Година 2012, Брой 4

Дата на издаване

6.12.2012 г.

Съдържание

 • Кристиян Хаджиев
  Нови измерения на екипния подход
  JEL: M10
  Резюме: В студията по концептуално нов начин се изследват измеренията на екипния подход в контекста на новите изисквания. Извеждат се аргументи, които подчертават стратегическата роля на екипа като феномен на груповата динамика.... В студията по концептуално нов начин се изследват измеренията на екипния подход в контекста на новите изисквания. Извеждат се аргументи, които подчертават стратегическата роля на екипа като феномен на груповата динамика. Идентифицират се причините, които налагат използването на екипния модел в социалната практика. Анализират се видовете екипи през призмата на непосредствените резутати (динамика на кривата), както и необходимите условия за трансформиране на групите в ефективни екипни структури. Детайлно се изследват принципите, които преодоляват вътрешното организационно късогледство и минимализират риска, свързан с промяната. Извеждат се общите подходи за екипна ефективност, систематизирани в осем практики, които мениджмънтът реално прилага в бизнеса. Изследват се специфичните измерения (характерни особености) на лидерството в екипна среда. Анализират се новите (интегративни) подходи към лидерството, новата парадигма през призмата на лидерските роли, функционалния модел на Джон Ейдър, лидерството от “пето ниво” на Джим Колинс, концепцията на Майлс и Симс за самолидерството и ситуационния лидерски модел на Хърси-Бланчард, като се идентифицират зависимости, свързани с фазите, през които преминава изграждането на екипа.
 • Недим Дикмен
  Номинален БВП и избор на макроикономическата политика: моделът Сейнт Луис
  JEL: E5, E6, G5
  Резюме: В настоящата разработка се търси отговор на следния въпрос: Монетаристката или Кейнсианската политика е по-ефективна при настъпилите промени в номиналния БВП в Турция? Прогнозирайки параметрите на създаденият за тази цел модел Сейнт... В настоящата разработка се търси отговор на следния въпрос: Монетаристката или Кейнсианската политика е по-ефективна при настъпилите промени в номиналния БВП в Турция? Прогнозирайки параметрите на създаденият за тази цел модел Сейнт Луис, е изследвана статистическата значимост на получените резултати. Въздействието на промяната на паричното предлагане или публичните разходи върху БВП не е моментно, а варира във времето. Поради тази причина, в модела са включени и забавените стойности на обяснителните променливи. За изготвяне на модела са използвани хронологичните данни, обхващащи периода 1981 – 2008г. Резултатът от прогнозирането е оценен чрез използването на метода OLS, в тесен и широк смисъл, на база кумулативното въздействие на промените, настъпили в паричното предлагане (М1 и М2) и публичните разходи върху ръста на номиналния БВП. Относно паричното предлагане и публичните разходи, тези стойности са изчислени директно или чрез пролагане на забавено разпределение. От статистическа гледна точка, първото от тях не е значимо, но второто е от значение. Получените резултати навеждат към извода, че в Турция, през по-дълъг период от време, по-ефективна е Кейнсианската политика (финансова политика на база увеличаване на публичните разходи), а не политиката на парично предлагане (Монетаристкото становище). Това положение, в същото време изяснява и приложените с политически цели популистки подходи от страна на правителствата. Става ясно, че моделът е подходящ и може да се прилага в Турция.
 • В. И. Ляшенко, Ю. И. Тулку
  Квази-материалните активи на съвременния нео-индустриализъм
  JEL: A10, G30
  Резюме: В този материал авторите отбелязват несъвършенството на съществуващи финансови инструменти, които причиниха финансово-икономическа криза и предполагат, че съществуват и други възможности за компаниите, за да получат допълнителни... В този материал авторите отбелязват несъвършенството на съществуващи финансови инструменти, които причиниха финансово-икономическа криза и предполагат, че съществуват и други възможности за компаниите, за да получат допълнителни финансови ресурси.
 • Йоана Петрова
  Несъответствия при съчетаване на индивидуалното и груповото поведение в организацията
  JEL: P00, Z13
  Резюме: Дейността на дадена организация може да се определи като ефективна, ако нейните членове са приели поведение, което да стимулира постигането на общите цели. Съчетаването на индивидуалното и груповото поведение е сложен и в определени... Дейността на дадена организация може да се определи като ефективна, ако нейните членове са приели поведение, което да стимулира постигането на общите цели. Съчетаването на индивидуалното и груповото поведение е сложен и в определени случаи продължителен процес, който може да бъде съпроводен с редица трудности. Съществуват варианти, в които са налице противоречия между индивид и група. Те произтичат от: индивидуалните особености на всеки човек, изискванията му към себе си, ценностната му система, неговата самооценка, начина на действие, целите, които си поставя, маниерите му на поведение и възпитание. Необходимо е да се търсят начини и средства за тяхното преодоляване. Съчетаването на двата типа поведение налага приспособяване на отделната личност към групата, подчиняване и понякога отричане на собственото мнение с цел приемане на груповото. За целта в статията са разгледани конкретни начини и средства за преодоляване на несъответствията между индивидуалното и груповото поведение в организациите.
 • Асен Ангелов
  Оценка на прогнозното въздействие на структурните фондове по Hermin модела по отношение пазара на труда
  JEL: J68
  Резюме: Настоящата статия разглежда проблема за въздействието на Структурните фондове върху пазара на труда в България и по-специално е анализирано прогнозното въздействие и действителното изменение, като са предложени изрази за по-точно... Настоящата статия разглежда проблема за въздействието на Структурните фондове върху пазара на труда в България и по-специално е анализирано прогнозното въздействие и действителното изменение, като са предложени изрази за по-точно прогнозиране на това въздействие. Прогнозните трендове в HERMIN модела са дефинирани като циклични функции на времето за по-адекватно описание на промените в пазара на труда – на заетите лица, населението под трудоспособна възраст и пенсионна възраст.
 • Явор Янкулов
  Личните продажби като елемент на ИМК и влиянието им върху удовлетвореността на потребителите
  Резюме: В статията са представени личните продажби като елемент от интегрираните маркетингови комуникации. Изведени са предимствата на личните продажби, главно в сравнение с директния маркетинг и насърчаването на продажбите. Анализира се... В статията са представени личните продажби като елемент от интегрираните маркетингови комуникации. Изведени са предимствата на личните продажби, главно в сравнение с директния маркетинг и насърчаването на продажбите. Анализира се спецификата на личните продажби от гледна точка на комуникационния процес. Доколкото те се явяват едновременно елемент на интегрираните маркетингови комуникации, но по своята същност са и форма на търговия на дребно, и в двете си проявления те влияят върху удовлетвореността на потребителите. Затова е важно да познаваме по-добре процеса на изграждане на удовлетвореност, както и елементите от него, върху които личните продажби имат възможност да окажат по-силно въздействие. Удовлетвореността не е просто липсата на разочарование, затова и двете трябва самостоятелно да се изследват и наблюдават в практиката. Три са основните влияещи върху удовлетвореността на потребителите – обратимост, статукво и валентност, които също са обект на изследване.