СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА СУАПА ЗА ОБЩА ДОХОДНОСТ

Автори

Ключови думи
суап за обща доходност; счетоводно отчитане; кредитни деривативи; суап; кредитен риск.

Резюме
Един от начините да се постигне ефективен мениджмънт на експозицията към кредитен риск е чрез употребата на кредитни деривативи , които са създадени с цел да прехвърлят кредитния риск от едната страна по договора към другата. Обект на настоящата разработка е суапът за обща доходност. Предмет на изследване са същността и счетоводните аспекти на сделките с тази категория отчетни обекти. Целта на статията е да се очертаят основните характеристики на суапа за обща доходност и да се анализират счетоводните последствия, възникващи от транзакциите с тях. Използвани са предимно методи на теоретично изследване и общи комбинирани методи. В резултат от направеното изследване е изтъкнато, че подходящи базови активи за суапа за обща доходност са такива, които може да са или не борсово търгувани на активен пазар. Позовавайки се на постановките на МСФО 9 Финансови инструменти и счетоводните принципи, базовият актив не може да бъде прехвърлян при сключване на договора.

JEL Класификатор: M41.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ

    В статията е изяснено състоянието на българската електроенергийна система, отчетени са нейните ключови елементи и е изтъкната важността на атомната енергетика като ключов елемент от енергийния микс на България. Атомната енергетика е от стратегическо значение за енергийната сигурност на България. Под-дръжката, модернизацията и разширяването на ...

  • ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕФЕКТИВНА РЕСУРСНА ПОЛИТИКА

    В представената разработка са проследени същността и особеностите на съвременните концепции за природоползването и природоопазването. Вниманието е акцентирано върху природните ресурси и тяхната ефективна експлоатация. Разгледани са стратегиите на екологизация на индустриалното производство, осигуряващо качество и конкурентоспособност на готовата ...

  • КОНЦЕПТУАЛИЗИРАНЕ ЦЕННОСТТА НА БРАНДА

    Настоящата студия разглежда епистемологичните проблеми, свързани с ценността на бранда като латентен потребителски конструкт. Основните цели са определяне мястото на ценността на бранда, базирайки се на съществуващото знание, както и извеждането на концептуална дефиниция, отчитаща източниците и ползите от нея за крайния потребител. В подкрепа на ...