ПРОБЛЕМИ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И УСТРОЙСТВЕНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (НА ПРИМЕРА НА ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ)

Автори

Ключови думи
устройствени политики, устройствени мероприятия, земеделски земи, аграрен сектор, устойчиво развитие.

Резюме
Ефективното провеждане на устройствената политика в нейното видово разнообразие има пряко отношение и пряка връзка с очакваните крайни резултати, осигуряващи устойчивост в развитието на всички сектори в икономиката, в това число и на аграрния сектор. ,,Една от целите на Европейската селскостопанска политика е свързана с устойчиво управление на земеделските земи ...“ ( Николова, М., 2019).

Разновидностите на устройствената политика в аграрния сектор и тук отразяват в тяхното разнообразие потребностите на сектора от условия, в това число устройствени, с оглед устойчивото му развитие.

Тези условия се обезпечават чрез осъществяване на устройствени мероприятия в земеделските земи.

В разработката се разглеждат някои акценти в устройствената политика в аграрния сектор на Република България и съпътстващите тази политика проблеми, като се използват резултати от авторско емпирично изследване, които да-ват основание за съответните изводи и препоръки.

JEL Класификатор: Q1; Q150.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 28
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПРОБЛЕМИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЛАСТИ ПО ТЕЧЕНИЕТО НА ДОЛЕН ДУНАВ

    В статията е направен сравнителен анализ на заетостта и безработицата в българските области по течението на Долен Дунав ‒ Велико Търново, Русе, Силистра. Изследването има за цел да идентифицира проблемите, свързани с анализи-раните величини, както и да потърси подходящите мерки за увеличаване на заетостта или създаване на устойчиви ...

  • BRAND TRUST AS A SOURCE OF BRAND EQUITY

    The theoretical and empirical lack of support for including brand trust in the model of brand equity and the brand-customer relationship paradigm require further investigation of the links between the two terms. For the purposes of the current research, six proposals for operationalisation of brand trust are discussed. A novel classification of ...

  • ПРОГРАМАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ – ОСНОВА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    Целта на разработката е да се конкретизират изискванията и предимствата на Програмата за осигуряване на качество и усъвършенстване с цел за повишаване качеството на вътрешния одит в публичния сектор. В съдържанието на студията са изложени и се дискутират някои от по-съществените проблеми при практическото приложение на Програмата за осигуряване на ...