ИЗТОЧНИЦИ НА СТРЕС НА РАБОТНОТО МЯСТО И ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО МУ ВЪРХУ ЕКИПИТЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА

Автори

Ключови думи
предприятие, екипна организация на труда, стрес, източници на стрес, последици от проявлението на стреса.

Резюме
В статията са изяснени основните източници за възникване на стрес на работното място, оказващи влияние върху производителността на отделните членове и представянето на екипа като цяло. Отделено е специално внимание на последствията от влиянието на стреса и въздействието, което оказва не само върху здравето на служителите, но и върху конкурентоспособността на предприятието, обществото и икономиката като цяло.

JEL Класификатор: J24, L23, M20.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА СУАПА ЗА ОБЩА ДОХОДНОСТ

    Един от начините да се постигне ефективен мениджмънт на експозицията към кредитен риск е чрез употребата на кредитни деривативи , които са създадени с цел да прехвърлят кредитния риск от едната страна по договора към другата. Обект на настоящата разработка е суапът за обща доходност. Предмет на изследване са същността и счетоводните аспекти на ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СЕКТОРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ

    Възобновяемите енергоизточници са устойчивият съвременен отговор на предизвикателствата пред развитието на технологиите в енергийния отрасъл. Нововъведенията играят важна роля както за състоянието на икономиката, така и за опазването на околната среда. Новите технологии в сектора на енергетиката имат потенциал да допринесат съществено за ...

  • ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕФЕКТИВНА РЕСУРСНА ПОЛИТИКА

    В представената разработка са проследени същността и особеностите на съвременните концепции за природоползването и природоопазването. Вниманието е акцентирано върху природните ресурси и тяхната ефективна експлоатация. Разгледани са стратегиите на екологизация на индустриалното производство, осигуряващо качество и конкурентоспособност на готовата ...