Година 2017, Брой 3

Дата на издаване

17.10.2017 г.

Съдържание

 • Игор Висоцки, Уолтър Блок
  Каплан за вероятността: критика
  JEL: B40
  Резюме: Научната разработка разглежда икономическата методология, съсредоточавайки се по-специално върху анализа на вероятностите на Каплан (2003) и свързаните с него... Научната разработка разглежда икономическата методология, съсредоточавайки се по-специално върху анализа на вероятностите на Каплан (2003) и свързаните с него проблеми.
 • Десислава Алексиева
  Административна дейност и социален потенциал в публичната администрация
  JEL: М12, М13
  Резюме: Темата на изследването е насочена към разкриване на нови, нематериални ресурси в областта на админстрацията и управлението. Цел на статията е да се изследва връзката административно поведение – социален... Темата на изследването е насочена към разкриване на нови, нематериални ресурси в областта на админстрацията и управлението. Цел на статията е да се изследва връзката административно поведение – социален потенциал. Административното поведение е разгледано като събирателен модел от поведение и взаимоотношения на различни йерархични равнища. Социалният потенциал осигурява изпълнението на основните дейности в публичната администрация, развива се в отношенията служители – общество и се атрибутира в конкретни обществени ползи.
 • Бистра Николова
  Съвременни аспекти на жилищната политика в България
  Резюме: Жилищната политика е във фокуса на вниманието на широк кръг от специалисти и компетентни органи и институции в България през целия период на прехода от централизирана към пазарна икономика и в хода на присъединяването на страната... Жилищната политика е във фокуса на вниманието на широк кръг от специалисти и компетентни органи и институции в България през целия период на прехода от централизирана към пазарна икономика и в хода на присъединяването на страната към Европейския съюз. Към настоящия момент тази проблематика придобива особена актуалност и се поставя на дневен ред нейната практическа реализация. Поради това, в настоящата статия е изяснена съвременната роля и значението на жилищната политика, изследвани са факторите, оказващи влияние върху нейното развитие, представено е настоящото й състояние в България – в сравнение с някои страни от Европейския съюз, като въз основа на това са направени изводи и обобщения за основните перспективи пред нейното развитие.
 • Доника Стоянова
  Позитивни въздействия на внедрените системи за управление на качеството върху дейността на българските производители на мебели
  JEL: L 150
  Резюме: Действащите системи за управление на качеството (СУК) безспорно са в състояние да доведат до редица позитиви в организациите, предприели стъпка за тяхното внедряване. Те могат да допринесат за повишаване на имиджа на предприятията... Действащите системи за управление на качеството (СУК) безспорно са в състояние да доведат до редица позитиви в организациите, предприели стъпка за тяхното внедряване. Те могат да допринесат за повишаване на имиджа на предприятията пред клиенти и други заинтересовани страни, да съдействат за снижаването на разходите за вътрешни и външни несъответствия, да оптимизират осъществяваните в организацията процеси и до още множество други положителни въздействия. Статията представя резултатите от проучване, извършено сред българските мебелни предприятия през периода 2015-2016 г., имащо за цел да установи какви ползи са реализирали благодарение на функциониращите в тяхната среда системи за управление на качеството.
 • Георги Тихомиров Личев
  Проучване на поведението на българските потребители при покупка на захарни и шоколадови изделия
  JEL: M39, F14
  Резюме: Активирането на научния интерес в областта на потребителското поведение е продиктувано от непосредствена практическа необходимост на съвременния етап. Настоящата статия се фокусира върху изследване на поведението на българските... Активирането на научния интерес в областта на потребителското поведение е продиктувано от непосредствена практическа необходимост на съвременния етап. Настоящата статия се фокусира върху изследване на поведението на българските потребители по отношение на продуктова група „захарни и шоколадови изделия“. Това се постига на базата на проведено емпирично проучване на потребителите у нас. Стремежът да се разбере по-добре гледната точка на потребителя и да се работи за повишаване на удовлетвореността, е практически обоснован, обвързан с печеленето на конкурентни предимства. Сложната ситуация на потребителския пазар е предпоставка за множество противоречия, трудности, предизвикателства, към които търговските предприятия следва да вземат отговорно отношение.