ИНВЕСТИЦИИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРСКИ ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ ‒ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РИСКОВЕ

Автори

Ключови думи
ипотечни облигации, застрахователни дружества, инвестиции, финансов пазар, финансов контрол.

Резюме
В европейската директива Платежоспособност II централно място заема защитата на потребителите на застрахователни продукти, управлението на инвестиционния риск и платежоспособността на застрахователните компании, за да имат финансова устойчивост и възможност да се справят с непредвидени шокове на застрахователния пазар. Това определя като обект на изследване в разработката – българските застрахователни компании, а предмет на изследване са предизвикателствата и рисковете при инвестирането в различни финансови активи, каквито са и българските ипотечни облигации. Положителните резултати от въвеждането на новата регулаторна рамка за европейския застрахователен пазар ще зависят от ефективното използване механизмите на външния и вътрешния одит, като постави за приоритет пред финансовия надзор в България контролът върху структурата на инвестициите и сферите на инвестиране на застрахователните дружества.

JEL Класификатор: G2, G18, G22.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ФИНАНСОВИ МОТИВИ ЗА МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (по примера на България и Румъния)

    Водещата цел в настоящата статия е да представи в аналитично-дискусионен аспект предизвикателствата пред финансовото мотивиране и обезпечаване с човешки ресурси на външнотърговските представителства на български компании в Румъния с оглед нарастващия обем на български експорт за северната ни съседка и вече очевидния разрив с конвергенцията на ...

  • РАЗВИТИЕ НА ОДИТА В КОНТЕКСТА НА „ИНДУСТРИЯ 4.0“

    Динамичните промени в резултат на дигитализацията и цифровизацията и непрекъснатото оптимизиране на процесите пораждат множество рискове и предизвикателства както при управлението на организациите, така и при тяхното одитиране. В дружествата се акумулират все по-големи бази от данни и обем от информация, които налагат, от една страна, мониторинг в ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СЕКТОРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ

    Възобновяемите енергоизточници са устойчивият съвременен отговор на предизвикателствата пред развитието на технологиите в енергийния отрасъл. Нововъведенията играят важна роля както за състоянието на икономиката, така и за опазването на околната среда. Новите технологии в сектора на енергетиката имат потенциал да допринесат съществено за ...