ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СЕКТОРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ); Брутен вътрешен продукт (БВП); Българският Енергиен Холдинг (БЕХ); Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР); Национална енергийна компания (НЕК).

Резюме
Възобновяемите енергоизточници са устойчивият съвременен отговор на предизвикателствата пред развитието на технологиите в енергийния отрасъл. Нововъведенията играят важна роля както за състоянието на икономиката, така и за опазването на околната среда. Новите технологии в сектора на енергетиката имат потенциал да допринесат съществено за икономическата стабилност и независимост на държавата. Производството на екологично чист продукт от възобновяеми енергийни източници би влияло дългосрочно по благоприятен начин на редица аспекти на общественото развитие и държавното управление по страни, региони, както и глобално. Ползите от внедряването и употребата на тези технологии биха ни предоставили редица предимства на международните пазари, което би ни спомогнало да сме конкурентоспособен и независим производител.

JEL Класификатор: Q26, Q42, Q48.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕФЕКТИВНА РЕСУРСНА ПОЛИТИКА

    В представената разработка са проследени същността и особеностите на съвременните концепции за природоползването и природоопазването. Вниманието е акцентирано върху природните ресурси и тяхната ефективна експлоатация. Разгледани са стратегиите на екологизация на индустриалното производство, осигуряващо качество и конкурентоспособност на готовата ...

  • ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА – СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ

    Настоящата разработка има за обект особеностите на управлението и разпределението на училищните финанси в образователната система. По-конкретно предмет на изследване са процесите на прехвърляне на правомощия от централната към местната власт и респективно към училището и обвързването на неговото финансиране с броя на учениците, единните разходни ...

  • СИСТЕМАТА „STANDARD COSTING“ – СРЕДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

    Настоящата научна разработка представя системата за отчитане на разходите и калкулиране на себестойността „Standard costing“. Тя се характеризира със създаването на стандарти за използваните разходи в производството и себестойността на промишлената продукция и анализиране на отклоненията от предварително заложените стандарти. Като основен ...