СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
aтомна енергетика, енергиен микс, ядрени мощности.

Резюме
В статията е изяснено състоянието на българската електроенергийна система, отчетени са нейните ключови елементи и е изтъкната важността на атомната енергетика като ключов елемент от енергийния микс на България. Атомната енергетика е от стратегическо значение за енергийната сигурност на България. Под-дръжката, модернизацията и разширяването на ядрените мощности е важен и сложен процес, тясно свързан и с енергийната сигурност на страната. На тази основа е очертано състоянието на електроенергийния микс на България, посочена е важността на атомната енергия като негов ключов елемент и са изведени перспективите пред развитието на сектора.

JEL Класификатор: Q40, H80, L90.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СЕКТОРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ

    Възобновяемите енергоизточници са устойчивият съвременен отговор на предизвикателствата пред развитието на технологиите в енергийния отрасъл. Нововъведенията играят важна роля както за състоянието на икономиката, така и за опазването на околната среда. Новите технологии в сектора на енергетиката имат потенциал да допринесат съществено за ...

  • СПЕЦИФИКА И КАТАЛИЗАТОРИ НА КОНСОЛИДАЦИЯТА В БАНКОВИЯ СЕКТОР

    Консолидацията на банковия сектор се оценява като обещаващо решение на някои от настоящите секторни проблеми. Те са свързани преди всичко с ниското лихвено равнище, загубата на пазарни дялове от банките за сметка на FinTech фирми, както и адекватното съкращаване броя на кредитните институти, отговарящо на темпа на глобалното развитие на ...

  • РИСК МЕНИДЖМЪНТ В ДЕЙНОСТТА НА ФРАНЧАЙЗОДАТЕЛЯ

    В настоящото изследване се поставя акцент върху изграждането на алгоритъм за оценка на риска в бизнеса на франчайзодателя. Основна цел на разработката е, на базата на детерминиране на функциите и ролята на концепцията „риск мениджмънт“ да се адаптира алгоритъм за оценка риска на франчайзодателя, основаващ се на сравнителен анализ. Разработването ...