ЕВРОПЕЙСКИЯТ МЕХАНИЗЪМ ЗА СТАБИЛНОСТ И ГРЪЦКАТА ДЪЛГОВА КРИЗА

Автори

Ключови думи
Европейска централна банка (ЕЦБ), Европейски съюз (ЕС), еврозона, механизми, дългова криза.

Резюме
В настоящото изследване се разглежда европейският механизъм за стабилност (ЕМС) като постоянна институция подкрепена от Европейската централна банка (ЕЦБ), изиграл основна роля в икономическата устойчивост и финансова стабилност на Гърция след засегналата я дългова криза. Създаден на основата на взаимна подкрепа между страните-членки в ЕС при решаване на кризисни проблеми, той се превръща в институция от съществено значение за еволюцията на Европейския икономически и паричен съюз.

JEL Класификатор: E58; F36; G20.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

    В настоящата разработка се представя научният поглед на редица автори за понятието "организационна култура", нейната същност и съдържание, както и най-често срещаните типове култура. Във втората част са разгледани изследвания, направени в нашата страна, и е проведено изследване на организационната култура чрез методиката на Камерън и Куин (OCAI) в ...

  • ДЕФИЦИТНО БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ЧЛЕНСТВОТО В ЕС

    Основен приоритет при управлението на държавните финанси на Република България е запазването на стабилността на фиска. Своевременното обслужване на държавния дълг на страната заема централно място при реализацията на тази цел и е един от основните фактори, допринасящи за макроикономическата стабилност на Република България. Възникването и ...

  • ПОДХОДЪТ „ЛИДЕР“ КАТО ЕФЕКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

    Настоящата статия има за цел за представи подхода ЛИДЕР като ефективен инструмент на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за осигуряване на устойчиво развитие на селските райони. Разгледани са състоянието и проблемите в развитието на селските райони на България в контекста на ОСП на ЕС. Представени са същността, характеристиките и ...