НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ*

Автори

Ключови думи
препозициониране, туристическа дестинация, фактори.

Резюме
Целта на настоящото изследване е, въз основа на съществуващите основни фактори и специфични предпоставки да се изследва и обоснове необходимостта от препозициониране на туристическа дестинация България. Изведени са някои същностни характеристики на препозиционирането в сферата на туризма. Очертани са основни аспекти на настоящата и на очакваната бъдеща позиция на дестинация България както на националния, така и на международния туристически пазар.

JEL Класификатор: L83, Z32, Z33.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • СИСТЕМАТА „STANDARD COSTING“ – СРЕДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

    Настоящата научна разработка представя системата за отчитане на разходите и калкулиране на себестойността „Standard costing“. Тя се характеризира със създаването на стандарти за използваните разходи в производството и себестойността на промишлената продукция и анализиране на отклоненията от предварително заложените стандарти. Като основен ...

  • ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ В ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ*

    В настоящата статия са разгледани особеностите при реализацията на селскостопански продукти, описани в специализираната научна литература. Чрез експлоративно изследване и анкетно проучване са изведени основните проблеми, които съпътстват реализацията на пресни полски и оранжерийни зеленчуци. При сравнителния анализ между оценката на ...

  • СПЕЦИФИКА И КАТАЛИЗАТОРИ НА КОНСОЛИДАЦИЯТА В БАНКОВИЯ СЕКТОР

    Консолидацията на банковия сектор се оценява като обещаващо решение на някои от настоящите секторни проблеми. Те са свързани преди всичко с ниското лихвено равнище, загубата на пазарни дялове от банките за сметка на FinTech фирми, както и адекватното съкращаване броя на кредитните институти, отговарящо на темпа на глобалното развитие на ...