СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА СУАПА ЗА ОБЩА ДОХОДНОСТ

Автори

Ключови думи
суап за обща доходност; счетоводно отчитане; кредитни деривативи; суап; кредитен риск.

Резюме
Един от начините да се постигне ефективен мениджмънт на експозицията към кредитен риск е чрез употребата на кредитни деривативи , които са създадени с цел да прехвърлят кредитния риск от едната страна по договора към другата. Обект на настоящата разработка е суапът за обща доходност. Предмет на изследване са същността и счетоводните аспекти на сделките с тази категория отчетни обекти. Целта на статията е да се очертаят основните характеристики на суапа за обща доходност и да се анализират счетоводните последствия, възникващи от транзакциите с тях. Използвани са предимно методи на теоретично изследване и общи комбинирани методи. В резултат от направеното изследване е изтъкнато, че подходящи базови активи за суапа за обща доходност са такива, които може да са или не борсово търгувани на активен пазар. Позовавайки се на постановките на МСФО 9 Финансови инструменти и счетоводните принципи, базовият актив не може да бъде прехвърлян при сключване на договора.

JEL Класификатор: M41.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • СИСТЕМАТА „STANDARD COSTING“ – СРЕДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

    Настоящата научна разработка представя системата за отчитане на разходите и калкулиране на себестойността „Standard costing“. Тя се характеризира със създаването на стандарти за използваните разходи в производството и себестойността на промишлената продукция и анализиране на отклоненията от предварително заложените стандарти. Като основен ...

  • ИЗТОЧНИЦИ НА СТРЕС НА РАБОТНОТО МЯСТО И ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО МУ ВЪРХУ ЕКИПИТЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА

    В статията са изяснени основните източници за възникване на стрес на работното място, оказващи влияние върху производителността на отделните членове и представянето на екипа като цяло. Отделено е специално внимание на последствията от влиянието на стреса и въздействието, което оказва не само върху здравето на служителите, но и върху ...

  • БАЛАНСОВИТЕ ПОЗИЦИИ И КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОРИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ БАНКОВА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

    Обект на изследването е банковата система. Предметът на разработката фокусира върху теоретичните аспекти и емпиричните проблеми при структурирането на балансовите позиции и провеждането на кредитната политика на търговските банки с оглед превенция срещу банкова несъстоятелност. Изследователската теза, която се тества в настоящия изследователски ...