ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СЕКТОРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ); Брутен вътрешен продукт (БВП); Българският Енергиен Холдинг (БЕХ); Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР); Национална енергийна компания (НЕК).

Резюме
Възобновяемите енергоизточници са устойчивият съвременен отговор на предизвикателствата пред развитието на технологиите в енергийния отрасъл. Нововъведенията играят важна роля както за състоянието на икономиката, така и за опазването на околната среда. Новите технологии в сектора на енергетиката имат потенциал да допринесат съществено за икономическата стабилност и независимост на държавата. Производството на екологично чист продукт от възобновяеми енергийни източници би влияло дългосрочно по благоприятен начин на редица аспекти на общественото развитие и държавното управление по страни, региони, както и глобално. Ползите от внедряването и употребата на тези технологии биха ни предоставили редица предимства на международните пазари, което би ни спомогнало да сме конкурентоспособен и независим производител.

JEL Класификатор: Q26, Q42, Q48.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ

    В статията е изяснено състоянието на българската електроенергийна система, отчетени са нейните ключови елементи и е изтъкната важността на атомната енергетика като ключов елемент от енергийния микс на България. Атомната енергетика е от стратегическо значение за енергийната сигурност на България. Под-дръжката, модернизацията и разширяването на ...

  • ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПОЛИТИКИ

    Настоящата разработка има за цел да представи наложилите се тенденции в развитието на социалните потребности и политиките, които се разработват на национално ниво за удовлетворяване на тези потребности. В статията се разглеждат видовете социални потребности. Направено е изследване на динамиката на приходите и разходите за социална защита и са ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

    В настоящата разработка се представя научният поглед на редица автори за понятието "организационна култура", нейната същност и съдържание, както и най-често срещаните типове култура. Във втората част са разгледани изследвания, направени в нашата страна, и е проведено изследване на организационната култура чрез методиката на Камерън и Куин (OCAI) в ...