ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Автори

Ключови думи
организация, организационна култура, служители, държавна администрация, частна администрация.

Резюме
В настоящата разработка се представя научният поглед на редица автори за понятието "организационна култура", нейната същност и съдържание, както и най-често срещаните типове култура. Във втората част са разгледани изследвания, направени в нашата страна, и е проведено изследване на организационната култура чрез методиката на Камерън и Куин (OCAI) в опит да се установят при-ликите и разликите между организационната култура в държавни и частни организации.

JEL Класификатор: М14, М1, Н7.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ФИРМЕНАТА СТОЙНОСТ ПРИ МЕНИДЖМЪНТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРСКИ ФИРМИ

    Оценяването на фирмената стойност е важен контролен механизъм при управлението на застрахователните брокерски фирми, както и при тяхната продажба, сливане или разделяне на бизнеса. Сред множеството подходи за оценка се открояват три групи: (1) методи, основани на активите; (2) сравнителни/пазарни методи; (3) доходно базирани методи. Най-широко ...

  • ИНВЕСТИЦИИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРСКИ ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ ‒ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РИСКОВЕ

    В европейската директива Платежоспособност II централно място заема защитата на потребителите на застрахователни продукти, управлението на инвестиционния риск и платежоспособността на застрахователните компании, за да имат финансова устойчивост и възможност да се справят с непредвидени шокове на застрахователния пазар. Това определя като обект на ...

  • РОЛЯТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ КАТО ДВИГАТЕЛ НА СЪВРЕМЕННАТА ЕНЕРГИЙНА РЕВОЛЮЦИЯ

    Настоящата разработка разглежда енергията от възобновяеми енергоизточници като основен двигател на съвременната енергийна революция. Отделя се особено внимание на факторите, които определят преходa от изкопаеми горива към възобновяеми енергоизточници. Разглежда се енергията от слънцето и вятърa, като основен конкурент на ядрената енергия и ...