Година 2016, Брой 2

Дата на издаване

5.7.2016 г.

Съдържание

 • Олена Шараг
  Качеството на икономическия растеж в условията на технологически прогрес
  JEL: O30, O40
  Резюме: Тази разработка има двустранна цел: 1) да се изследват абстрактните и теоретичните принципи на класическата и неокласическата икономическа теория спрямо понятието за икономически ръст в лицето на технологичния прогрес; 2) да се... Тази разработка има двустранна цел: 1) да се изследват абстрактните и теоретичните принципи на класическата и неокласическата икономическа теория спрямо понятието за икономически ръст в лицето на технологичния прогрес; 2) да се направи опит да се приложат получените данни в народностопанската практика на съвременна Украйна.
 • Добринка Златева
  Човекът в икономиката – рационален (ирационален) и инстинктивен
  JEL: B41
  Резюме: Студията е посветена на човека в икономиката. Споделя се възгледът, че икономическата теория трябва да изследва човека в икономиката, а не икономическия човек. Поддържа се позицията, че възприетата в неокласическата теория идея за... Студията е посветена на човека в икономиката. Споделя се възгледът, че икономическата теория трябва да изследва човека в икономиката, а не икономическия човек. Поддържа се позицията, че възприетата в неокласическата теория идея за Нomo economicus, според която той е рационален не съответства на многосъставната човешка природа. Върху основата на интердисциплинарен подход, човекът в икономиката се изследва като рационален (ирационален) и инстинктивен. Поддържа се становището, че инстинктите детерминират икономическата човешка дейност. Разгледани са икономически инстинкти, характеризиращи дейността на човека в икономиката.
 • Руслана Димитрова
  Електронен магазин – особености в счетоводните и данъчните аспекти на дейността
  JEL: M41
  Резюме: В статията е направен опит, на база същностната характеристика и правната рамка на електронния магазин, да се изведат счетоводните и данъчни аспекти на неговата дейност. За целта са разгледани особеностите в счетоводното отчитане... В статията е направен опит, на база същностната характеристика и правната рамка на електронния магазин, да се изведат счетоводните и данъчни аспекти на неговата дейност. За целта са разгледани особеностите в счетоводното отчитане на: домейн, уеб страница и програмни продукти за онлайн магазин, доставката на стоките, разходите свързани с търговската дейност, разходите за реклама, проучване и афилиейт маркетинг, разходите за рекламации и гаранции, постъпленията от продажби на стоки и нови техники на продажби – дропшипинг, колективно пазаруване, разплащания с клиентите чрез наложен платеж и системи за електронни разплащания. Систематизирани са накратко и данъчните аспекти свързани с начисляването на данък добавена стойност, данъчна регистрация и регистрационен режим и изисквания свързани с търговската дейност на електронния магазин.
 • Ваня Григорова
  Генезис на съвременните маркетингови мрежи
  JEL: М31
  Резюме: В съвременната икономическа практика, като естествен резултат от редица обществени и пазарни процеси, се зараждат обединения от организации с обща стратегическа цел, обозначавани като „мрежи”. Този феномен е сложен, има комплексно... В съвременната икономическа практика, като естествен резултат от редица обществени и пазарни процеси, се зараждат обединения от организации с обща стратегическа цел, обозначавани като „мрежи”. Този феномен е сложен, има комплексно проявление и се изучава от редица теории, свързани с мрежите – област на икономическата наука, която все още се развива. Затова мотивите на настоящото проучване са няколко: да се проследят групите от фактори (етимологични, философски и икономически), които водят до появата на мрежи, да се изяснят техните присъщи характеристики, да се разкрие спецификата на проявлението им в маркетинговата сфера и в резултат – да се обогати съвременната маркетингова парадигма, за се развият нови научни подходи за изграждане и управление на маркетинговите мрежи в България.
 • Милен Атанасов
  Застраховка „Професионална отговорност“ при застрахователните посредници
  JEL: К19
  Резюме: В настоящата разработка се посочват различните изисквания относно поддържането на застраховката „Професионална отговорност“ при застрахователните посредници, като се съпоставят редица особености от отменената и действащата... В настоящата разработка се посочват различните изисквания относно поддържането на застраховката „Професионална отговорност“ при застрахователните посредници, като се съпоставят редица особености от отменената и действащата нормативни уредби. Разглежда се по какъв начин отделните форми на преобразуване на застрахователния брокер оказват влияние върху притежаваната от него застраховка. Очертава се обхватът на действие и се конкретизират видовете вреди, които застраховката ‚Професионална отговорност“ покрива при извършването на застрахователно посредничество от застрахователния брокер.
 • Чад Ван Шойланд, Иван Янкович, Уолтър Блок
  Писмена дуплика на „Свободната воля, детерминизма, либертарианството и австрийската икономика“
  JEL: B, Z
  Резюме: Блок (2015г.) твърди, че позицията за Свободната воля е правилна, а тази на детерминизма е неправилна, и че либертарианството и австрийски икономика са съвместими с първо споменатата, но не и с последната. Еделщайн, Венцел и Салсидо... Блок (2015г.) твърди, че позицията за Свободната воля е правилна, а тази на детерминизма е неправилна, и че либертарианството и австрийски икономика са съвместими с първо споменатата, но не и с последната. Еделщайн, Венцел и Салсидо (2016 г.) разкритикуват Блок (2015 г.) на това основание. Настоящата статия е дуплика до Еделщайн, Венцел и Салсидо. В статията се твърди, че позицията на детерминизма е неправилна; и че позицията на свободната воля е правилната, и че свободата на волята е важна както за австрийската икономика, така и за либертарианството.