Година 2010, Брой 3

Дата на издаване

6.9.2010 г.

Съдържание

 • Кристиян Хаджиев, Надя Маринова
  Проектно осигуряване на управленския процес
  JEL: O22, O31
  Резюме: В студията се изследват теоретико-методологическите характеристики на управлението на проекти и неговите практически измерения. Извеждат се аргументи, които подчертават стратегическия характер на управлението, базирано на проекти,... В студията се изследват теоретико-методологическите характеристики на управлението на проекти и неговите практически измерения. Извеждат се аргументи, които подчертават стратегическия характер на управлението, базирано на проекти, като ефикасен инструмент (ново генерално управление), чрез който организациите отговарят на промяната, развиват своя иновационен капацитет и конкурентноспособност. Анализират се основните принципи и модели за управление на проекти през призмата на структурния подход. По-конкретно се изследват управленските процеси за реализиране на проектните цели. Идентифицират се специфичните особености на екипа, ролята на ръководителя и неговите функции в контекста на управлението на проекти.
 • Димитър Панайотов
  Две опции срещу дисбалансирането
  Резюме: Често публикуваните антикризисни мерки на институции, партии, анализатори са критикувани за временния, еднократния характер, който носят. В настоящата статия се предлагат идеи за две опции срещу дисбалансирането, които са актуални... Често публикуваните антикризисни мерки на институции, партии, анализатори са критикувани за временния, еднократния характер, който носят. В настоящата статия се предлагат идеи за две опции срещу дисбалансирането, които са актуални без да са конюнктурни.
 • Уолтър Блок
  По една статия с времето и правилото на потребителя в академичните журнали
  JEL: A11
  Резюме: Някои редактори на списания, видимо либертариански ориентирани все още практикуват редакционна политика, която в друг контекст би се разглеждала като анатема за тази философия. Настоящият материал разглежда този случай, критикува... Някои редактори на списания, видимо либертариански ориентирани все още практикуват редакционна политика, която в друг контекст би се разглеждала като анатема за тази философия. Настоящият материал разглежда този случай, критикува тази практика и представя няколко възражения срещу него.
 • Красимира Славева
  Сравнителен анализ на структурните промени в износа и вноса на България за периода 1992-2009 г.
  JEL: F31
  Резюме: В икономиката на България след 1989 г. се извършват редица трансформации, пораждащи значителни икономически реформи. Промяната в организацията на икономическите процеси, отварянето на страната към света и възможността за достъп до... В икономиката на България след 1989 г. се извършват редица трансформации, пораждащи значителни икономически реформи. Промяната в организацията на икономическите процеси, отварянето на страната към света и възможността за достъп до международните пазари стават причина както за структурни изменения в производството, така и във външната търговия. Стоковата структура на външната търговия е отражение на състоянието и структурата на националната икономика. В статията е изследвана структурата на външната търговия и динамиката на обобщаващите измерители на структурни изменения за периода 1992-2009 г. Изследването включва установяване на промените в структурата на износа и вноса и проследяване на тенденциите в изменението на обобщаващи измерители на структурните промени. Резултатите от изследването показват, че: в структурата на външната търговия са настъпили значителни промени в сравнение с 1992 г.; прогнозирането на динамиката на структурните промени в износа и вноса е рисковано, поради разнопосочното изменение през 2007, 2008 и 2009 г.; външната търговия и нейната структура са важни фактори, определящи посоката и темпа на развитие на националната икономика.
 • Ваня Хаджиева
  Структуриране на националния организиран пазар
  JEL: M00
  Резюме: Пазарът е „сърцето” на всяка икономика, там е мястото където се срещат търсене и предлагане и се осъществява размяната на блага. Дефинирането на понятието "пазар" изисква то да бъде разгледано от много и различни гледни точки, които... Пазарът е „сърцето” на всяка икономика, там е мястото където се срещат търсене и предлагане и се осъществява размяната на блага. Дефинирането на понятието "пазар" изисква то да бъде разгледано от много и различни гледни точки, които да обхващат – съдържанието на понятието пазар, класифицирането на видовете пазари, техните характеристики и особености. Обект на анализ е пазарът, като основно средище за среща между търсене и предлагане – място където се реализира размяната на блага.
 • Мариана Георгиева
  Аспекти на кредитната политика на банките в България при сегашната икономическа криза
  JEL: GO1
  Резюме: По своята икономическа същност кредитът е форма на движение на заемен капитал. Той намира широко приложение в сферата на националното стопанство на всяка страна и в международния икономически обмен. Той е едно от определящите... По своята икономическа същност кредитът е форма на движение на заемен капитал. Той намира широко приложение в сферата на националното стопанство на всяка страна и в международния икономически обмен. Той е едно от определящите условия за развитието на търговията и незаменим инструмент за стимулиране на икономическите връзки, създаващ допълнително търсене на стоковите пазари. Кредитът дава възможност за съществуването на една благоприятна среда за стимулиране на частните инвестиции и мощно средство в конкурентната среда. Банките са акционерни дружества, които извършват посреднически операции на паричния пазар като привличат свободни парични средства от икономическите агенти под формата на депозити, влогове и др. начини от една страна и ги пласират под формата на заеми, ценни книжа, съучастия, лизинг, валутни ценности и др., с цел извличане на печалба. Кредитирането е една от най-старите, но и една от най-сложните стопански функции на търговските банки, което в голяма степен определя общественото положение на тази институция. В последно време кредитирането се разглежда като “пакет” от банкови услуги. В кредитните сделки се проявяват многобройни и многопластови обществени отношения. Сами по себе си те изразяват до голяма степен стопанската активност на банките и тяхната компетентност да управляват търговските връзки с различни категории клиенти. Развитието на кредитните сделки обуславя и съответната кредитна политика на търговските банки по време на сегашната икономическа криза.
 • Лудвиг Фон Мизес
  Човешкото действие: Част шеста. Глава ХXVII. Управлението и пазарът
  Резюме: От гледна точка на производстовото частната и държавната собственост могат да бъдат ясно разграничени. Всяка от тези две системи на икономическа организация на обществото е отворена и недвусмислено дефинирана. Те не може да се... От гледна точка на производстовото частната и държавната собственост могат да бъдат ясно разграничени. Всяка от тези две системи на икономическа организация на обществото е отворена и недвусмислено дефинирана. Те не може да се бъркат един с друг; те не могат да бъдат смесени или комбинирани; те са взаимно несъвместими.