РОЛЯТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ КАТО ДВИГАТЕЛ НА СЪВРЕМЕННАТА ЕНЕРГИЙНА РЕВОЛЮЦИЯ

Автори

Ключови думи
възобновяеми енергоизточници, енергийна революция, изкопаеми горива, пазар-ни фактори.

Резюме
Настоящата разработка разглежда енергията от възобновяеми енергоизточници като основен двигател на съвременната енергийна революция.

Отделя се особено внимание на факторите, които определят преходa от изкопаеми горива към възобновяеми енергоизточници. Разглежда се енергията от слънцето и вятърa, като основен конкурент на ядрената енергия и енергията от изкопаеми горива както от екологична, така и от ценова перспектива.

Изследването обобщава, че съвременната енергийна революция вече е започнала и ускореното преминаване към изцяло възобновяема енергия е от ключово значение за бъдещето на човечеството.

JEL Класификатор: O14, O24, O30, O310.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 11
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ В ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ*

    В настоящата статия са разгледани особеностите при реализацията на селскостопански продукти, описани в специализираната научна литература. Чрез експлоративно изследване и анкетно проучване са изведени основните проблеми, които съпътстват реализацията на пресни полски и оранжерийни зеленчуци. При сравнителния анализ между оценката на ...

  • СПЕЦИФИКА И КАТАЛИЗАТОРИ НА КОНСОЛИДАЦИЯТА В БАНКОВИЯ СЕКТОР

    Консолидацията на банковия сектор се оценява като обещаващо решение на някои от настоящите секторни проблеми. Те са свързани преди всичко с ниското лихвено равнище, загубата на пазарни дялове от банките за сметка на FinTech фирми, както и адекватното съкращаване броя на кредитните институти, отговарящо на темпа на глобалното развитие на ...

  • ИЗТОЧНИЦИ НА СТРЕС НА РАБОТНОТО МЯСТО И ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО МУ ВЪРХУ ЕКИПИТЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА

    В статията са изяснени основните източници за възникване на стрес на работното място, оказващи влияние върху производителността на отделните членове и представянето на екипа като цяло. Отделено е специално внимание на последствията от влиянието на стреса и въздействието, което оказва не само върху здравето на служителите, но и върху ...