Година 2010, Брой 1

Дата на издаване

5.3.2010 г.

Съдържание

 • Атанас Григоров
  Кодове на културата (1, 2, 3)
  Резюме: Проблемът за кодовете на културата (за „културните кодове―, както терминът се наложи в България, главно чрез преводите на У.Еко и Р. Барт), отдавна е престанал да бъде само теоретичен, и се е превърнал и в социален проблем.... Проблемът за кодовете на културата (за „културните кодове―, както терминът се наложи в България, главно чрез преводите на У.Еко и Р. Барт), отдавна е престанал да бъде само теоретичен, и се е превърнал и в социален проблем. Осмислянето на който и да било аспект на бързо променящата се култура на съвремието ни, а оттам – и формирането на адекватни личностни или институционални стратегии за развитие, е свързано с идентифицирането на характерните именно за този аспект кодове. Статията „Кодове на културата― е първата от няколко подготвени за печат публикации. Всички те, в своята цялост, са опит за илюстриране на един възможен път за „внедряването― на този проблем в публичното пространство; за въвеждането му в мисленето на възможно най-широк кръг от хора.
 • Уилям Барнет Ii, Уолтър Блок
  Антиматематичността на кривите на търсене
  Резюме: Настоящият материал разглежда кривата на търсенето. Той демонстрира, че този инструмент за анализ е фундаментално погрешен от гледна точка на това, че нарушава собственото си предположение, че всички неща са равни, а също и... Настоящият материал разглежда кривата на търсенето. Той демонстрира, че този инструмент за анализ е фундаментално погрешен от гледна точка на това, че нарушава собственото си предположение, че всички неща са равни, а също и математическото изискване, че само точен брой променливи могат да варират в рамките на дадена диаграма в двумерното пространство.
 • Венцислав Василев
  Относно анализа на паричния поток в застрахователното дружество
  JEL: G22
  Резюме: Отчетът за паричния поток е неделима част от отчетността на застрахователното дружество. Той е важен източник на информация при анализирането на финансовата структура на застрахователното дружество и видовете и размера на паричните... Отчетът за паричния поток е неделима част от отчетността на застрахователното дружество. Той е важен източник на информация при анализирането на финансовата структура на застрахователното дружество и видовете и размера на паричните потоци, обусловени от извършваната от него дейност. Посредством Отчета за паричния поток се насочва вниманието на потребителите към разграничаване на вида дейност и посоката на паричните потоци. Използването на някои от елементите на отчета, е предпоставка за изчисляване на показатели за адекватността, рентабилността и темпа на развитие на отделния паричен поток. По този начин се създава възможност за разширяване на анализа на дейността на застрахователното дружество.
 • Елка Цонева
  Младежката безработица в България - икономически и социални проблеми
  JEL: J21, J64
  Резюме: Безработицата у нас придобива все по-значителни размери превръщайки се в централен проблем за обществото. Особено силно са засегнати тъй наречените „рискови групи”. На пазара на труда, младежите са значителна по размер група от... Безработицата у нас придобива все по-значителни размери превръщайки се в централен проблем за обществото. Особено силно са засегнати тъй наречените „рискови групи”. На пазара на труда, младежите са значителна по размер група от лицата в неравностойно положение. Причините за това състояние са; образование, което не съответства на нуждите на трудовия пазар, трудното започване на първата работа, по-ниското заплащане, както и желанието за миграция след завършване на образование в търсене на по-добра реализация. Младежите са социална група, която представлява близкото бъдеще на обществото. Те са най-ценното богатство, защото с техните умения, възможности и интелектуален потенциал са от изключителна важност за страната ни. Тъкмо поради тази причина държавата и в частност провежданата от нея социална политика трябва да играе основна роля в грижата за тази част от обществото. Основна предпоставка за оцеляване на обществото като организация е възпроизводството на човешкият ресурс, а от там и смяната на самите поколения.
 • Мариана Георгиева
  Стопанските субекти в условията на криза
  JEL: G01
  Резюме: Финансовите кризи не са ново явление за паричната история. Международната статистика обаче показва, че тяхното проявление е с по-голяма честота от началото на 80-те години на 20-ти век. Сътресенията във финансовата сфера през... Финансовите кризи не са ново явление за паричната история. Международната статистика обаче показва, че тяхното проявление е с по-голяма честота от началото на 80-те години на 20-ти век. Сътресенията във финансовата сфера през последните две десетилетия имат свои отличителни характеристики. Либерализацията и нарасналата интеграция на финансовите пазари въвеждат някои нови елементи при изследването на кризите и развитието им започва да се различава от развитието на предходните. Последица от либерализацията и международната интеграция на пазарите на финансови услуги е бързото разпространение на кризите и отражението им в интернационален аспект.
 • Лудвиг Фон Мизес
  Човешкото действие: Част пета. Глава ХXV. Въображаемата конструкция на социалистическото общество
  Резюме: Когато социалните философи на осемнадесети век полагат основите на праксеологията и икономиката, те са изправени пред почти общоприетото и необезпокоявано разграничение между егоистичните индивиди и държавата, като представител на... Когато социалните философи на осемнадесети век полагат основите на праксеологията и икономиката, те са изправени пред почти общоприетото и необезпокоявано разграничение между егоистичните индивиди и държавата, като представител на интересите на цялото общество.