ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕФЕКТИВНА РЕСУРСНА ПОЛИТИКА

Автори

Ключови думи
природни ресурси, екологизация на индустриалното производство, устойчиво развитие.

Резюме
В представената разработка са проследени същността и особеностите на съвременните концепции за природоползването и природоопазването. Вниманието е акцентирано върху природните ресурси и тяхната ефективна експлоатация. Разгледани са стратегиите на екологизация на индустриалното производство, осигуряващо качество и конкурентоспособност на готовата продукция. Отделено е и внимание на безотпадните и малкоотпадните технологии като залог за едно бъдещо устойчиво развитие на обществото и подобряване качеството на околната среда.

JEL Класификатор: Q32, Q34, Q40, Q20, Q59, M10, M21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • РАЗВИТИЕ НА ОДИТА В КОНТЕКСТА НА „ИНДУСТРИЯ 4.0“

    Динамичните промени в резултат на дигитализацията и цифровизацията и непрекъснатото оптимизиране на процесите пораждат множество рискове и предизвикателства както при управлението на организациите, така и при тяхното одитиране. В дружествата се акумулират все по-големи бази от данни и обем от информация, които налагат, от една страна, мониторинг в ...

  • ПОДХОДЪТ „ЛИДЕР“ КАТО ЕФЕКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

    Настоящата статия има за цел за представи подхода ЛИДЕР като ефективен инструмент на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за осигуряване на устойчиво развитие на селските райони. Разгледани са състоянието и проблемите в развитието на селските райони на България в контекста на ОСП на ЕС. Представени са същността, характеристиките и ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СЕКТОРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ

    Възобновяемите енергоизточници са устойчивият съвременен отговор на предизвикателствата пред развитието на технологиите в енергийния отрасъл. Нововъведенията играят важна роля както за състоянието на икономиката, така и за опазването на околната среда. Новите технологии в сектора на енергетиката имат потенциал да допринесат съществено за ...