ПОДХОДЪТ „ЛИДЕР“ КАТО ЕФЕКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Автори

Ключови думи
подходът „ЛИДЕР“, ОСП, селски райони, устойчиво развитие, МИГ, СМР, ВОМР.

Резюме
Настоящата статия има за цел за представи подхода ЛИДЕР като ефективен инструмент на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за осигуряване на устойчиво развитие на селските райони. Разгледани са състоянието и проблемите в развитието на селските райони на България в контекста на ОСП на ЕС.

Представени са същността, характеристиките и основният инструментариум на подхода „ЛИДЕР“ и са посочени възможностите от комбинираното им въздействие на местно ниво с цел изграждане на устойчив локален капацитет с помощта на местни инициативни групи (МИГ) и подобряване качеството на живот в селските райони чрез изпълнение на стратегии за местно развитие.

JEL Класификатор: H71, H77, O21, R11.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • СИСТЕМАТА „STANDARD COSTING“ – СРЕДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

    Настоящата научна разработка представя системата за отчитане на разходите и калкулиране на себестойността „Standard costing“. Тя се характеризира със създаването на стандарти за използваните разходи в производството и себестойността на промишлената продукция и анализиране на отклоненията от предварително заложените стандарти. Като основен ...

  • КОНЦЕПТУАЛИЗИРАНЕ ЦЕННОСТТА НА БРАНДА

    Настоящата студия разглежда епистемологичните проблеми, свързани с ценността на бранда като латентен потребителски конструкт. Основните цели са определяне мястото на ценността на бранда, базирайки се на съществуващото знание, както и извеждането на концептуална дефиниция, отчитаща източниците и ползите от нея за крайния потребител. В подкрепа на ...

  • ФИНАНСОВИ МОТИВИ ЗА МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (по примера на България и Румъния)

    Водещата цел в настоящата статия е да представи в аналитично-дискусионен аспект предизвикателствата пред финансовото мотивиране и обезпечаване с човешки ресурси на външнотърговските представителства на български компании в Румъния с оглед нарастващия обем на български експорт за северната ни съседка и вече очевидния разрив с конвергенцията на ...