ПРОБЛЕМИ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И УСТРОЙСТВЕНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (НА ПРИМЕРА НА ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ)

Автори

Ключови думи
устройствени политики, устройствени мероприятия, земеделски земи, аграрен сектор, устойчиво развитие.

Резюме
Ефективното провеждане на устройствената политика в нейното видово разнообразие има пряко отношение и пряка връзка с очакваните крайни резултати, осигуряващи устойчивост в развитието на всички сектори в икономиката, в това число и на аграрния сектор. ,,Една от целите на Европейската селскостопанска политика е свързана с устойчиво управление на земеделските земи ...“ ( Николова, М., 2019).

Разновидностите на устройствената политика в аграрния сектор и тук отразяват в тяхното разнообразие потребностите на сектора от условия, в това число устройствени, с оглед устойчивото му развитие.

Тези условия се обезпечават чрез осъществяване на устройствени мероприятия в земеделските земи.

В разработката се разглеждат някои акценти в устройствената политика в аграрния сектор на Република България и съпътстващите тази политика проблеми, като се използват резултати от авторско емпирично изследване, които да-ват основание за съответните изводи и препоръки.

JEL Класификатор: Q1; Q150.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 28
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • БАНКИТЕ И КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ

    В настоящата научна разработка се разглеждат два основни въпроса – участието на банките в процеса по касовото изпълнение на държавния и общинските бюджети и счетоводната характеристика на бюджетния процес. По отношение на държавния бюджет водеща институция е Българската народна банка, а търговските банки участват активно както в процеса по ...

  • ПРОЕКТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВИ ЯДРЕНИ МОЩНОСТИ – ОСОБЕНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

    В настоящото изследване са представени основните теоретични постановки на управлението на проекти в индустрията, и вчастност – проектното управление в ядрената енергетика. Чрез проучване на основни документи като международни-те ISO стандарти за управление на проекти в индустрията и специфичните за сектора на ядрената енергетика Ръководства за ...

  • ПОВЕДЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА СПЕСТЯВАНЕ И ИНВЕСТИРАНЕ

    В настоящата разработка се представят резултати от проведено изследване, чиято цел е да се установят спецификите на поведението на домакинствата при вземането на решения за спестяване и инвестиране. Целта на разработката е да се откроят факторите, оказващи въздействие при формиране на решения за отказ от спестяване и инвестиране, и на тяхна основа ...