ПРОБЛЕМИ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И УСТРОЙСТВЕНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (НА ПРИМЕРА НА ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ)

Автори

Ключови думи
устройствени политики, устройствени мероприятия, земеделски земи, аграрен сектор, устойчиво развитие.

Резюме
Ефективното провеждане на устройствената политика в нейното видово разнообразие има пряко отношение и пряка връзка с очакваните крайни резултати, осигуряващи устойчивост в развитието на всички сектори в икономиката, в това число и на аграрния сектор. ,,Една от целите на Европейската селскостопанска политика е свързана с устойчиво управление на земеделските земи ...“ ( Николова, М., 2019).

Разновидностите на устройствената политика в аграрния сектор и тук отразяват в тяхното разнообразие потребностите на сектора от условия, в това число устройствени, с оглед устойчивото му развитие.

Тези условия се обезпечават чрез осъществяване на устройствени мероприятия в земеделските земи.

В разработката се разглеждат някои акценти в устройствената политика в аграрния сектор на Република България и съпътстващите тази политика проблеми, като се използват резултати от авторско емпирично изследване, които да-ват основание за съответните изводи и препоръки.

JEL Класификатор: Q1; Q150.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 28
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ЕФЕКТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КРЕДИТНИ РЕГУЛАЦИИ ВЪРХУ ИПОТЕЧНОТО КРЕДИТИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ

    Ипотечното кредитиране запазва своята важна социална функция и след кризата, но продължава да представлява сериозен финансов риск както за потребителите, така и за кредитните институции, които отпускат ипотечни кредити. Еволюцията в кредитирането през последните десет години засилва конкуренцията на ипотечния пазар и е в тясна връзка с динамичните ...

  • ПРОГРАМАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ – ОСНОВА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    Целта на разработката е да се конкретизират изискванията и предимствата на Програмата за осигуряване на качество и усъвършенстване с цел за повишаване качеството на вътрешния одит в публичния сектор. В съдържанието на студията са изложени и се дискутират някои от по-съществените проблеми при практическото приложение на Програмата за осигуряване на ...

  • РЕГУЛАТОРНА РАМКА ЗА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ЕС

    Целта на настоящата разработка e, посредством представяне в хронологичен аспект на нормативните регулации за защита на интелектуалната собственост и вчастност на авторските права в ЕС да се извърши критичен анализ на финансово-икономическите методи за тяхното оценяване, както и да се оценят адекватността и ефективността на защитата на ...