СИСТЕМАТА „STANDARD COSTING“ – СРЕДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Автори

Ключови думи
разходи, себестойност, управление, стандарти, промишлени предприятия.

Резюме
Настоящата научна разработка представя системата за отчитане на разходите и калкулиране на себестойността „Standard costing“. Тя се характеризира със създаването на стандарти за използваните разходи в производството и себестойността на промишлената продукция и анализиране на отклоненията от предварително заложените стандарти. Като основен инструмент за управление на отклоненията на вложените разходи и себестойността на продукцията от заложените стандарти, системата „Standard costing“ позволява на предприятията от промишлеността да анализират своята производствена дейност. Основната цел на настоящата студия е изследване теоретичните основи на системата за отчитане на разходи и калкулиране себестойността „Standard costing“ в промишлените предприятия и основни модели за нейното прилагане с оглед очертаване на практикоприложни възможности за използването й. В резултат от научната разработка са представени основните предимства и възможности за прилагане на системата за калкулиране на себестойността „Standard costing“.

JEL Класификатор: M 41.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • РОЛЯТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ КАТО ДВИГАТЕЛ НА СЪВРЕМЕННАТА ЕНЕРГИЙНА РЕВОЛЮЦИЯ

    Настоящата разработка разглежда енергията от възобновяеми енергоизточници като основен двигател на съвременната енергийна революция. Отделя се особено внимание на факторите, които определят преходa от изкопаеми горива към възобновяеми енергоизточници. Разглежда се енергията от слънцето и вятърa, като основен конкурент на ядрената енергия и ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СЕКТОРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ

    Възобновяемите енергоизточници са устойчивият съвременен отговор на предизвикателствата пред развитието на технологиите в енергийния отрасъл. Нововъведенията играят важна роля както за състоянието на икономиката, така и за опазването на околната среда. Новите технологии в сектора на енергетиката имат потенциал да допринесат съществено за ...

  • ЕВРОПЕЙСКИЯТ МЕХАНИЗЪМ ЗА СТАБИЛНОСТ И ГРЪЦКАТА ДЪЛГОВА КРИЗА

    В настоящото изследване се разглежда европейският механизъм за стабилност (ЕМС) като постоянна институция подкрепена от Европейската централна банка (ЕЦБ), изиграл основна роля в икономическата устойчивост и финансова стабилност на Гърция след засегналата я дългова криза. Създаден на основата на взаимна подкрепа между страните-членки в ЕС при ...