Година 2018, Брой 2

Дата на издаване

19.6.2018 г.

Съдържание

 • Татяна Одинокова, Елена Лукянова, Валентина Дякон
  Иновационната дейност на малките и средни предприятия като фактор за икономически растеж
  Резюме: Статията разглежда иновационната дейност на малките и средни предприятия и тяхната роля в икономиката на Латвия. Въпреки икономическия растеж, който се наблюдава в националната икономика през последните няколко години, иновационната... Статията разглежда иновационната дейност на малките и средни предприятия и тяхната роля в икономиката на Латвия. Въпреки икономическия растеж, който се наблюдава в националната икономика през последните няколко години, иновационната активност на повечето предприятия остава твърде ниска. Трансформацията на латвийската икономика в контекста на модернизацията предполага увеличаване на нейната конкурентоспособност на европейските и световните пазари, и следователно води до увеличаване на ролята на МСП.
 • Мариана Янева, Ралица Георгиева
  Управлението на деловия туризъм като предпоставка за устойчив растеж
  Резюме: Настоящото изследване цели проучване и анализ на възможностите за разнообразяване на предлагането на туристическите агенции чрез създаване на специализирани продукти като фактор за постигане на икономическа ефективност върху... Настоящото изследване цели проучване и анализ на възможностите за разнообразяване на предлагането на туристическите агенции чрез създаване на специализирани продукти като фактор за постигане на икономическа ефективност върху цялостната дейност на предприятието. Прилагането на управленски стратегии за устойчив растеж са опорните точки за развитие на конкурентно предимство, както на туристическите райони, така и на фирмите в условията на хомогенност на пазара. Конкретно приложение на начините за преодоляване на еднородността в предлагането е намерено в специализирането на туристическите фирми към създаване на програми, свързани с деловия туризъм и неговите съставни елементи, неразделна част от динамичното развитие на националната и международна икономика.
 • Борислав Атанасов
  Предоставяне на потребителска ценност чрез цената
  JEL: F13, M31
  Резюме: Цената е елемент, който присъства във всяка покупко-продажба. Тя е източник на информация за ценовото предлагане на стоки от една и съща група или сходни стокови групи, и е критерий, когато се сравняват и избират различни... Цената е елемент, който присъства във всяка покупко-продажба. Тя е източник на информация за ценовото предлагане на стоки от една и съща група или сходни стокови групи, и е критерий, когато се сравняват и избират различни алтернативи. Следователно, участва в процеса на създаване и предоставяне на потребителска ценност. В статията се разглеждат различни подходи на предоставяне на ценност чрез цената, изведени в литературата и приложими в търговията на дребно. На тази основа е изведена и диференцираната ценност чрез цената за всеки подход, извличана от крайните потребители в процеса на покупка.
 • Юрий Кузнецов
  Приложение на добрите практики за защита на интернет инфраструктурата на висшите училища в България
  JEL: D80
  Резюме: Комуникационната инфраструктура на висшите училища е цел на постоянно увеличаващи се и променящи своя тип атаки и заплахи. Прилагането на добрите практики на защита на публичната информационна инфраструктура води до повишаване на... Комуникационната инфраструктура на висшите училища е цел на постоянно увеличаващи се и променящи своя тип атаки и заплахи. Прилагането на добрите практики на защита на публичната информационна инфраструктура води до повишаване на нейната сигурност и осигурява ефикасна защита на данните. Направеният анализ на приложението на тези практики във висшите училища в България показва, че не се обръща необходимото внимание на информационната сигурност в този тип организации.
 • Павел Валериев Димитров
  Възможности за оптимизиране на застрахователно-техническите резерви по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
  JEL: G22
  Резюме: През последните години застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е водеща по отношение на реализирания премиен приход на българския застрахователен пазар. Това налага отделянето на значителни по обем... През последните години застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е водеща по отношение на реализирания премиен приход на българския застрахователен пазар. Това налага отделянето на значителни по обем застрахователно-технически резерви от страна на застрахователите. Оптимизирането на техния размер е приоритет за всяко застрахователно дружество. В статията са описани някои проблеми, свързани с прилагането на застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в България. Основните от тях произлизат от действащата в страната нормативна уредба. Предложени са и възможни решения за оптимизиране размера на застрахователно-техническите резерви, като: въвеждане на системата „Бонус – Малус“; он-лайн продажбата на застраховката; премахване на изискването за залепване на стъклото на автомобилите на холограмен стикер.