ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЧРЕЗ ИНОВАЦИИТЕ

Автори

Ключови думи
конкурентоспособност, иновации, иновационен процес, конкурентно предимство.

Резюме
В настоящата разработка се прави научен обзор на понятията конкурентоспособност и иновации. Представят се различните иновационни стратегии и се посочва метод за изчисление на конкурентоспособността. Разгледана е значимостта на контрола и важността му за справяне с проблемите с персонала, настъпили вследствие на иновационните промени.

JEL Класификатор: М2; O35.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

    В настоящата разработка се представя научният поглед на редица автори за понятието "организационна култура", нейната същност и съдържание, както и най-често срещаните типове култура. Във втората част са разгледани изследвания, направени в нашата страна, и е проведено изследване на организационната култура чрез методиката на Камерън и Куин (OCAI) в ...

  • МОДЕЛИ И СТРАТЕГИИ НА УСТОЙЧИВОСТТА

    Статията разглежда актуални проблеми, свързани с концепцията за устойчиво развитие. В годините около световната икономическа криза нараства загрижеността към проблемите на околната среда. Цел на статията е представяне на съвременни подходи за постигането на устойчиво развитие. Изследването поставя акцент върху визията „Cradle to Cradle“ с трайни ...

  • АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ФИРМЕНАТА СТОЙНОСТ ПРИ МЕНИДЖМЪНТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРСКИ ФИРМИ

    Оценяването на фирмената стойност е важен контролен механизъм при управлението на застрахователните брокерски фирми, както и при тяхната продажба, сливане или разделяне на бизнеса. Сред множеството подходи за оценка се открояват три групи: (1) методи, основани на активите; (2) сравнителни/пазарни методи; (3) доходно базирани методи. Най-широко ...