Година 2014, Брой 4

Дата на издаване

11.12.2014 г.

Съдържание

 • Юлиан Василев
  Управление на мрежовата сигурност на университетски сървър чрез анализ на log файлове
  Резюме: Цел на настоящата студия е управлението на мрежовата сигурност на университетски сървър чрез анализ на log файлове. Анализът цели откриване на проблеми, свързани с мрежовата сигурност. В теоретичен план са проучени различните методи... Цел на настоящата студия е управлението на мрежовата сигурност на университетски сървър чрез анализ на log файлове. Анализът цели откриване на проблеми, свързани с мрежовата сигурност. В теоретичен план са проучени различните методи и средства за анализ на log файлове. Представените методи за анализ на log файлове се представят за първи път в настоящата статия и могат да бъдат приложени при анализ на log файлове на други уеб сървъри.
 • Гергана Михайлова Борисова
  Банковата ефективност в България през периода 2007-2013 г. : приложение на метода „Анализ на стохастичната граница“ (SFA)
  JEL: D24, G21
  Резюме: В настоящото изследване се прилага един нетрадиционен метод за измерване на банковата ефективност – параметричният метод „Анализ на стохастичната граница“ (SFA), с чиято помощ се анализира ефективността на цялата банкова система в... В настоящото изследване се прилага един нетрадиционен метод за измерване на банковата ефективност – параметричният метод „Анализ на стохастичната граница“ (SFA), с чиято помощ се анализира ефективността на цялата банкова система в България и на отделните групи банки по форма на собственост. Този метод е прилаган в множество изследвания за банковата ефективност на група страни, но не е използван за целите на измерването на ефективността на българската банкова система. Резултатите от изследването показват, че чуждестранните банки са най-ефективните банки в икономиката и определят динамиката на ефективността на цялата банкова система. По-доброто им представяне се обяснява с технологиите и опита, с които те разполагат.
 • Емил Николов
  Глобалната инициатива по отчетност
  JEL: M14
  Резюме: Представената статия изследва най-популярната и динамично развиващата се структура за отчитане на корпоративната социална отговорност, а именно тази на „Глобалната инициатива по отчетност“ – GRI. Разглеждат се нейната поява и... Представената статия изследва най-популярната и динамично развиващата се структура за отчитане на корпоративната социална отговорност, а именно тази на „Глобалната инициатива по отчетност“ – GRI. Разглеждат се нейната поява и историческо развитие, основните й принципи и използваните показатели за отчитане. На базата на емпирично проучване се анализира степента на разпространение на структурата за отчитане на GRI сред организациите както в динамика, така и по териториален признак. Изясняват се причините за символичния брой на българските компании, използващи тази структура за отчитане и се предлагат мерки за преодоляване на очерталото се негативно състояние.
 • Боряна Илиева Евлогиева
  Демокрацията – един актуален мит
  Резюме: Настоящата студия е опит за един по-критичен поглед към съвременната демокрация, ако тя въобще е реалност. Общественото съзнание е изградило образа ѝ върху идеите от времето на Аристотел до днес. Но задачата е да се погледне и... Настоящата студия е опит за един по-критичен поглед към съвременната демокрация, ако тя въобще е реалност. Общественото съзнание е изградило образа ѝ върху идеите от времето на Аристотел до днес. Но задачата е да се погледне и анализира съвременната демокрация от по-различна позиция – тази на митологичнoтo мислене. Налага се изводът, че е факт мащабно разминаване между демокрацията като идея, като теория и реалното устройване на обществото и неговото управление. Идеята се развива и обогатява от древни времена до днес, но стои далеч от практическата си реализация, което я превръща в мит.
 • Даниела Стоянова
  Изследване на основни модели за организационна промяна в съвременните организации
  JEL: М12, М54
  Резюме: Настоящата статия има за цел да представи необходимостта от организационна промяна в съвременната бизнес организация. За постигането на тази цел, на основата на анализ на литературни източници е направен обзор на някои основни... Настоящата статия има за цел да представи необходимостта от организационна промяна в съвременната бизнес организация. За постигането на тази цел, на основата на анализ на литературни източници е направен обзор на някои основни модели за организационна промяна. Обект на статията е класифицирането на моделите за организационна промяна и очертаване на техните основни идеи. Представената разработка има следната структура: § Въведение. § Необходимост от организационна промяна. § Групиране на моделите за организационна промяна: Първа група – Мо-дели за изучаване на организационната промяна; Втора група – Модели за уп-равление на организационната промяна. § Заключение.
 • Дияна Иванова
  Състояние на вътрешния контрол в организациите от публичния сектор на Република България
  JEL: Н83
  Резюме: В условията на световна икономическа криза все по-осъзната и актуална е необходимостта от защита на публичните финансови интереси, чрез ефективно, ефикасно, икономично, законосъобразно и прозрачно управление на обществените ресурси.... В условията на световна икономическа криза все по-осъзната и актуална е необходимостта от защита на публичните финансови интереси, чрез ефективно, ефикасно, икономично, законосъобразно и прозрачно управление на обществените ресурси. Прилагането на тези основополагащи принципи в практиката на публичния мениджмънт се постига посредством оптимизиране на управленската отговорност в посока осъществяване на адекватен и ефективен вътрешен контрол. В настоящата разработка се дискутират въпроси, свързани с необходимостта от контрол при управлението на публичните ресурси и по-конкретно с ролята, мястото, значението и практическото приложение на системите за финансово управление и контрол като ключов механизъм на управлението в организациите от публичния сектор в Република България.