МАКРОФИНАНСОВАТА РАМКА КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ КЛОНОВАТА МРЕЖА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

Автори

Ключови думи
търговска банка, клонова мрежа, БВП, макрофинансова рамка.

Резюме
Целта на статията е да представи в дълбочина теоретичните проучвания по проблема за връзката между макрофинансовата рамка и решенията за развитие на клоновата мрежа на ТБ. Изследването аргументира позитивния ефект на технологичните иновации върху банковия бизнес чрез осигуряване на териториално проникване на предлагането на банкови услуги и достъп до разпореждане с наличности по банкови сметки. Тази подкрепа на растежа допълнително се стимулира от капиталовото акумулиране, чиято маса расте, с нарастването на нормите на печалба във високотехнологичните бизнес проекти. Капиталообразуването от своя страна се оценява като основен фактор за икономическия растеж, който може да намери подкрепа в банкови операции не само на национална, но и в задгранична територия чрез механизма на банкова експанзия, изразен в придобиване на банкови активи в друга държава, осигуряващо нови печалби и растеж. Ето защо макрофинансовата рамка е определяща за банковия бизнес и за мащаба на разрастване на банковата клонова мрежа – както в страната на първоначално регулаторно лицензиране, така и зад граница.

JEL Класификатор: G21, G31, G32
Кодове на научна квалификация:
Страници: 11
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ТЕСТВАНЕ ОБЕКТИВНОСТТА НА ПРЕЦИЗИРАЩИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ВАЛУТНИТЕ ОПЦИИ

    В настоящата студия изследваме чувствителността на всеки фактор, въздействащ върху стойността на опционната премия. Промяната на ценообразуващите компоненти води след себе си до променливост на стойността на цената на валутната опция. Използваната методика за дефинирането на рисковата атрибуция на опционните контракти се базира на емпиричното ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ИНФЛАЦИЯТА ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА

    В условията на пазарно стопанство инфлацията оказва влияние върху поведението на индивидите при вземане на финансови решения. В настоящата разработка се изследва промяната на Хармонизирания индекс на потребителските цени, до-ходите и потреблението на индивидите през периода 2007‒2017 г. Методологията за осъществяване емпиричните изследвания ...

  • ПОДХОДЪТ „ЛИДЕР“ КАТО ЕФЕКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

    Настоящата статия има за цел за представи подхода ЛИДЕР като ефективен инструмент на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за осигуряване на устойчиво развитие на селските райони. Разгледани са състоянието и проблемите в развитието на селските райони на България в контекста на ОСП на ЕС. Представени са същността, характеристиките и ...