ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИЯ БИЗНЕС

Автори

Ключови думи
малък бизнес, малки и средни предприятия, селско стопанство.

Резюме
Необходимостта от дефиниране на малките и средните предприятия е особено важнa както за определяне параметрите на малкия бизнес, така и за осъществяване на ефективни мерки и програми в подкрепа развитието на малките предприятия. В настоящата разработка са характеризирани количествените и качествените показатели за определяне на малките и средните предприятия. Направен е анализ на малкия бизнес в РБългария и в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, като са очертани тенденциите за развитие и насоките за неговото укрепване.

JEL Класификатор: L25, O18, Q12, R12.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СТРАНИТЕ‒ЧЛЕНКИ НА ЕВРОЗОНАТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ПРИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДИСБАЛАНСИ

    Настоящата студия изследва основните фискални предизвикателствата, пред които са изправени настоящите и бъдещите страни-членки на еврозоната. Значимостта на разработката се основава на факта, че проследяването на мащабите и бъдещите тенденции на основни макроикономически показателите имат превантивно действие за запазване стабилността на ...

  • БАЛАНСОВИТЕ ПОЗИЦИИ И КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОРИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ БАНКОВА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

    Обект на изследването е банковата система. Предметът на разработката фокусира върху теоретичните аспекти и емпиричните проблеми при структурирането на балансовите позиции и провеждането на кредитната политика на търговските банки с оглед превенция срещу банкова несъстоятелност. Изследователската теза, която се тества в настоящия изследователски ...

  • ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПОЛИТИКИ

    Настоящата разработка има за цел да представи наложилите се тенденции в развитието на социалните потребности и политиките, които се разработват на национално ниво за удовлетворяване на тези потребности. В статията се разглеждат видовете социални потребности. Направено е изследване на динамиката на приходите и разходите за социална защита и са ...