ВЛИЯНИЕ НА ИНФЛАЦИЯТА ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА

Автори

Ключови думи
инфлация, доходи, потребление.

Резюме
В условията на пазарно стопанство инфлацията оказва влияние върху поведението на индивидите при вземане на финансови решения. В настоящата разработка се изследва промяната на Хармонизирания индекс на потребителските цени, до-ходите и потреблението на индивидите през периода 2007‒2017 г. Методологията за осъществяване емпиричните изследвания на финансовото поведение на домакинствата по децилни групи се базира на прилагане на аналитични функции, приложими за модели с финансови данни. Представят се резултатите, постигнати при използване на подход, основаващ се на стандартното отклонение, които потвърждават значимостта на размера на дохода при вземане на решение за потребление в условията на промяна на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Авторът подчертава ролята на държавата за повишаване финансовата грамотност на индивидите с цел избор на рационално финансово поведение спрямо посоката и динамиката на макроикономическите процеси.

JEL Класификатор: E31, D11, D12.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ПАЗАРНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДИГИТАЛНИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ В СУБСАХАРНА АФРИКА

    Африка е континентът, в който концентрацията на беднитете е най-високата в света. Това поражда дисбаланс между континентите и различните държави, водейки до висока миграция и големи диспропорции в икономическата активност на хората. Един от основните проблеми в развиващите се страни е достъпът до финансови услуги. Тази особеност поражда ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

    В настоящата разработка се представя научният поглед на редица автори за понятието "организационна култура", нейната същност и съдържание, както и най-често срещаните типове култура. Във втората част са разгледани изследвания, направени в нашата страна, и е проведено изследване на организационната култура чрез методиката на Камерън и Куин (OCAI) в ...

  • ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СТРАНИТЕ‒ЧЛЕНКИ НА ЕВРОЗОНАТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ПРИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДИСБАЛАНСИ

    Настоящата студия изследва основните фискални предизвикателствата, пред които са изправени настоящите и бъдещите страни-членки на еврозоната. Значимостта на разработката се основава на факта, че проследяването на мащабите и бъдещите тенденции на основни макроикономически показателите имат превантивно действие за запазване стабилността на ...