РАЗВИТИЕ НА ОДИТА В КОНТЕКСТА НА „ИНДУСТРИЯ 4.0“

Автори

Ключови думи
Индустрия 4.0, одит, дигитализация, рискове, предизвикателства.

Резюме
Динамичните промени в резултат на дигитализацията и цифровизацията и непрекъснатото оптимизиране на процесите пораждат множество рискове и предизвикателства както при управлението на организациите, така и при тяхното одитиране. В дружествата се акумулират все по-големи бази от данни и обем от информация, които налагат, от една страна, мониторинг в реално време, а от друга – по-комплексна одиторска оценка. Целта на разработка е да представи етапите в развитието на одита и приложението на иновативни техники в контекста на „Индустрия 4.0“. На тази основа се определят основните рискове и предизвикателства, стоящи пред организациите, като се извеждат основните характеристики на одита в контекста на Четвъртата индустриална революция.

JEL Класификатор: M42, O14, O33.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ИНВЕСТИЦИИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРСКИ ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ ‒ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РИСКОВЕ

    В европейската директива Платежоспособност II централно място заема защитата на потребителите на застрахователни продукти, управлението на инвестиционния риск и платежоспособността на застрахователните компании, за да имат финансова устойчивост и възможност да се справят с непредвидени шокове на застрахователния пазар. Това определя като обект на ...

  • РИСК МЕНИДЖМЪНТ В ДЕЙНОСТТА НА ФРАНЧАЙЗОДАТЕЛЯ

    В настоящото изследване се поставя акцент върху изграждането на алгоритъм за оценка на риска в бизнеса на франчайзодателя. Основна цел на разработката е, на базата на детерминиране на функциите и ролята на концепцията „риск мениджмънт“ да се адаптира алгоритъм за оценка риска на франчайзодателя, основаващ се на сравнителен анализ. Разработването ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

    В настоящата разработка се представя научният поглед на редица автори за понятието "организационна култура", нейната същност и съдържание, както и най-често срещаните типове култура. Във втората част са разгледани изследвания, направени в нашата страна, и е проведено изследване на организационната култура чрез методиката на Камерън и Куин (OCAI) в ...