ВЛИЯНИЕ НА ИНФЛАЦИЯТА ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА

Автори

Ключови думи
инфлация, доходи, потребление.

Резюме
В условията на пазарно стопанство инфлацията оказва влияние върху поведението на индивидите при вземане на финансови решения. В настоящата разработка се изследва промяната на Хармонизирания индекс на потребителските цени, до-ходите и потреблението на индивидите през периода 2007‒2017 г. Методологията за осъществяване емпиричните изследвания на финансовото поведение на домакинствата по децилни групи се базира на прилагане на аналитични функции, приложими за модели с финансови данни. Представят се резултатите, постигнати при използване на подход, основаващ се на стандартното отклонение, които потвърждават значимостта на размера на дохода при вземане на решение за потребление в условията на промяна на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Авторът подчертава ролята на държавата за повишаване финансовата грамотност на индивидите с цел избор на рационално финансово поведение спрямо посоката и динамиката на макроикономическите процеси.

JEL Класификатор: E31, D11, D12.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ ФРАНЧИЗНАТА СТОЙНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ БАНКИ В ЕВРОПА СЛЕД БАЗЕЛ III

    В настоящата разработка се изследват измененията в допълнителната стойност на банковия бизнес, като се фокусираме върху измененията след настъпването на кризата и след въвеждането на регулаторната рамка Базел III. Използваният подход за ефекта на фундаменталните изменения и промените в стойността на банковия капитал е базиран на франчизната ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СЕКТОРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ

    Възобновяемите енергоизточници са устойчивият съвременен отговор на предизвикателствата пред развитието на технологиите в енергийния отрасъл. Нововъведенията играят важна роля както за състоянието на икономиката, така и за опазването на околната среда. Новите технологии в сектора на енергетиката имат потенциал да допринесат съществено за ...

  • ПОДХОДЪТ „ЛИДЕР“ КАТО ЕФЕКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

    Настоящата статия има за цел за представи подхода ЛИДЕР като ефективен инструмент на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за осигуряване на устойчиво развитие на селските райони. Разгледани са състоянието и проблемите в развитието на селските райони на България в контекста на ОСП на ЕС. Представени са същността, характеристиките и ...