ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ В ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ*

Автори

Ключови думи
аграрен маркетинг, пазар, пресни зеленчукови продукти.

Резюме
В настоящата статия са разгледани особеностите при реализацията на селскостопански продукти, описани в специализираната научна литература. Чрез експлоративно изследване и анкетно проучване са изведени основните проблеми, които съпътстват реализацията на пресни полски и оранжерийни зеленчуци. При сравнителния анализ между оценката на производителите за потребителските нагласи и предпочитания и мнението на крайните потребители се установява, че производителите подценяват част от проблемите, срещани от крайните потребители.

JEL Класификатор: Q13.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • РАЗВИТИЕ НА ОДИТА В КОНТЕКСТА НА „ИНДУСТРИЯ 4.0“

    Динамичните промени в резултат на дигитализацията и цифровизацията и непрекъснатото оптимизиране на процесите пораждат множество рискове и предизвикателства както при управлението на организациите, така и при тяхното одитиране. В дружествата се акумулират все по-големи бази от данни и обем от информация, които налагат, от една страна, мониторинг в ...

  • СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ

    В статията е изяснено състоянието на българската електроенергийна система, отчетени са нейните ключови елементи и е изтъкната важността на атомната енергетика като ключов елемент от енергийния микс на България. Атомната енергетика е от стратегическо значение за енергийната сигурност на България. Под-дръжката, модернизацията и разширяването на ...

  • ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА – СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ

    Настоящата разработка има за обект особеностите на управлението и разпределението на училищните финанси в образователната система. По-конкретно предмет на изследване са процесите на прехвърляне на правомощия от централната към местната власт и респективно към училището и обвързването на неговото финансиране с броя на учениците, единните разходни ...