БАЛАНСОВИТЕ ПОЗИЦИИ И КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОРИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ БАНКОВА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Автори

Ключови думи
търговска банка, балансови позиции, кредитна политика, банкова несъстоятелност.

Резюме
Обект на изследването е банковата система. Предметът на разработката фокусира върху теоретичните аспекти и емпиричните проблеми при структурирането на балансовите позиции и провеждането на кредитната политика на търговските банки с оглед превенция срещу банкова несъстоятелност. Изследователската теза, която се тества в настоящия изследователски труд, се формулира, както следва: балансовите позиции и кредитната политика за ключови фактори за превенция срещу банкова несъстоятелност. Целта на разработката е да се изследват в теоретико-приложен план балансовите позиции и регулаторните детерминанти като ключови фактори за защита срещу банкова несъстоятелност.

Изследването доказва, че рисковете в банковото дело се отстраняват обичайно частично, но никога изцяло. Те могат да се редуцират, хеджират или трансферират. Класическо е правилото, че при по-голяма маса от клиенти в па-сива и в актива е статистически много малко вероятно да се генерира ликвидна криза поради предсрочно падежиране на доставки на ресурси в пасива или мащабни просрочия на пласменти в актива. Всички тези действия водят до ефектив-на превенция срещу най-големия риск – банковата несъстоятелност и ефектната защита на акционерното богатство, измервано и групирано по елементи чрез балансовите позиции на банката.

JEL Класификатор: G12, G21, G31, G32, G34.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • СИСТЕМАТА „STANDARD COSTING“ – СРЕДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

    Настоящата научна разработка представя системата за отчитане на разходите и калкулиране на себестойността „Standard costing“. Тя се характеризира със създаването на стандарти за използваните разходи в производството и себестойността на промишлената продукция и анализиране на отклоненията от предварително заложените стандарти. Като основен ...

  • ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЪЩНОСТ, РЕФОРМИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА БОРБА С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ДЪЛГОВА КРИЗА

    Изследването представя същността на фискалната политика като неизменна част от съвременното икономическо ежедневие на управляващите Европейския съюз институции, както и на правителствата на страните-членки. Потребността от подобна държавна и наднационална политика се изостря още повече и от разразилите се дългови сътресения в края на 2009 г. ...

  • ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СТРАНИТЕ‒ЧЛЕНКИ НА ЕВРОЗОНАТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ПРИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДИСБАЛАНСИ

    Настоящата студия изследва основните фискални предизвикателствата, пред които са изправени настоящите и бъдещите страни-членки на еврозоната. Значимостта на разработката се основава на факта, че проследяването на мащабите и бъдещите тенденции на основни макроикономически показателите имат превантивно действие за запазване стабилността на ...