ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПОЛИТИКИ

Автори

Ключови думи
социални потребности, политики, социална защита.

Резюме
Настоящата разработка има за цел да представи наложилите се тенденции в развитието на социалните потребности и политиките, които се разработват на национално ниво за удовлетворяване на тези потребности.

В статията се разглеждат видовете социални потребности. Направено е изследване на динамиката на приходите и разходите за социална защита и са изведени ключови тенденции в политиките за социална защита.

JEL Класификатор: Н50.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 11
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА СУАПА ЗА ОБЩА ДОХОДНОСТ

    Един от начините да се постигне ефективен мениджмънт на експозицията към кредитен риск е чрез употребата на кредитни деривативи , които са създадени с цел да прехвърлят кредитния риск от едната страна по договора към другата. Обект на настоящата разработка е суапът за обща доходност. Предмет на изследване са същността и счетоводните аспекти на ...

  • ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИЯ БИЗНЕС

    Необходимостта от дефиниране на малките и средните предприятия е особено важнa както за определяне параметрите на малкия бизнес, така и за осъществяване на ефективни мерки и програми в подкрепа развитието на малките предприятия. В настоящата разработка са характеризирани количествените и качествените показатели за определяне на малките и средните ...

  • МАКРОФИНАНСОВАТА РАМКА КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ КЛОНОВАТА МРЕЖА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

    Целта на статията е да представи в дълбочина теоретичните проучвания по проблема за връзката между макрофинансовата рамка и решенията за развитие на клоновата мрежа на ТБ. Изследването аргументира позитивния ефект на технологичните иновации върху банковия бизнес чрез осигуряване на териториално проникване на предлагането на банкови услуги и достъп ...