ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ПАЗАРНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДИГИТАЛНИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ В СУБСАХАРНА АФРИКА

Автори

Ключови думи
макросегментация, пазарен потенциал, Тропическа Африка, Субсахарна Африка, финансово включване, алтернативна кредитна оценка, дигитални финансови услуги.

Резюме
Африка е континентът, в който концентрацията на беднитете е най-високата в света. Това поражда дисбаланс между континентите и различните държави, водейки до висока миграция и големи диспропорции в икономическата активност на хората. Един от основните проблеми в развиващите се страни е достъпът до финансови услуги. Тази особеност поражда възможност за Fintech компаниите да навлязат на Африканския пазар с иновативните си услуги и алтернативен модел, основани на анализ на кредитния риск на база алтернативни данни. Тропическа Африка е регион с огромен пазарен потенциал за дигитални финансови услуги, който очаква да бъде разработен. Тропическа Африка с най-високия отосителен дял на младите и бързо нарастващата урбанизация, с един от най-ниските БВП на глава от населението, е твърде рисковано място за стандартно банкиране, но е отлична възможност за Fintechs стартъпи да оптимизират финансовия бизнес чрез съкращаване разходите за придобиване и времето за пускане на пазара, предоставяйки масови дигитални финансови услуги, базирани на оценка на кредитния риск на база поведенчески данни за клиентите. В настоящата статия разглеждаме сегмента на индивидите без достъп до формално банкиране в Тропическа Африка, основните причини и пречки за постигане на по-висок дял на финансово включване и разглежда предимствата на Fintech подхода - като средство за реализиране на устойчив бизнес в региона.

JEL Класификатор: M31.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ

    В статията е изяснено състоянието на българската електроенергийна система, отчетени са нейните ключови елементи и е изтъкната важността на атомната енергетика като ключов елемент от енергийния микс на България. Атомната енергетика е от стратегическо значение за енергийната сигурност на България. Под-дръжката, модернизацията и разширяването на ...

  • АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ФИРМЕНАТА СТОЙНОСТ ПРИ МЕНИДЖМЪНТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРСКИ ФИРМИ

    Оценяването на фирмената стойност е важен контролен механизъм при управлението на застрахователните брокерски фирми, както и при тяхната продажба, сливане или разделяне на бизнеса. Сред множеството подходи за оценка се открояват три групи: (1) методи, основани на активите; (2) сравнителни/пазарни методи; (3) доходно базирани методи. Най-широко ...

  • ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПОЛИТИКИ

    Настоящата разработка има за цел да представи наложилите се тенденции в развитието на социалните потребности и политиките, които се разработват на национално ниво за удовлетворяване на тези потребности. В статията се разглеждат видовете социални потребности. Направено е изследване на динамиката на приходите и разходите за социална защита и са ...