Година 2018, Брой 1

Дата на издаване

28.3.2018 г.

Съдържание

 • Елена Сущенко
  Осигуряване на информационна сигурност в областта на електронната търговия
  Резюме: Обосновава се необходимостта от осигуряване на информационна сигурност на предприемаческата дейност в сферата на електронната търговия. Определя се ролята на информационните ресурси за осъществяване на стопанска дейност в областта... Обосновава се необходимостта от осигуряване на информационна сигурност на предприемаческата дейност в сферата на електронната търговия. Определя се ролята на информационните ресурси за осъществяване на стопанска дейност в областта на електронната търговия. Предлага се подход за определяне на стойността на информацията в съвкупността от информационни ресурси на предприятието. Представен е информационният модел на взаимодействие на участниците в електронната търговия. Усъвършенствани са подходите за гарантиране на информационна сигурност на бизнеса в областта на електронната търговия.
 • Андрияна Андреева, Галина Йолова
  Отпуск при временна неработоспособност – специфики, реализация и осигурително обезпечаване
  JEL: K31, K32
  Резюме: Студията изследва института на отпуска поради временна неработоспособност през призмата на трудовото и осигурителното законодателство. Акцент в разработката е детайлната осигурително-правна уредба, явяваща се същностна част от... Студията изследва института на отпуска поради временна неработоспособност през призмата на трудовото и осигурителното законодателство. Акцент в разработката е детайлната осигурително-правна уредба, явяваща се същностна част от института и гаранция за неговото приложение. На база на установените взаимовръзки и практически проблеми, авторите правят изводи, набелязват съвременните тенденции в развитието на нормите и правят предложения де леге ференда за усъвършенстване на законодателството.
 • Бранимира Колева
  Възможности за повишаване на ефективността на одиторската проверка на паричните средства към датата на баланса
  JEL: М 42
  Резюме: Извършването на независим финансов одит не е лека задача – това е един ангажимент за одитора, който трябва да се извърши с дължима грижа както към самия клиент за одит, така и ангажимент за етичност и прецизност на свършената работа... Извършването на независим финансов одит не е лека задача – това е един ангажимент за одитора, който трябва да се извърши с дължима грижа както към самия клиент за одит, така и ангажимент за етичност и прецизност на свършената работа към обществото. Настоящата разработка е насочена към подпомагане на работата на одиторите, като предоставя теоретични знания и илюстративни примери, относно проверката на паричните средства. Определянето на действителния размер на паричните средства в брой, се явява обект с много висок одиторски риск. Проверката на паричните средства е мащабна и всеобхватна процедура, поради което е необходимо да ѝ се отделя по-голямо внимание. В разработката са представени проблемните моменти, техники и процедури, които одиторът може да прилага, за да получи в максимална степен надеждни доказателства за реалния размер и собствеността на паричните средства.
 • Яна Стоенчева
  Изграждане на критериална система при избор за закупуване на жилищен недвижим имот
  JEL: R3, R30, R31
  Резюме: Настоящата статия има за цел да разкрие, обсъди и ранжира по степен на значимост различните характеристики на жилищните имоти, които биха могли да окажат влияние при вземането на решение за покупка на жилищен имот. Освен... Настоящата статия има за цел да разкрие, обсъди и ранжира по степен на значимост различните характеристики на жилищните имоти, които биха могли да окажат влияние при вземането на решение за покупка на жилищен имот. Освен традиционните характеристики на имота в лицето на местоположение, цена, конструктивни характеристики, транспортна достъпност и др. в настоящата статия се разкриват и някои възможности за избор на имот според правилата на древното китайско учение - фън шуй. На база на изведените и обсъдени характеристики е направен опит за градирането им по приоритет и превръщането им в критериална система при избор за закупуване на жилищен недвижим имот.
 • Светослав Калейчев
  Космически туризъм – утопия или очаквано бъдеще
  JEL: L83, Z32
  Резюме: През последните години в икономическата индустрия набира популярност едно ново и напълно непознато направление, допринасящо с нови и неизвестни до този момент концепции, нагласи и идеи, а именно космическия туризъм. Все по-широкото... През последните години в икономическата индустрия набира популярност едно ново и напълно непознато направление, допринасящо с нови и неизвестни до този момент концепции, нагласи и идеи, а именно космическия туризъм. Все по-широкото навлизане на информационно- комуникационните технологии в живота на съвременното общество, доведе след себе си възможността за достъп до информация от глобален мащаб. Всичко това обуслови формирането на желания за осъществяване на нови и до този момент непознати изживявания, които определиха появата на космическия туризъм като отговор на съвременните тенденции в развитието на туризма като наука и икономически отрасъл. Сам по себе си космическия туризъм представляват уникално, изключително и трудно достъпно преживяване. Като с основание може да се твърди,че развитието на съвременното общество определи последните години, като подходящото време за реализацията му като нов и напълно непознат за широката общественост икономически, а в частност и туристически продукт.