Година 2015, Брой 4

Дата на издаване

17.12.2015 г.

Съдържание

 • Соня Милева Божанова
  Инвестиции и заплахи за развитието на туризма
  JEL: L83, Z32
  Резюме: Темата е изключително актуална при интенизифицирането на различните видове заплахи, които сриват всякакви очаквания, сценарии и прогнози за развитие на туризма. Анализирани са динамиката на инвестициите в туризма, като специално... Темата е изключително актуална при интенизифицирането на различните видове заплахи, които сриват всякакви очаквания, сценарии и прогнози за развитие на туризма. Анализирани са динамиката на инвестициите в туризма, като специално внимание е отделено на ПЧИ и българските инвестиции в чужбина. Сред заплахите за развитието на туризма основният акцент е върху терористичните атаки, геополитическата нестабилност, кризите и последствията и възстановяване на отрасъла. Въз основа на анализа и оценката са изведени основните области за бъдещо изследване на влиянието на инвестициите и заплахите за развитието на туризма.
 • Али Вейсел
  Одитна извадка за тестовете на контролите
  JEL: М42
  Резюме: Статията е посветена на научно обоснования избор на подходящ подход за прилагане на одитната извадка за тестовете на контролите. Практическото значение на изследването се представя чрез разглеждане на същността и приложението на... Статията е посветена на научно обоснования избор на подходящ подход за прилагане на одитната извадка за тестовете на контролите. Практическото значение на изследването се представя чрез разглеждане на същността и приложението на тестовете на контролите и чрез анализиране на избора на обекти за тестване. Специално внимание се обръща на различните статистически разпределения и формули, които се предлагат в научната литература и се използват от българските одитори при прилагане на одитните извадки. Те се сравняват с базисните постановки в Международните одиторски стандарти. По този начин се предлага обоснован подход за прилагане на извадката за тестовете на контролите. Дават се практически насоки за определяне на обема на извадката и оценката на резултатите, чрез използване на функции в Excel и таблици, разработени от Американския институт на дипломираните експерт-счетоводители. Те трябва да се прилагат, за да може одиторът да формира правилни заключения относно финансовата информация въз основа на одиторските стандарти.
 • Майкъл Еделстайн, Робърт Уензел, Бриджит Салкидо
  В отговор на „Свободна воля, детерминизъм, либертарианството и австрийската икономика" от Уолтър Блок
  JEL: B, Z
  Ключови думи: Free will, Determinism, libertarianism
  Резюме: Авторите отговарят на есето на Уолтър Блок: "Свбодна воля, детерминизъм, либертарианството и австрийската икономика." Тезата на Блок, че човешкото поведение се регулира от свободната воля и скептиците не могат да бъдат... Авторите отговарят на есето на Уолтър Блок: "Свбодна воля, детерминизъм, либертарианството и австрийската икономика." Тезата на Блок, че човешкото поведение се регулира от свободната воля и скептиците не могат да бъдат класифицирани като либертарианци се оспорва. Контрааргументите включват наблюдението, че хората не са освободени от принципа на причинно-следствената връзка и че Спенсър, Мизес и Хайек са детерминисти.
 • Лаура Дейвидсън, Уолтър Блок
  Критични бележки относно дефинициите в областта на икономиката от австрийска гледна точка: микроикономика
  Резюме: Няма нужда да се споменава, че в областта на физическите науки всички практикуващи използват думите по същия начин. Чисто словесният диспут би бил анатема на тази арена на интелектуален дискурс. Няма спор, що се отнася до значението... Няма нужда да се споменава, че в областта на физическите науки всички практикуващи използват думите по същия начин. Чисто словесният диспут би бил анатема на тази арена на интелектуален дискурс. Няма спор, що се отнася до значението на думи като "гравитация", "маса", "род", "вид", "кислород", "рентгенови лъчи" и т.н. Материалните въпроси не са толкова благотворни в областта на социалните науки. В настоящата статия се прави опит да се постави икономиката, кралицата на социалните науки, на равна нога с физиката, химията, биологията и т.н., или поне се правят стъпки в тази насока. Системните знания, задължителното условие на науката, изисква добра комуникация. Но това, от своя страна, може да се постигне само ако се изпълни необходимото условие: точни определения. В тази връзка, в настоящата статия ние обсъждаме микроикономическите концепции за предприемачество, монопол, безразличие, разработване и наемотърсене.
 • Снежина Кадиева
  Допълнителните услуги в хотелиерството като средство за повишаване на удовлетвореността на клиентите
  JEL: M21
  Резюме: В статията се разглеждат същността, особеностите и класификацията на допълнителните услуги в хотелиерството. Изтъква се тяхната роля и значение за добавянето на стойност към хотелиерския продукт и за повишаване на удовлетвореността... В статията се разглеждат същността, особеностите и класификацията на допълнителните услуги в хотелиерството. Изтъква се тяхната роля и значение за добавянето на стойност към хотелиерския продукт и за повишаване на удовлетвореността на клиентите. Отделено е специално внимание на съвременните аспекти при предлагането на допълнителните услуги. Поставен е и акцент върху влиянието на дигиталните технологии за иновациите при предлагането на допълнителните услуги в съвременното хотелиерство.
 • Милен Динков
  Микромениджмънт в организацията – като стил на управление и форма на контрол
  JEL: М12, М54
  Резюме: В статия се разглежда явлението „микромениджмънт”, считано за един от големите недостатъци на управлението. Анализирани са характерните особености на този стил на управление и основните отличителни качества на микромениджърите. На... В статия се разглежда явлението „микромениджмънт”, считано за един от големите недостатъци на управлението. Анализирани са характерните особености на този стил на управление и основните отличителни качества на микромениджърите. На основата на направения анализ са определени причините за поява на микромениджмънт в една организация, както и възможните ефекти върху поведението и състоянието на служителите.