СПЕЦИФИКА И КАТАЛИЗАТОРИ НА КОНСОЛИДАЦИЯТА В БАНКОВИЯ СЕКТОР

Автори

Ключови думи
банки, банкова система, банков сектор, кредитен институт, консолидация на банковия сектор

Резюме
Консолидацията на банковия сектор се оценява като обещаващо решение на някои от настоящите секторни проблеми. Те са свързани преди всичко с ниското лихвено равнище, загубата на пазарни дялове от банките за сметка на FinTech фирми, както и адекватното съкращаване броя на кредитните институти, отговарящо на темпа на глобалното развитие на икономиката. Правилният анализ на спецификата на банковия сектор в сравнение с фирми от други браншове, съпроводен с умелия подбор и приложение на катализаторите на банковата консолидация, повишават вероятността за краен положителен ефект от нея. Решението за осъществяване на дадена банкова консолидация трябва да се отличава със своята обективност и безпристрастност. Постигането на рационално решение допуска отхвърляне на всяка консолидация с негативен ефект.

JEL Класификатор: G21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА ИНФЛАЦИЯТА ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА

    В условията на пазарно стопанство инфлацията оказва влияние върху поведението на индивидите при вземане на финансови решения. В настоящата разработка се изследва промяната на Хармонизирания индекс на потребителските цени, до-ходите и потреблението на индивидите през периода 2007‒2017 г. Методологията за осъществяване емпиричните изследвания ...

  • СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА СУАПА ЗА ОБЩА ДОХОДНОСТ

    Един от начините да се постигне ефективен мениджмънт на експозицията към кредитен риск е чрез употребата на кредитни деривативи , които са създадени с цел да прехвърлят кредитния риск от едната страна по договора към другата. Обект на настоящата разработка е суапът за обща доходност. Предмет на изследване са същността и счетоводните аспекти на ...

  • ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПОЛИТИКИ

    Настоящата разработка има за цел да представи наложилите се тенденции в развитието на социалните потребности и политиките, които се разработват на национално ниво за удовлетворяване на тези потребности. В статията се разглеждат видовете социални потребности. Направено е изследване на динамиката на приходите и разходите за социална защита и са ...