ВЛИЯЕ ЛИ ЛОЯЛНОСТТА ВЪРХУ ПАЗАРНИЯ ДЯЛ И ПЕЧАЛБИТЕ НА КОМПАНИИТЕ?

Автори

Ключови думи
лоялност, ефекти от лоялността, пазарен дял, печалба.

Резюме
Преоценката на стратегиите на фирмите във връзка с лоялността и инкорпорирането на явлението в моделите за оценка на пазарните позиции на компаниите се превръща в критично важен аспект за техния дългосрочен успех. Предвид това основният фокус в разработката е насочен към изследване потенциала на клиентската лоялност, който да носи позитиви по основни направления за оценка на пазарното и финансовото представяне на организациите. Теоретичният характер на разработката спомага за систематизиране и извеждане на фундаментално знание във връзка с разглеждания проблем. В основната си част статията дискутира научни разработки, посветени на изследване на влиянието на клиентската лоялност върху пазарния дял и печалбите на компаниите. В заключение са обсъдени последиците от лоялността върху просперитета на бизнес организациите.

JEL Класификатор: М31.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 22
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • БАЛАНСОВИТЕ ПОЗИЦИИ И КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОРИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ БАНКОВА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

    Обект на изследването е банковата система. Предметът на разработката фокусира върху теоретичните аспекти и емпиричните проблеми при структурирането на балансовите позиции и провеждането на кредитната политика на търговските банки с оглед превенция срещу банкова несъстоятелност. Изследователската теза, която се тества в настоящия изследователски ...

  • СИСТЕМАТА „STANDARD COSTING“ – СРЕДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

    Настоящата научна разработка представя системата за отчитане на разходите и калкулиране на себестойността „Standard costing“. Тя се характеризира със създаването на стандарти за използваните разходи в производството и себестойността на промишлената продукция и анализиране на отклоненията от предварително заложените стандарти. Като основен ...

  • ДЕФИЦИТНО БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ЧЛЕНСТВОТО В ЕС

    Основен приоритет при управлението на държавните финанси на Република България е запазването на стабилността на фиска. Своевременното обслужване на държавния дълг на страната заема централно място при реализацията на тази цел и е един от основните фактори, допринасящи за макроикономическата стабилност на Република България. Възникването и ...