Година 2013, Брой 2

Дата на издаване

3.6.2013 г.

Съдържание

 • Алла Озеран
  Резултати от имплементирането на международни счетоводни стандарти в Украйна: проблеми и решения
  JEL: E44
  Резюме: През месец май, 2011година Върховна Рада на Украйна внесе изменения в закона за Счетоводството и финансовите отчети в Украйна, по силата на който националните предприятия, големите акционерни дружества, банките и застрахователните... През месец май, 2011година Върховна Рада на Украйна внесе изменения в закона за Счетоводството и финансовите отчети в Украйна, по силата на който националните предприятия, големите акционерни дружества, банките и застрахователните компании се задължават да подготвят и представят финансови и консолидирани отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) от 1-ви януари, 2012г. Един от основните проблеми на прехода към МСФО се смята краткият времеви период за имплементиране на стандартите. Настоящата статия представлява изследване на процеса за реформиране на украинската счетоводна система към общоприетите в света принципи и стандарти, наложен от придобиването на независимост на държавата през 1991 г., промените в икономическата система и намеренията на държавата за интеграция в Европейския съюз. Изследването представя основните етапи на проведените реформи, както и резултатите постигнати на всеки един от тези етапи. Статията прави анализ и предоставя решения на проблемите и трудностите свързани с въвеждането на МСФО в Украйна.
 • Марина Николова
  Мотивация за развитие и ефекти от дейността на биологично стопанство
  Резюме: Развитието на биологичното производство в PБългария е един от приоритетите на Министерството на земеделието и храните, което работи в посока запазване тенденцията на увеличаване броя на биологичните оператори и размера на площите,... Развитието на биологичното производство в PБългария е един от приоритетите на Министерството на земеделието и храните, което работи в посока запазване тенденцията на увеличаване броя на биологичните оператори и размера на площите, както и нарастване на видовото разнообразие на отглежданите по биологичен начин култури и селскостопански животни. През последните години все повече се популяризират ползите от биологично произведените храни и продукти за човешкото здраве, както и биологичния метод на производство, като щадящ околната среда и запазващ природните ресурси. За това допринася и факта, че въпросите за здравословно хранене и устойчиво използване на природните ресурси занимава все по-големи групи и общности от хора, както в Европейския съюз, така и у нас. На тази основа все повече изпъква необходимостта от високо мотивирани стопани и получаването на добри икономически резултати от въвеждането на биологичния подход в дейността на съвременните екологосъобразни земеделски стопанства.
 • Виктор Монев
  Проблеми при оценяване на знанията и уменията в преподаването на специализиран чужд език
  JEL: Z10
  Резюме: Преподаването на чужд език е свързано с постигането на предварително определени цели. В областта на езика за обща употреба тези цели са ориентирани към преподаване на фонетични, лексикални и граматически знания за езика и умения за... Преподаването на чужд език е свързано с постигането на предварително определени цели. В областта на езика за обща употреба тези цели са ориентирани към преподаване на фонетични, лексикални и граматически знания за езика и умения за тяхното прилагане в общуването между хората. Много често проверката на знанията по чужд език става посредством тестове, даващи възможност за сравнително обективно оценяване от страна на преподавателя. При преподаването на чужд език от дадена специализирана област към тези цели се добавя усвояването на специфична лексика, често срещани граматически структури и умението за работа със специализирани текстове, чрез които се осъществява професионалната комуникация. Създаването на тестове и тяхното използване в практиката изисква включване на елементи, с които се проверява нивото на владеене на специализирания чужд език.
 • Стела Касабова
  Изследване на конкурентноспособността на туристическия бизнес в РБългария (оценка на различия на предлаганите услуги)
  JEL: C1, L83
  Резюме: Поддържането на висока конкурентоспособност в туристическия бизнес (в частност хотелиерството) съдейства както за дългосрочното развитие и управление на регионите, така и за устойчивото и конкурентоспособно развитие на регионалната... Поддържането на висока конкурентоспособност в туристическия бизнес (в частност хотелиерството) съдейства както за дългосрочното развитие и управление на регионите, така и за устойчивото и конкурентоспособно развитие на регионалната туристическа дестинация. В статията са разгледани въпроси, отнасящи се до конкурентоспособността на туризма в България посредством оценка на хотелиерските услуги, предлагани на летуващите туристи. Резултатите са получени въз основа на анкетно проучване на четири хотела (разположени на българското черноморие) проведено през август 2012 г. Статията се състои от три части: социално-демографска характеристика на анкетираните туристи; оценка на качеството на предлаганите услуги в хотелите (обслужването на рецепцията, оценката на стаите и ресторанта в съответния хотел, и оценка на девет вида услуги), оценка на различията на предлаганите услуги по хотели. В резултат от изследването са определени „силните“ и „слабите“ страни по видове услуги, съобразно мнението на анкетираните туристи. Акцентът е поставен върху подобряване дейността на слабите звена и посоката за подобряване на характеристиките на тези показатели за четирите хотела.
 • Пламен Милев
  Възможности за изграждане на общински компютърни информационни системи чрез динамично документно управление
  JEL: C8, L86, H7
  Ключови думи: община, КИС, база данни
  Резюме: Статията разглежда въпроса със структурните различия на документите в общинските администрации на Р България. Тези документи представляват официални формуляри, които съдържат специфични факти и информация в определен от закона вид.... Статията разглежда въпроса със структурните различия на документите в общинските администрации на Р България. Тези документи представляват официални формуляри, които съдържат специфични факти и информация в определен от закона вид. В този смисъл всяка общинска администрация използва документи със собствена структура, описана в съществуващите държавни и общински нормативни актове. Под структура на документ в статията се има предвид списъкът от реквизити на даден документ и тяхното конкретно значение в смисъла на този документ. От гледна точка на общинските документи, структурата на отделните формуляри не се променя в рамките на календарната година, но в много случаи тази структура се различава за всяка следваща календарна година. По тази причина статията е фокусирана върху използването на софтуерна методология за динамично документно управление в базите данни на общинските компютърни информационни системи (КИС) на местната администрация на Р България. За целта се разглеждат пет софтуерни метода – софтуерен метод за дефиниране на документи; софтуерен метод за представяне на документи във вид на метаданни; софтуерен метод за записване на документи, представени като метаданни; софтуерен метод за съхраняване на документи под формата на метаданни; софтуерен метод за извличане на документи, съхранявани като метаданни.
 • Димитър Колев Колев, Елизар Алексиев Станев
  Фейсбук като инструмент за маркетингови измервания (на примера на месопреработвателни организации в България)
  JEL: M3, M31
  Резюме: Значимостта на социалните мрежи за бизнеса като инструментариум на маркетинга постоянно нараства, което налага непрестанни наблюдения и изучаване на различни възможности за осъществяване на маркетингови измервания. В тази статия са... Значимостта на социалните мрежи за бизнеса като инструментариум на маркетинга постоянно нараства, което налага непрестанни наблюдения и изучаване на различни възможности за осъществяване на маркетингови измервания. В тази статия са представени няколко методи за извършване на маркетингови изследвания в социалната мрежа "Фейсбук" за фен-страниците на водещи месопреработвателни организации в България. Направена е съпоставка с някои от водещите Фейсбук-страници на други организации от България. На база на направения анализ са изведени някои основни изводи и препоръки.