ПОДХОДЪТ „ЛИДЕР“ КАТО ЕФЕКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Автори

Ключови думи
подходът „ЛИДЕР“, ОСП, селски райони, устойчиво развитие, МИГ, СМР, ВОМР.

Резюме
Настоящата статия има за цел за представи подхода ЛИДЕР като ефективен инструмент на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за осигуряване на устойчиво развитие на селските райони. Разгледани са състоянието и проблемите в развитието на селските райони на България в контекста на ОСП на ЕС.

Представени са същността, характеристиките и основният инструментариум на подхода „ЛИДЕР“ и са посочени възможностите от комбинираното им въздействие на местно ниво с цел изграждане на устойчив локален капацитет с помощта на местни инициативни групи (МИГ) и подобряване качеството на живот в селските райони чрез изпълнение на стратегии за местно развитие.

JEL Класификатор: H71, H77, O21, R11.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • БАЛАНСОВИТЕ ПОЗИЦИИ И КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОРИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ БАНКОВА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

    Обект на изследването е банковата система. Предметът на разработката фокусира върху теоретичните аспекти и емпиричните проблеми при структурирането на балансовите позиции и провеждането на кредитната политика на търговските банки с оглед превенция срещу банкова несъстоятелност. Изследователската теза, която се тества в настоящия изследователски ...

  • ДЕФИЦИТНО БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ЧЛЕНСТВОТО В ЕС

    Основен приоритет при управлението на държавните финанси на Република България е запазването на стабилността на фиска. Своевременното обслужване на държавния дълг на страната заема централно място при реализацията на тази цел и е един от основните фактори, допринасящи за макроикономическата стабилност на Република България. Възникването и ...

  • ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ В ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ*

    В настоящата статия са разгледани особеностите при реализацията на селскостопански продукти, описани в специализираната научна литература. Чрез експлоративно изследване и анкетно проучване са изведени основните проблеми, които съпътстват реализацията на пресни полски и оранжерийни зеленчуци. При сравнителния анализ между оценката на ...