Година 2015, Брой 1

Дата на издаване

6.3.2015 г.

Съдържание

 • Станимир Славов
  Съпротива към организационна промяна в социалнопсихологически аспект
  Резюме: Организациите са принудени постоянно да се променят. Служителите реагират по различен начин на настъпващите организационни изменения. Когато хората са настроени негативно, тогава възниква съпротива. Тя може да се разглежда в много... Организациите са принудени постоянно да се променят. Служителите реагират по различен начин на настъпващите организационни изменения. Когато хората са настроени негативно, тогава възниква съпротива. Тя може да се разглежда в много аспекти. В настоящата статия ще се спрем на социалнопсихологическия аспект. Цел на настоящата статия е да се посочат основните социалнопсихологически причини за съпротива, видовете, под които тя се проявява, както и мерките, които могат да се използват за нейното предотвратяване или намаляване.
 • Димитър Ив. Трендафилов
  Мем, бранд и поп-култура
  JEL: M31
  Резюме: Като социално животно човекът проявява изключителна склонност към имитация, което е заложeно в животинското у него, но в по-голяма степен в културното. Затова текстът прави кратък обзор на теорията за мемите на Р. Докинс, за да я... Като социално животно човекът проявява изключителна склонност към имитация, което е заложeно в животинското у него, но в по-голяма степен в културното. Затова текстът прави кратък обзор на теорията за мемите на Р. Докинс, за да я приложи към съвременната пазарна ситуация и по-специално върху търговските марки. Дадени са примери с влиятелни брандове като Apple, Doc Martens и други, за да се изгради аргументация в полза на тезата, че марките по принцип са едни от най-силните меми, срещани в културата и понастоящем се възползват във висока степен от интензивната глобална комуникация чрез интернет. Определени идеи, поведение и консумативни практики са силно трансферируеми поне в рамките на определите субкултурни мрежиq стига да има налице достатъчно силен задвижващ мема механизъм.
 • Драган Георгиев
  Изготвяне на система от профили на мултипликаторите на финансовия резултат в хотелиерството
  JEL: M41
  Резюме: Определянето на профила на мултипликаторите на финансовия резултат (IMP – Income multiplier profile) на дадено предприятие, дейност или звено в процеса на бюджетиране е популярен метод в областта на хотелиерството и... Определянето на профила на мултипликаторите на финансовия резултат (IMP – Income multiplier profile) на дадено предприятие, дейност или звено в процеса на бюджетиране е популярен метод в областта на хотелиерството и ресторантьорството за изследване на влиянието на различни стойностно измерими ключови фактори върху финансовия резултат. Неговото традиционно приложение е свързано с определяне на бизнес ориентацията на изследваните обекти, анализ на рентабилността на продуктитe и услугите, оптимизиране на финансовия резултат, реализиране на счетоводни и контролни стратегии. В настоящата статия се представя модифициран подход за съставяне на система от стандартизирани профили, съобразно концепцията за анализ по центрове на отговорности по модела USALI , като ключовите фактори са изведени от базисната алгебрична взаимовръзка „разходи-обем-печалба”.
 • Александър Тодоров
  Емпиричен анализ на икономическата концентрация в най-големите български фирми за периода 2006-2013
  JEL: L11, L19
  Резюме: Статията представя дескриптивен анализ на икономическата концентрация и неравенството сред 100-те най-големи компании в българския нефинансов сектор за периода от 2006 до 2013 година. Използвани са данни от годишната класация... Статията представя дескриптивен анализ на икономическата концентрация и неравенството сред 100-те най-големи компании в българския нефинансов сектор за периода от 2006 до 2013 година. Използвани са данни от годишната класация Капитал 100 в комбинация с три утвърдени статистически показатели за измерване на концентрация и диспаритет: коефициент на концентрация, индекс на Хърфиндал и коефициент на Джини. Данните за най-големите компании в България показват стабилизиране на позициите на първите 10 компании, и същевременно нарастващото значение на компаниите от втората половина, т. е. тези с позиции от 51 до 100.
 • Мартин Асса
  Гражданското общество - бариера пред нарастващата икономическа мощ на корпорациите
  JEL: A10
  Резюме: Статията има за цел обяснението на основите за съвременните кризи в обществото. В началото се въвеждат най-новите концепции за гражданското общество (регионално, национално, международно) и корпорацията (национална,... Статията има за цел обяснението на основите за съвременните кризи в обществото. В началото се въвеждат най-новите концепции за гражданското общество (регионално, национално, международно) и корпорацията (национална, транснационална). По-нататък се изследва връзката между гражданското общество, политическата власт и корпорациите през последните 20-30 години.
 • Розмари Папуърт
  Рефлективната практика и планирането на личностното развитие на студенти изучаващи бизнес и икономика
  Резюме: Тази статия разглежда рефлективната практика и планирането на личностното развитие, както от академична, така и от бизнес гледна точка. Както ще бъде доказано, тези умения са от основно значение за студенти, желаещи да преследват... Тази статия разглежда рефлективната практика и планирането на личностното развитие, както от академична, така и от бизнес гледна точка. Както ще бъде доказано, тези умения са от основно значение за студенти, желаещи да преследват кариера в света на бизнеса, и дават положително отражение върху настоящите им занимания и по-нататъшното развитие на техните знания и умения в среда, основана на познаване на икономиката, където на човешкия капитал се гледа като на най-ценен актив. На първо място, определението и процесът на рефлективна практика ще бъдат разгледани както в областта на академичния, така и на професионалния свят . Впоследствие ще бъде разгледано планирането на личностното развитие във връзката му с рефлективната практика и как това вече се прилага в Обединеното кралство. И накрая, ще се разгледа как тези процеси и дейности могат да бъдат интегрирани в академична среда.