Година 2010, Брой 4

Дата на издаване

6.12.2010 г.

Съдържание

 • Нонка Богомилова
  Религиозните “нишки” в капиталистическия дух и Западната цивилизация: Макс Вебер
  Резюме: В статията е анализиран подходът към религията на М.Вебер като част от цялостна теоретична задача – анализ на отличителните черти на Западната цивилизация. През призмата на тази теоретична оптика е разгледан и Веберовият подход към... В статията е анализиран подходът към религията на М.Вебер като част от цялостна теоретична задача – анализ на отличителните черти на Западната цивилизация. През призмата на тази теоретична оптика е разгледан и Веберовият подход към световните религии /в студиите върху стопанската етика на световните религии/ – сравнителния анализ с формирането и ценностите на Западната цивилизация. Въвлечена да “отговаря” на така формулираната от Вебер “мрежа от въпроси” /Р.Бендикс/, религията се проявява като духовно-нравствен елемент, влияещ върху “земното” поведение на индивидите в качеството им на членове на статусна група. Представена е интерпретацията на Вебер на големите религиозни системи, която той фокусира около статусната група на религиозните лидери - предизвикателство към Марксовото разбиране на религията само като отражение, като продукт на икономическите отношения в обществото. Акцентиран е и друг важен елемент на саморефлектирания метод на Вебер в подхода му към религиите - че ги разглежда поотделно, а не във взаимообвързана историческа верига и последователност, както прави това в този и по-късен период А.Тойнби. В критична светлина е разгледано често срещаното в литературата преакцентиране на отредената от Вебер роля на религията в зараждането на капиталистическия дух. Взаимодействието на материални фактори и интереси с духовни идеи и подбуди характеризира същността на Веберовия подход към анализа на социалните феномени – зараждането и спецификата на капитализма, особеностите на Западната цивилизация.
 • Мая Ламбовска
  Модел за оценяване на дейността на центровете на отговорности в организацията
  JEL: M19, C65
  Резюме: Статията представя един модел за оценяване дейността на центровете на отговорности в процеса на бюджетно управление на организацията. Моделът се основава на сложен инструментариум, включващ класически управленски и съвременни... Статията представя един модел за оценяване дейността на центровете на отговорности в процеса на бюджетно управление на организацията. Моделът се основава на сложен инструментариум, включващ класически управленски и съвременни математически инструменти от теориите на размитата логика и на размитите подмножества. Моделът е представен както концептуално, така и методически чрез алгоритъм за реализация. Възможното приложение на модела е илюстрирано в четири варианта чрез пример за център на разходи, функциониращ в неопределена и стабилна/динамична среда.
 • Мариана Друмева
  Демографско-икономическият облик на Свищов до началото на Българското възраждане
  Резюме: В настоящата студия се прави опит да бъде очертан демографския и икономическия облик на град Свищов от Античността до началото на Българското възраждане. Данните за осветляването на тези проблеми са сравнително оскъдни и се съдържат... В настоящата студия се прави опит да бъде очертан демографския и икономическия облик на град Свищов от Античността до началото на Българското възраждане. Данните за осветляването на тези проблеми са сравнително оскъдни и се съдържат в находки от археологическите разкопки в околностите на града, в публикувани исторически документи, чужди пътеписи и научни изследвания за град Свищов и за стопанско-историческото развитие на българските земи. Студията има обзорен характер и си поставя за цел да обобщи и систематизира наличната информация от историческите извори и историографските изследвания по поставените проблеми. Така по-пълно и по-точно могат да се обяснят предпоставките за нарасналата роля на града през епохата на Възраждането.
 • Елена Йорданова
  Организационна култура и етични ценности
  JEL: M14
  Резюме: Материалът поставя въпроса за значението на етичните ценности и организационната култура, която е с изключително важен статут от гледна точка на изграждането и усъвършенстването на новите социално- икономически отношения в... Материалът поставя въпроса за значението на етичните ценности и организационната култура, която е с изключително важен статут от гледна точка на изграждането и усъвършенстването на новите социално- икономически отношения в обществото в условията на глобализиращата се икономика на ХХІ век. В съвременната управленска наука се утвърждава мнението, че културата се оценява като водещ фактор в икономическото развитие, наред с пазара.Това доказва дълбоките промени на мисленето в хуманитарна насока и формирането на нов тип управленски отношения и управленско общуване, основани на споделените ценности между ръководителя и подчинените в организацията.
 • Ивайло Стоянов
  Индикатори при управление на технологични предприятия
  JEL: O3, O32
  Резюме: В условията на криза, печеливши се оказват технологичните предприятия, които се стремят да променят начина на стопанската дейност. Според нас трябва да се преосмислят и правилата за устойчивото им развитие. Усилията им трябва да са... В условията на криза, печеливши се оказват технологичните предприятия, които се стремят да променят начина на стопанската дейност. Според нас трябва да се преосмислят и правилата за устойчивото им развитие. Усилията им трябва да са концентрирани не само към потребностите на клиентите. Те са едно от направленията за успешен бизнес. Тъй като клиентите постоянно променят своите потребности, организациите не винаги могат да реагират адекватно на техните изисквания. За да угодят на потребителите, технологичните предприятия трябва да отчитат индикаторите, които съпътстват тяхното управление.
 • Нора Николаева
  Посткризата или назад към бъдещето и отвъд него
  Резюме: Основната цел на статията е да се изведат фундаменталните причини, поради които водещата световна икономика попадна в условията на глобална криза. Разкриват се предимствата на философията на духовния прагматизъм в търсене на... Основната цел на статията е да се изведат фундаменталните причини, поради които водещата световна икономика попадна в условията на глобална криза. Разкриват се предимствата на философията на духовния прагматизъм в търсене на ценностните устои на модерния свят. В статията се разглежда необходимостта от духовно и ценностно прераждане и възможностите за икономически алтернативи и мислене в такава насока. Последните се представят през призмата на холистичния подход.
 • Лудвиг Фон Мизес
  Човешкото действие: Част шеста. Глава ХXVIII. Намеса чрез облагане с данъци
  Резюме: В една либерална система на управление, разходите за труд и стоки за масово потребление са малки в сравнение със сумата на доходите на отделните хора. Колкото повече правителството разширява сферата на дейността си, толкова повече... В една либерална система на управление, разходите за труд и стоки за масово потребление са малки в сравнение със сумата на доходите на отделните хора. Колкото повече правителството разширява сферата на дейността си, толкова повече се увеличава бюджетът му.