Година 2011, Брой 3

Дата на издаване

8.9.2011 г.

Съдържание

 • Иван Върбанов
  Глобалната човешка епоха и толерантността
  Резюме: В разработката се изследват ефектите от взаимодействието между глобалната човешка епоха, толерантността и културата. В синтезиран вид те се изразяват в намаляване на невежеството – правопропорционално на сравняването на собствените... В разработката се изследват ефектите от взаимодействието между глобалната човешка епоха, толерантността и културата. В синтезиран вид те се изразяват в намаляване на невежеството – правопропорционално на сравняването на собствените знания и умения с това на другите; отваряне към потенциала на различните; принадлежност към културата на цялото човечество, в което всеки отделен индивид добавя към нея частица от себе си; създаване на разширяващ се ред, без граници, който се разпространява чрез различни типове конкуренция и особено чрез конкуренция на знанието, на традициите и институциите, на талантите и квалификацията, успешно адаптиращи се към новата космополитична реалност.
 • Камен Каменов
  Моделираща среда и човешки потенциал
  JEL: P00, Z13
  Резюме: В статията са разгледани фактори, формиращи моделиращата среда на човешкия потенциал. Анализира се тяхното действие при различни варианти на съчетаване. Заедно с генетично детерминираните качества моделиращата среда е в основата на... В статията са разгледани фактори, формиращи моделиращата среда на човешкия потенциал. Анализира се тяхното действие при различни варианти на съчетаване. Заедно с генетично детерминираните качества моделиращата среда е в основата на изграждането на човешкия потенциал. Разгледана е връзката между равнището на потенциала и средата за реализация. При тяхното благоприятно съчетаване се създават най-добрите възможности за разкриване на изключителни заложби и дарования в човешкия фактор, т.е. на таланти. Прави се връзка между човешкия потенциал и икономическия растеж, като се подчертава значимостта на човешките качества в перспектива за изграждането на ефективна и конкурентна икономика.
 • Атанас Дамянов, Маргарита Маринова
  В търсене на идеи за развитие на новата работна сила
  JEL: I25, I23
  Резюме: Изследването се състои от две части. В първата – в силно синтезиран вид е разгледан цивилизационно-религиозният фактор и в каква степен осигурява преки и косвени предпоставки за разгръщане на човешкия потенциал. Във втората –... Изследването се състои от две части. В първата – в силно синтезиран вид е разгледан цивилизационно-религиозният фактор и в каква степен осигурява преки и косвени предпоставки за разгръщане на човешкия потенциал. Във втората – ударението е поставено върху Поколението „У” като носител на новата работна сила и радикално различаващо се от предходните. Предложено е създаването на академични инкубатори за таланти, качествени личности. Търсени са и възможности за включване на креативността в нематериалните фирмени активи.
 • Георги Димитров
  Тайнството в произхода на капитализма
  JEL: P00
  Резюме: Разработката обяснява генезиса на капитализма по принципно различен начин от този на социологическата класика. Новоевропейската трансконтинентална търговия се разглежда като механизъм, като социалноструктурен процес от надличностен... Разработката обяснява генезиса на капитализма по принципно различен начин от този на социологическата класика. Новоевропейската трансконтинентална търговия се разглежда като механизъм, като социалноструктурен процес от надличностен порядък, действащ системно в продължение на повече от три века и пораждащ капитализма като свой продукт. Пазарът, подпомогнат от калвинизацията на християнството, се приема не само като историческото, но и като “логическото начало” на модерния тип общества.
 • Фотин Марчев
  Етиката на Димитър Михалчев – регулатор на човешките отношения
  Резюме: В статията се анализират етическите възгледи на Димитър Михалчев – един от най-видните представители на българската философска етическа мисъл. Върху основата на анализа на теорията на философията и на реалната социална... В статията се анализират етическите възгледи на Димитър Михалчев – един от най-видните представители на българската философска етическа мисъл. Върху основата на анализа на теорията на философията и на реалната социална действителност Д. Михалчев утвърждава „реалистичната етика” в качеството й на динамична система на общочовешките ценности.
 • Атанас Григоров
  Съобщение и послание (медитации върху комуникацията)
  Резюме: От различните конотации на две сходни по значение български думи, към възможността за отправяне на внушения чрез скрити в съобщението негови пластове и оттам – към условията, които създават тази... От различните конотации на две сходни по значение български думи, към възможността за отправяне на внушения чрез скрити в съобщението негови пластове и оттам – към условията, които създават тази възможност.
 • Никола Янков
  Анализ на отношението талантизъм – талант – стратегии
  JEL: J00
  Резюме: В настоящата статия разглеждаме един тренд, чиито очертания и осмисляне могат да променят акцентите в процеса на развитие на различни системи. Той е свързан с преход към нова епоха, която терминологично се определя като „човешка”.... В настоящата статия разглеждаме един тренд, чиито очертания и осмисляне могат да променят акцентите в процеса на развитие на различни системи. Той е свързан с преход към нова епоха, която терминологично се определя като „човешка”. Осъзнаването на този еволюционен преход при равни други условия е в състояние да предотврати „шокове” от бъдещето и да послужи за по-плавни преходи. Независимо дали са развити или развиващи се обществата, те са изправени през криза, породена от липсата на талантливи специалисти. Това обстоятелство намалява тяхната производителност, производствен капацитет и интелигентен икономически растеж.
 • Андрей Захариев
  Проспективни размисли за човешкия капитал
  JEL: J24, H39
  Резюме: Водени от разбирането за пулсиращия характер на икономическата мисъл, в тази статия си поставяме за цел да развием проспективни идеи и виждания за миналото, настоящето и бъдещето на теорията за инвестициите в човешкия капитал като... Водени от разбирането за пулсиращия характер на икономическата мисъл, в тази статия си поставяме за цел да развием проспективни идеи и виждания за миналото, настоящето и бъдещето на теорията за инвестициите в човешкия капитал като отговорност на основните икономически агенти: правителството, фирмите и домакинствата. В структурен план в изследването последователно се прави преглед на историческото развитие на теорията за човешкия капитал. Представя се корпоративната гледна точка в обхвата на вижданията за финансово управление на човешките ресурси. Проспективно се аргументират възможни посоки за еволюция на познанието за човешкия капитал. Чрез вербално-графичен модел на инвестициите във формиране на човешкия капитал е аргументирано обединяване на петте вида дейности по формиране на човешки капитал с трите източника на ресурси, насочени към човешкия капитал в неговото индивидуално и национално (глобално) измерение. В хода на изследването се извежда изводът, че не е необходимо да се противопоставя капитализмът на талантизма, а напротив, чрез капитализма (светът на капитала) трябва да се култивира ерата на талантизма (светът на интелекта, способностите, семейните ценности и таланта).
 • Агоп Саркисян
  Обучение на български специалисти с висше образование по информационна безопасност
  Резюме: Статията разглежда въпросите, свързани с подготовката на специалисти с висше образование в областта на безопасността на компютърните технологии. Направен е анализ на възможностите за такова обучение у нас и неговите различни форми.... Статията разглежда въпросите, свързани с подготовката на специалисти с висше образование в областта на безопасността на компютърните технологии. Направен е анализ на възможностите за такова обучение у нас и неговите различни форми. Посочени са различните проблеми, които се срещат при такова обучение. В крaя на работата се прави заключението, че практически е по-уместно да се прави такова обучение като магистърска степен, т.е. като надстройка на бакалавърска степен, свързана с компютърни технологии.
 • Михаил Дочев
  Счетоводителят като човешки фактор в предприятието
  JEL: М41
  Резюме: Стопанската дейност на хората е свързана с получаването, преработването и използването на една или друга информация за протичащите стопански явления и процеси. Тази информация е твърде разнообразна по състав, съдържание,... Стопанската дейност на хората е свързана с получаването, преработването и използването на една или друга информация за протичащите стопански явления и процеси. Тази информация е твърде разнообразна по състав, съдържание, предназначение, начин на получаване, количество, качество и т.н. Налице са различни видове информация – научна, техническа, технологична, социална, икономическа и др. В литературата има най-различни определения за понятието “информация”, както и за нейната класификация. Наред с икономическата, юридическата и организационно-управленската обособеност, предприятията получават и счетоводна обособеност. Тя се изразява в задълженията им да организират и водят свое счетоводство и да изготвят финансов отчет. За целта всяко предприятие в управленската си структура създава отдел /служба/ „счетоводство”. Именно той е задължен да осъществява цялата работа по текущото регистриране на стопанските операции и процеси, по отразяване на състоянието – имуществено и финансово – и да съставя и представя финансовия отчет на предприятието като цяло. Във всяко предприятие има три задължителни елемента, които са взаимносвързани: имущество, извършването на стопански операции и организирано счетоводно отчитане. Счетоводството на всички предприятия се организира чрез прилагане на едни и същи принципи, една методология и еднаква нормативна база. Главната движеща фигура в счетоводството на едно предприятие е неговият счетоводител. Той трябва да притежава редица човешки и професионални качества.