Година 2010, Брой 2

Дата на издаване

7.6.2010 г.

Съдържание

 • Атанас Григоров
  Скритото в текста (4, 5, 6)
  Резюме: „Скритото в текста" е опит да се насочи вниманието към социалната значимост на проблема за кодовете на културата. Последователно се тематизират „преходите" в културата на съвремието и свързаната с тях промяна на кодове; промяната в... „Скритото в текста" е опит да се насочи вниманието към социалната значимост на проблема за кодовете на културата. Последователно се тематизират „преходите" в културата на съвремието и свързаната с тях промяна на кодове; промяната в отношението към текста; отношението между писаното слово и езиците за визуална комуникация; възможностите за извличане на скрития в текста смисъл... За илюстрация на последното служи една рефлексия върху две от произведенията на Ролан Барт - „Структурният анализ на разказа" и „S/Z".
 • Светла Димитрова Ковачева
  Нормативни проекции на обществения и частния интерес в работата на държавните служители
  JEL: K00
  Резюме: Най-тривиална констатация е, че откакто има държава, има и държавни служители. Държавите обаче са твърде различни по характер, което прави различна и дължимата в тях дейност на държавните служители. Тази “неестетвеност” на... Най-тривиална констатация е, че откакто има държава, има и държавни служители. Държавите обаче са твърде различни по характер, което прави различна и дължимата в тях дейност на държавните служители. Тази “неестетвеност” на държавната служба прави съществен въпроса за нейната конструираност, а в модерните общества основен инструмент за конструиране на социалната реалност са законите и реализиращата ги правна система.
 • Николай Живков
  Демокрацията в съчиненията на Венелин Ганев
  Резюме: Интересът на Венелин Ганев към проблемите на демокрацията трайно присъства в неговата теоретична дейност от началото на XX век, когато публикува първите си статии, до средата на четиридесетте години. В публикациите през първите две... Интересът на Венелин Ганев към проблемите на демокрацията трайно присъства в неговата теоретична дейност от началото на XX век, когато публикува първите си статии, до средата на четиридесетте години. В публикациите през първите две десетилетия на миналия век, се изясняват изискванията на демокрацията към субектите на управленския процес - държава, граждани, партии и ролята на спонтанната обществена солидарност, за демократично управлението. В средата на четиридесетте години Ганев представя цялостен свой възглед за демокрацията. Тя се разглежда като форма на държавно устройство и форма на държавно управление. Приносите на В. Ганев в изследването на демокрацията могат да бъдат обобщени в два аспекта. Първо, той определя началата й, които имат водеща роля при конституиране формата на държавно устройство. Второ, на конституираните, в съгласие с началата на демократизма, държавни органи съответства форма на управление, при която дейността на държавните органи се насочва от определено общо благо, изразяващо принципите на демокрацията.
 • Уолтър Блок
  В отговор на подкрепата на Брукс към Демсец за теоремата на Коуз
  Резюме: Коуз твърди, че в света базиран на нулеви разходи не би имало значение при разпределението на ресурсите на кой от двама спорещи ще са дадени съответните права за... Коуз твърди, че в света базиран на нулеви разходи не би имало значение при разпределението на ресурсите на кой от двама спорещи ще са дадени съответните права за собственост.
 • Юлиян Господинов
  Проблеми при дефинирането на същността и правната рамка на публично-частното партньорство в България
  Резюме: Публично-частните партньорства (ПЧП) са част от общата промяна в дейността на общините и търсенето на нови форми на управление. Неоспорим факт е, че последните десетилетия са съпътствани с утвърждаването на това партньорство в... Публично-частните партньорства (ПЧП) са част от общата промяна в дейността на общините и търсенето на нови форми на управление. Неоспорим факт е, че последните десетилетия са съпътствани с утвърждаването на това партньорство в страните, трансформирали се от планови в пазарно ориентирани икономики. В статията са разгледани мненията на отделни автори и институции, изследващи същността и правната рамка на ПЧП. Резултатът е, че все още няма изработено единно становище по въпроса. Търсят се обобщения, изхождайки от съгласуваните становища в материалите на Европейския съюз. Проблем в това отношение е, че те не са достатъчни за пълното прилагане на схемите за публично-частни партньорства, поради особеностите на националните законодателства на страните-членки, в т.ч. и България, и суверенното право на всяка страна да регламентира по собствен начин проблематиката.
 • Анатолий Асенов, Христо Сирашки
  "Кризата – обективен процес или субективна грешка” (традиционен студентски конкурс – есе)
  Ключови думи: студентски конкурс
  Резюме: По инициатива на катедра „Мениджмънт”, СА „Д.А.Ценов”, факултет „Мениджмънт и маркетинг” и Студентски съвет, за шеста поредна година се организира студентски конкурс - есе на тема „КРИЗАТА – ОБЕКТИВЕН ПРОЦЕС ИЛИ СУБЕКТИВНА... По инициатива на катедра „Мениджмънт”, СА „Д.А.Ценов”, факултет „Мениджмънт и маркетинг” и Студентски съвет, за шеста поредна година се организира студентски конкурс - есе на тема „КРИЗАТА – ОБЕКТИВЕН ПРОЦЕС ИЛИ СУБЕКТИВНА ГРЕШКА”.
 • Лудвиг Фон Мизес
  Човешкото действие: Част пета. Глава ХXVI. Невъзможността на икономическото пресмятане при социализма
  Резюме: Директорът иска да си построи къща. Сега има много методи, по които това може да се извърши. Всеки от тях предлага, от гледна точка на директора, определени предимства и недостатъци по отношение на полезността на бъдещата сграда, и... Директорът иска да си построи къща. Сега има много методи, по които това може да се извърши. Всеки от тях предлага, от гледна точка на директора, определени предимства и недостатъци по отношение на полезността на бъдещата сграда, и предполага различна продължителност на използване на сградата; всеки от тях изисква различин разходи за строителни материали и труд и предполага различно време за постояване. Кой метод трябва да избере директорът?