ВЛИЯЕ ЛИ ЛОЯЛНОСТТА ВЪРХУ ПАЗАРНИЯ ДЯЛ И ПЕЧАЛБИТЕ НА КОМПАНИИТЕ?

Автори

Ключови думи
лоялност, ефекти от лоялността, пазарен дял, печалба.

Резюме
Преоценката на стратегиите на фирмите във връзка с лоялността и инкорпорирането на явлението в моделите за оценка на пазарните позиции на компаниите се превръща в критично важен аспект за техния дългосрочен успех. Предвид това основният фокус в разработката е насочен към изследване потенциала на клиентската лоялност, който да носи позитиви по основни направления за оценка на пазарното и финансовото представяне на организациите. Теоретичният характер на разработката спомага за систематизиране и извеждане на фундаментално знание във връзка с разглеждания проблем. В основната си част статията дискутира научни разработки, посветени на изследване на влиянието на клиентската лоялност върху пазарния дял и печалбите на компаниите. В заключение са обсъдени последиците от лоялността върху просперитета на бизнес организациите.

JEL Класификатор: М31.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 22
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ИНВЕСТИЦИИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРСКИ ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ ‒ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РИСКОВЕ

    В европейската директива Платежоспособност II централно място заема защитата на потребителите на застрахователни продукти, управлението на инвестиционния риск и платежоспособността на застрахователните компании, за да имат финансова устойчивост и възможност да се справят с непредвидени шокове на застрахователния пазар. Това определя като обект на ...

  • КОНЦЕПТУАЛИЗИРАНЕ ЦЕННОСТТА НА БРАНДА

    Настоящата студия разглежда епистемологичните проблеми, свързани с ценността на бранда като латентен потребителски конструкт. Основните цели са определяне мястото на ценността на бранда, базирайки се на съществуващото знание, както и извеждането на концептуална дефиниция, отчитаща източниците и ползите от нея за крайния потребител. В подкрепа на ...

  • МОДЕЛИ И СТРАТЕГИИ НА УСТОЙЧИВОСТТА

    Статията разглежда актуални проблеми, свързани с концепцията за устойчиво развитие. В годините около световната икономическа криза нараства загрижеността към проблемите на околната среда. Цел на статията е представяне на съвременни подходи за постигането на устойчиво развитие. Изследването поставя акцент върху визията „Cradle to Cradle“ с трайни ...