и средните ...