ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕФЕКТИВНА РЕСУРСНА ПОЛИТИКА

Автори

Ключови думи
природни ресурси, екологизация на индустриалното производство, устойчиво развитие.

Резюме
В представената разработка са проследени същността и особеностите на съвременните концепции за природоползването и природоопазването. Вниманието е акцентирано върху природните ресурси и тяхната ефективна експлоатация. Разгледани са стратегиите на екологизация на индустриалното производство, осигуряващо качество и конкурентоспособност на готовата продукция. Отделено е и внимание на безотпадните и малкоотпадните технологии като залог за едно бъдещо устойчиво развитие на обществото и подобряване качеството на околната среда.

JEL Класификатор: Q32, Q34, Q40, Q20, Q59, M10, M21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • КОНЦЕПТУАЛИЗИРАНЕ ЦЕННОСТТА НА БРАНДА

    Настоящата студия разглежда епистемологичните проблеми, свързани с ценността на бранда като латентен потребителски конструкт. Основните цели са определяне мястото на ценността на бранда, базирайки се на съществуващото знание, както и извеждането на концептуална дефиниция, отчитаща източниците и ползите от нея за крайния потребител. В подкрепа на ...

  • ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЪЩНОСТ, РЕФОРМИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА БОРБА С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ДЪЛГОВА КРИЗА

    Изследването представя същността на фискалната политика като неизменна част от съвременното икономическо ежедневие на управляващите Европейския съюз институции, както и на правителствата на страните-членки. Потребността от подобна държавна и наднационална политика се изостря още повече и от разразилите се дългови сътресения в края на 2009 г. ...

  • ФИНАНСОВИ МОТИВИ ЗА МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (по примера на България и Румъния)

    Водещата цел в настоящата статия е да представи в аналитично-дискусионен аспект предизвикателствата пред финансовото мотивиране и обезпечаване с човешки ресурси на външнотърговските представителства на български компании в Румъния с оглед нарастващия обем на български експорт за северната ни съседка и вече очевидния разрив с конвергенцията на ...