ДЕФИЦИТНО БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ЧЛЕНСТВОТО В ЕС

Автори

Ключови думи
бюджетно салдо, държавен дълг, кредитен рейтинг, фискален резерв, GMTN програма.

Резюме
Основен приоритет при управлението на държавните финанси на Република България е запазването на стабилността на фиска. Своевременното обслужване на държавния дълг на страната заема централно място при реализацията на тази цел и е един от основните фактори, допринасящи за макроикономическата стабилност на Република България. Възникването и регистрирането на дефицити по бюджетното салдо е навременно адресирано, като са предприети необходимите мерки за поетапно намаление на дефицитите, даващи резултат и в реализирането на излишъци в последните години.

JEL Класификатор: E62, F34, H63.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА СУАПА ЗА ОБЩА ДОХОДНОСТ

    Един от начините да се постигне ефективен мениджмънт на експозицията към кредитен риск е чрез употребата на кредитни деривативи , които са създадени с цел да прехвърлят кредитния риск от едната страна по договора към другата. Обект на настоящата разработка е суапът за обща доходност. Предмет на изследване са същността и счетоводните аспекти на ...

  • ИЗТОЧНИЦИ НА СТРЕС НА РАБОТНОТО МЯСТО И ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО МУ ВЪРХУ ЕКИПИТЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА

    В статията са изяснени основните източници за възникване на стрес на работното място, оказващи влияние върху производителността на отделните членове и представянето на екипа като цяло. Отделено е специално внимание на последствията от влиянието на стреса и въздействието, което оказва не само върху здравето на служителите, но и върху ...

  • ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПОЛИТИКИ

    Настоящата разработка има за цел да представи наложилите се тенденции в развитието на социалните потребности и политиките, които се разработват на национално ниво за удовлетворяване на тези потребности. В статията се разглеждат видовете социални потребности. Направено е изследване на динамиката на приходите и разходите за социална защита и са ...