Година 2013, Брой 4

Дата на издаване

10.12.2013 г.

Съдържание

 • Пламен Пътев, Елена Маринова
  Връзката между суапите за кредитно неизпълнение и пазарите на акции в централна и източна Eвропа
  Резюме: Нашето изследване е насочено към тестване на дългосрочната връзка между CDS и пазарите на акции в седем източноевропейски страни. Пър¬во, ние определяме спецификите на пазарите в седемте страни. Демон¬стрираме, че седемте пазара... Нашето изследване е насочено към тестване на дългосрочната връзка между CDS и пазарите на акции в седем източноевропейски страни. Пър¬во, ние определяме спецификите на пазарите в седемте страни. Демон¬стрираме, че седемте пазара показват различно поведение – докато доходността се раз¬ли¬чава силно между страните, то волатилността им е приблизително еднаква. След това ние определяме наличието на коинтеграция между пазарите на акции и CDS спреда. Резултатите ни показват, че пазарите и CDS спреда не са стацио-нарни, но първите и производни са стационарни и те могат да се определят като интегрирани от първа степен за всички страни. След това ние прилагаме Грейн¬джър тест, за да установим краткосрочната връзка и нашите резултати показват, че за Русия и Полша изменението на пазарния индекс води до изменение в CDS спреда, като дисперсията на спреда се описва съответно 40% и 31% от индекса. За Унгария, България и Румъния установяваме, че съответно 36%, 11% и 27% в изменението на пазарния индекс се дефинира от CDS спреда.
 • Виолета Блажева
  Еволюция на общата селскостопанска политика на Европейския съюз
  JEL: Q18
  Резюме: През 2012 г. се отбелязаха петдесет години от създаването на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз - основа на европейската интеграция, осигуряваща вече пет десетилетия продоволствена сигурност и динамично земеделие за... През 2012 г. се отбелязаха петдесет години от създаването на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз - основа на европейската интеграция, осигуряваща вече пет десетилетия продоволствена сигурност и динамично земеделие за европейските граждани. Настоящата разработка е фокусирана върху нейната еволюция и достиженията от проведените реформи. Създадена е с цел осигуряване на качествени храни за гражданите на разумни цени и задоволителен стандарт на живот на селскостопанските производители. Днес тези цели все още са актуални. През годините европейската селскостопанска политика спомогна за преодоляването на три ключови етапа: изведе Европа от недостига до изобилието от храна; отговори на новите предизвика¬телства, свързани с устойчивото използване на природните ресурси; разшири ролята на селскостопанските производители в развитието на селските райони. Настоящата реформа на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз има за цел да засили конкурентоспособността и устойчивостта на развитие на европейските земеделие и селски райони.
 • Даниела Фесчиян
  Стандартизиран модел за последващо оценяване на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор
  JEL: М41
  Резюме: Статията засяга някои съществуващи недостатъци в модела за оценяване след признаване /последващо оценяване/ на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор. Предпоставка за възникването на изследваните... Статията засяга някои съществуващи недостатъци в модела за оценяване след признаване /последващо оценяване/ на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор. Предпоставка за възникването на изследваните проблеми е липсата на стандартизация на счетоводната система в предприятията от публичния сектор. Авторът предлага стандартизиран счетоводен модел и защитава тезата, че проблемът може да се реши само с приемането на счетоводни стандарти, които да заменят сегашната практика на регулиране на счетоводството в предприятията от публичния сектор с указания и писма. С предложения стандартизиран счетоводен модел за периодично оценяване на дълготрайните материални активи се проектират пътищата и начините за усъвършенстване на счетоводната система на предприятията от публичния сектор чрез нейното адаптиране към концептуалната рамка на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. Това ще доведе до повишаване на надеждността и достоверността на счетоводната информация и до цялостно усъвършенстване на счетоводната методология.
 • Силвия Костова
  Одиторски процедури при приблизителните счетоводни оценки и данъчните ефекти във финансовите отчети
  JEL: M42
  Резюме: Счетоводното отразяване на дейността на предприятията в определени случаи включва преценка при определянето на приблизителните счето-водни оценки. С оглед на достоверното представяне на информацията на потребителите й, те трябва да... Счетоводното отразяване на дейността на предприятията в определени случаи включва преценка при определянето на приблизителните счето-водни оценки. С оглед на достоверното представяне на информацията на потребителите й, те трябва да са разумни и съобразени със съществуващите обстоятелства. В резултат на несигурността, присъща на оперативната дейност, отделни показатели във финансовите отчети не подлежат на прецизно оценяване, а само на приблизително. Във връзка с това от значение са одиторските процедури, които се осъществяват, за да се изрази мнение относно достоверността на преценките на ръководството. Настоящата статия е насочена към дефиниране на основните зависимости между приблизителните счетоводни оценки и изискванията за професионална преценка на одитора. При тяхното изследването акцентът e поставен върху ограничаване на информационната асиметрия при счетоводното отразяване на приблизителните счетоводни оценки и данъчното им третиране.
 • Пепа Стойкова
  Фалшификатите като обект на данъчния контрол
  JEL: M42, K22
  Резюме: Фалшификатите са онези резултати от действие или бездействие, които са неистински, измамни или подправени подобия на съществуващ продукт. Те съдържат чужди отличителни белези (характеристики), които създават илюзия за качествен... Фалшификатите са онези резултати от действие или бездействие, които са неистински, измамни или подправени подобия на съществуващ продукт. Те съдържат чужди отличителни белези (характеристики), които създават илюзия за качествен продукт с по-висока себестойност, респективно цена. Фалшификатите представляват интерес за органите на данъчния контрол поради факта, че се създават с цел печалба. На данъчен контрол подлежи установяването реалността на печалбата, която служи за основа при изчисляване на данъчни задължения, както и възможностите за манипулиране на приходните и разходни величини. Поради голямото разнообразие на фалшификати, в настоящата статия ще бъде акцентирано на фалшивите документи, които се създават във връзка с фалшивите стоки. Структурирани са видовете документни престъпления, като е съпоставен броят им (включително на санкционираните извършители) с количеството документи, ползвани при производството и обращението на фалшиви стоки.
 • Галя Георгиева
  Методите на амортизация и влиянието им върху финансовия резултат
  JEL: М41
  Резюме: В статията са разгледани методите за амортизация на нетекущите материални активи, регламентирани с приложимите счетоводни стандарти. Използвани са данни за онагледяване на работата с тях. Изчислени са годишните амортизационни квоти,... В статията са разгледани методите за амортизация на нетекущите материални активи, регламентирани с приложимите счетоводни стандарти. Използвани са данни за онагледяване на работата с тях. Изчислени са годишните амортизационни квоти, чрез всеки един от методите, в рамките на полезния живот на актива. Те се отчитат като разходи за амортизация, след което се отнасят по предназначение, съобразно възприетата счетоводна политика от предприятията. Участват при формирането на себестойността на продуктите на труда и на финансовия резултат. За да се покаже влиянието им върху този резултат, е направена съпоставка между тях. В разработката са включени таблици и графики.