Година 2017, Брой 1

Дата на издаване

21.3.2017 г.

Съдържание

 • Ола Адел Абдел Гавад
  Измъченото изобретяване на нова самоличност. Автобиографичните разкази като документация за трансформация на идентичността.
  Резюме: ... -
 • Состийн Коджиа, Уолтър Блок
  Политиките за икономическо развитие в Западна Африка: случаят за свободното предприемачество
  Резюме: Икономическото развитие в Африка и навсякъде другаде по света се подсилва от натрупването на капитал. За това способстват икономическата свобода и правото на частна собственост, които насърчават спестяванията и инвестициите, и... Икономическото развитие в Африка и навсякъде другаде по света се подсилва от натрупването на капитал. За това способстват икономическата свобода и правото на частна собственост, които насърчават спестяванията и инвестициите, и представляват задължително условие за икономически растеж. В настоящата разработка се правят опити това да се съотнесе и по отношение на африканския континент.
 • Ваня Ганева
  Социалната и солидарна икономика – демократично сдружаване, взаимопомощ и коопериране
  JEL: A14, Z13
  Резюме: В статията се прави опит за изясняване същността, спецификата и ролята на социалната и солидарна икономика в съвременния свят. Също така се разсъждава върху това доколко тя следва да бъде обект на внимание от страна на... В статията се прави опит за изясняване същността, спецификата и ролята на социалната и солидарна икономика в съвременния свят. Също така се разсъждава върху това доколко тя следва да бъде обект на внимание от страна на икономическата социология като наука, в контекста на връзката с предмета й, и кои подходи и теории в социологията и икономическата социология могат да се използват като обяснителни модели на социалната и солидарна икономика. В заключение се достига до извода, че социалната и солидарна икономика съчетава успешно постигането на икономически и социални цели. Тя допринася за социално приобщаване и включване, и играе важна роля за интегриране на рискови групи като например, хора с умствени и физически увреждания. Социалната и солидарна икономика като част от икономиката на съответното общество се явява обект на изследване от страна на икономическата социология като наука, изучаваща социалните аспекти на икономическия живот. Разработените в съвременната икономическа социология теоретични подходи (за социалните мрежи, социалния капитал, социалната природа на икономическите действия и други) могат да бъдат използвани като обяснителни модели на процесите, протичащи в социалната и солидарна икономика.
 • Евгени Райков
  Управлението на оборотния капитал в българските публични компании – емпиричен анализ в условията на финансово-икономическа криза и посткризисно възстановяване
  JEL: G01, G32
  Резюме: Съвременният финансов анализ се превръща във все по-отговорна дейност във връзка с нарастващата роля и функции на финансовия мениджмънт за качествена и надеждна информационна обезпеченост. Те се материализират в задълбочаването на... Съвременният финансов анализ се превръща във все по-отговорна дейност във връзка с нарастващата роля и функции на финансовия мениджмънт за качествена и надеждна информационна обезпеченост. Те се материализират в задълбочаването на вътрешните контролни процедури за въздействие и в търсенето на нови методологични подходи за анализ, които идентифицират по-точно въздействието на външната среда и вътрешни ресурси за поддържане на баланс между рентабилността и ликвидността. Разгледаните тенденции за българските компании показват променлива рентабилност на краткотрайните активи в резултат на динамично променящата се обращаемост и несигурността по отношение на продажбите. Ниската рентабилност и обращаемост на общите активи е резултат от негативния ефект на дългосрочната инвестиционна политика преди и по време на кризата от 2007 година. Постоянната ликвидност демонстрира стабилно поведение чрез регулирането й с промените в краткосрочните задължения, а повишаването на общата ликвидност е израз на приоритетите на финансовия мениджмънт за балансирано управление на оборотния капитал.
 • Емил Цанов
  Концептуални аспекти на социалния дигитален университет
  JEL: M15, O35
  Резюме: Развитието на информационните технологии, в пряка зависимост от разрастването на технологиите и средите за социално общуване, съвместното използване на ресурси и управлението на отношенията между обектите и субектите на тези... Развитието на информационните технологии, в пряка зависимост от разрастването на технологиите и средите за социално общуване, съвместното използване на ресурси и управлението на отношенията между обектите и субектите на тези процеси, вкл. в университетските образователни системи, изисква усъвършенстването им в посока триединството „социална мрежа – управление на съдържание – управление на клиентска удовлетвореност“. Съществуват технологии, процедури и специализирани инструменти, чрез които съвременните комплексни среди за управление на съдържание да автоматизират процесите в целия жизнен цикъл на образователната дейност. Сложните и многообразни процеси, протичащи между обектите и субектите на колаборативно функциониране, изграждат възлите и отношенията в един хетерогенен, многомерен, оптимално управляем социален граф.
 • Ангелин Лалев
  Изследване на поддръжката на HTTPS в електронните магазини на малките и средни предприятия в България
  JEL: C88, C89
  Резюме: Настоящата статия представя резултатите от практическо изследване, проведено двукратно (през месец май 2016 г. и отново - през месец януари 2017 г.) с помощта на автоматизирани инструменти за тестване на пробиви. Изследването... Настоящата статия представя резултатите от практическо изследване, проведено двукратно (през месец май 2016 г. и отново - през месец януари 2017 г.) с помощта на автоматизирани инструменти за тестване на пробиви. Изследването обхваща една и съща съвкупност от 480 електронни магазина, собственост на малки и средни предприятия в България. То има за цел да установи до каква степен тези предприятия успяват да внедрят правилно HTTPS протокола при защита на електронните си магазини. Изследването е проведено двукратно в опит да се получи информация как и доколко малките и средни предприятия в България успяват да реагират на рязкото повишаване на изискванията към информационната сигурност на Интернет в последните две-три години.